Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 53


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
inventarisnr.: 53

- [243] (23 dec 1924) Tijdens de behandeling van de gem. begrooting voor 1925 is er door een lid van den Gem.raad op aangedrongen, dat een verbod om van de schilderijen in Dodr.Museum photo's te maken en reproducties te verkoopen zou worden opgeheven. Wij verzoeken U ons te berichten tot welke beschouwingen U deze opmerking aanleiding geeft.
B en W van Dordrecht.
- [241] (Schiebroek 15-12-1924) 'Zonnebloemen voor het atelieraam' ruilen; G. van ..uffelen(?);
- [239] (J. Goudstikker, schidlerijen, Amsterdam 10-12-1924) St. Elisabethvloed;
- [237] (Vlaardingen 4 dec 1924) biografie en werken kunstshilder Weiland; in Dordr. Museum 'Vrouw met Visch', mei 1910 gekocht;
- [236] (Luitwieler 4-12-1924, Rotterdam);
- [235] (L. Moline, expert a l'hotel des Bentes, Paris, 8 Rue Raflet 3-12-1924) photografie Arij Scheffer;
- [234] (J. Goudstikker 29-11-1924);
- [233] (aan dr N Beets, Amsterdam 19-11-1924) ...beurtschip Johanna van fa De Jong...;
- [230] Jean Georges Achard te Parijs; beeld Paul Kruger;
- [228] J.H. Schellaart(?), London, 101 Jermynstreet SW 12-10-1924;
- [222+227] redactie Timotheus, foto J. Israels.
- [223] (The Studio 26-9-1924) middaguur in een boederij bij Delden door Jozef Israels.
- [221] Pictura 22-9-1924.
- [208+220] (aan Elsevier, Hilversum) Bakker Korff, Het Geheim 18-9-1924.
- [218] H.G. Luitwieler, rep. van schilderijen, Rotterdam 14-9-1924.
- [216] (9-9-1924 aan dr. Jan Veth, Amsterdam) altaarstuk St. Elisabethvloed.
- [212] (Atelier Schreurs, Vrieseplein 1, Dordrecht, 2-9-1924) negatieven platen van wijlen mr. Van Gijn.
- [210] brief H. Schuurman, Jachtlaan 21, Apeldoorn 29-8-1924.
- [201+209] (Dordr. Automobiel Maatschappij Het Gepanserde Wiel) inhuren voormalig Transvaalsch Museum.
- [204] Ouvrages dur les Beaux-Arts, H.J. Holgen, 29 Reguliersgracht Amsterdam 19-8-1924.
- [203] J. Goudstikker 18-8-1924.
- [198+202] (Sted Museum Lakenhal 18-8-1924) A.H. Bakker Korff.
- Ned. Ver. van Aardewerkfabriek 26-2-1924.
- [23] (21-2-1923) .. mijn bezoek bij Jan Sluijters .. brief E.W.C. Six.
- [22] (Granou? e/d Neumerk, Kreis Arnswald, Preussen 20 febr) brief Augusta de Wit / over Erich Schillling, kunstschilder.
- [20 KOPIEERVERGUNNING] (J. van Alphen H.C.z, Rotterdam 4-2-1923, Van Vollenhovenstraat 18)
Hoog Wel.Geb. Heer Jhr E.W.C. Six, dir. Dordr. Museum.
Met referte aan Uw schrijven van den Heer H. CHobot [Chabot], kunstschilder hier ter stede, bevestig ik hiermede dat hij van mij opdracht heeft ontvangen tot het maken van eene copie van het zich in het Dordrechts Museum bevindende schilderij 'Woelend Water' van M. Schouman waartoe hij door Uwe welwillendheid welke ik zeer op prijs stel, in de gelegenheid wordt gesteld.
De meeste hoogachting,
J. van Alphen
- [19] (6-2-1923) aan A. Huisman, Bagijnhof / over prof dr. Jan Veth.
- [97] (8-11-1923) landschap Jan Toorop.
- [100] (16-11-1923) J.L. van Walbeek, Dordrecht
- [101] bewijs bruikleen 16-11-1923 nr. 5 R. Lary.
- [104] (St. Kunstgroep Bilthoven 19-11-1923) violist Hendrik Rijnsbergen, componist Willem Pijpe, mevr. Prins-Werke, Dubbeldamscheweg.
- Raad van Arbeid.
- [107] Brandverz Mij HOLLAND 27-11-1923.
- [105] (London 22-11-1923) aanvraag photo Alma Tadema.
- kaartje Jan Sluijters.
- [25] brief aan Jan Sluijters, Loomanstraat 99 Amsterdam.
- [191 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 18-7-1924) Aan D. Muhlhaus, Hof de Vriendschap 49, Dordrecht.
Mijnheer,
In nader antwoord op U schrijven van 14 dezer bericht ik U hiermede dat U vergunning verleend wordt tot het maken van een copie naar het Strandgezicht Piet van der Hem op voorwaarde echter dat bedoelde copie eenigszins van maten zal verschillen van het origineel en dat zij niet verkocht noch publiekelijk tentoongesteld zal worden.
Tot mijn leedwezen kan ik er eventueel niet in toestemmen dat er 's Zondags in het Museum gecopieerd wordt evenmin als s Maandags op welken dag het Museum gesloten blijft. Gedurende de uren dat het museum geopend is kunt U echter alle overige dagen op een nader door U zelf te bepalen tijdstip, hier komen werken. Beleefd verzoek ik U den concierde een dag van te voren daarmede in kennis te stellen en verblijf...
E.W.C. Six, dir.

-[190] aan Jhr Dittlinger, 's-Gravenhage 16-7-1924.
- [189 KOPIEERVERGUNNING] (aan D. Muhlhaus, Hof de Vriendschp 49, 15-7-1924)
Naar aanleiding van Uw aanvrage om vergunning tot copieeren van 't stuk van Piet van der Hem verzoek ik U beleefd mij eenige proeven van Uw talent wel? ter beoordeelen te willen doen toekomen. In afwachting verblijven E.W.C. Six
- [188 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 14-7-1924)
Ondergeteekende richt hiermede een beleefd verzoek tot UEd of U mij toestemming wilt verleenen om in het museum te schilderen nl een copie van 't stuk (dame liggend in 't zand van P. van der Hem... D. Muhlhaus, Hof de Vriendschap 49.
- [185] firma W.E. Duits, London-Amsterdam, 3-7-1924 / Schretlen.
- [186] (Overveen 10-7-1924) kaartje Schretlen.
- [179] Ernst Hauser, Stuttgard 17-6-1924 / over J.C. Schotel.
- [171+172] Hidde Nijland.
- [166] ontslag A.W.Ph. Korndörffer, 19-1-1924.
- [156] Hidde Nijland.
- [147+153+155] brief The Studio 2-5-1924 / over Josef Israels.
- [150+154] Pander en Zonen
- [148+149] Hidde Nijland 10-4-1924.
- [146] brief Jan Vet, Bussum 6-4-1924.
- [143] (2-4-1924 Den Haag) brief Is(?). Israels.
- [137] (12-3-1924 atelier Scheurs).
- Geschiedk. Tentoonstelling Ned. Wijnhandel in juni 1924 10-3-1924.
- [134] Schretlen, Nijmegen 6-3-1924.
- [131] (E. Fallentius, Kath. Illustratie) fotogr. van schilderij.
- [130] (29-1-1924) Joh. Leendert Bakker, 46, sollic. concierge.
- [128] catalogus Floris Verster 19-1-1924 / W. Scherjon, Utrecht.

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019