Aanmelden | Contact
Zoeken

DORDRECHT - Grondvergaderingen (stemopnemers/uitslagen) 1798-1799-1801


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang : 4
Inventarisnummer: 13b (bijlagen bij de grondvergaderingen 1 aug 1797; 10 jul 1798; 18 dec 1798; 9 apr 1799; 25 jun 1799; 26 mei 1801)


INHOUD

- de plaatsen waar de verschillende grondvergaderingen worden gehouden (18 dec 1798; 25 juni 1799; 26 mei 1801).
- uitslag stemming grondvergaderingen (verbalen per grondvergadering genummerd 1 t/m 36).
* 10 juli 1798
* 18 dec 1798
* 9 april 1799
* 25 juni 1799
* 26 mei 1801
- lijst der benoemde Stemopnemers in de 36 plaatsen bepaald tot 't houden der grondvergaderingen op dinsdag 1 aug 1797.
- stemming in de Grondvergaderingen den 26 Mei 1801.
- gegevens april en juni 1798 (o.a. naamlijsten insolventen boedels, diaconie armen)

Gegevens april en juni 1798 (o.a. naamlijsten insolventen boedels, diaconie armen)


# GELIJKHEID VRIJHEID BROEDERSCHAP.
Commissarissen ter regeling en zuivering der Grondvergaderingen in het District der Merwede aan de Municipaliteit der Stad Dordrecht en de Merwede.
Mede Burgers!
Daar wij nog, als een gedeelte, van onzen taak beschouden Lijsten, waarop des Burgers geplaatst zijn, welke uijt hoofde van afwezigheid - ziekte of andere wettige reden zijn verhindert geworden, van hun stemrecht te Rapporteren, en welke ingevolge U Lieden Publicatie zig hebben geaddresseerd ter Secretarie dezer Stad, en ter onzer kennisse door Sommogte onzer Mede burgeren gebragt zijn. Daar, wij nu deeze onze meedeburgeren, niet anders als deligent kende beschouwen.
Zoo vorderde ook onze verpligting, dat wij hun Eren al waren Zij gecompareert, beoordeelde, onderzigte en naar behoorlijke Informatie, ongebleeken Patriottisme het Stemregt accordeerden, terwijl wij de zulke voor wier Publicatie wij niet verantwoordelijk willen gesteld worden, aan het meer verligt oordeel dezer vergadering als zodanig zullen voordragen.
Gelijk wij zullen zorge, dat deeze vergadering kennis draagd, van die Burgers, welke bij ons geheel n ebekend zijn gebleeven, en uijt dien hoofde en beoordeeld aan de allen ter dezer vergadering werde aanbevolen, en Eindelijk dat wij aan U Lieden doen kennen welke burgers onzes bedenkes uijt het STEMREGISTER der Bataafsche republiek behoorde geroijeerd te worden voor en alleer wij het zelve, aan het uijtvoerende bewind, ter Informatie in zenden, gelijk zulks dat ook op het quohier der stemgeregte burgers zouden behooren plaats te hebben, [1] Het Eerste Point welke wij dan moeste behandelen, was de NAAMLIJST van die burgers voor wier vaderlandsche Denkwijze, wij durfde Instaan, en waarvoor wij desnoods verantwoordelijk wilde gesteld worden.
Aan deeze Burgers zullen wij een billet, term deze vaciliteering der werkzaamheid dezer vergadering ter hand stellen, welke gemelde Burgers aan deeze vergadering kunnen vertoonen, en als dan wanneer zij geretourneerd of hersteld zijn, van hun bereijt spoedig fouceeren, terwijl wij de vrijheid nemen omtrend deze Burgers te adviseeren, om hun alle zonder onderscheid te Plaatsen op de STEMLIJST welke wij aan het uijtvoerend bewind moeten inzenden, en dus om hunne vaderlandsche denkwijze te beschouwen als actueel stemgeregtigde Burgers, zie de Lijst dezer Burgers in de bijlage Sub litt. A.
[2] Het 2e Point welke wij moeste behandelen was de NAAMLIJST van die Burgers voor wiens Patriottisme wij niet wilde verantwoordelijk gesteld zijn, Jaa welke wij beschouwen als ANTOGONISTEN voor een Republikeins Staatsgebouw en Rijkhalzend (dog tevergeefs) omzien naar den gewessen val der Republiek, en het despolitike Septer Zwajen van eenen 6den dwingeland van Oranje, welke wij naar dat wij deze wezens aan de attentie dezer vergadering hebben aanbevoolen, stellen ter verdere in deze dispositie dezer vegradering Zie deeze Lijst Sub Litt B.
[3] Ten derde konden wij ook niet met stilzwijgen voorbijgaan, die Burgers welke bij ons in persoon onbekend zijn, en uijt dien hoofde, hun Sijsteem bij ons geen point van Deliberatie heeft kunnen uijtmaken, en derhalven moeten wij ons zorgvuldig vermeijden, hier omtrent iets stellig te avanceeren zie de NAAMLIJST van deeze Burgers Sub Litt C.
Eindelijk moeten wij aan deze vergadering Solliciteerende ondergeteekende Burgers om de daarbij gealugeerde redenen, van het STEMREGISTER te roijeeren, als der Jongste Zoon van BEMOLT in de Wijnstraat, omdat hij zonder de Jaaren te bezitten zich in het STEMREGISTER heeft geinsereerd, en door gemelde Burger zijn vader aan ons weder is gerestitueerd.
Dan Burger P. BAARS omdat gemelde Burgers op een ongemesureerde wijze zijn stemrecht heeft bekoomen, en wij daarna, van zijne anti patriotsche Sentimenten zodanig zijn geelucedeert, dat wij zoo vrijheid zouden maken gemelde P. BAARS het Stemregt te laten houden.
Ook behoorde onzes bedankes van gemelde STEMLIJST geroijeert de Burgers J. Bremekamp, Jan Venneman en Andries Marang, om rede gemelde 3 Burgers hun Stemregt hebben bekomen op eene door vier Patriotten ondergeteekende verklaring, welke voor hunne Republikeinse Sentimenten repondeerde, om verantwoordelijk wilde gesteld worden, dan daar deeze Burgers bij nadere en rijpere overweging berekende dat de daden welke zij handden verrigt, nimmer strookte met het Carakter van waar Patriot, zoo hebben zij ook nu 't gemankeerd, dadelijk zig bij den hoofdofficier dezer Stad hebben vervoegd, met verzoek hun heeren den besten Raad mede te deelen welke dan ook ten gevolgen had, dat de ondertekenaaren van drie laatst gemelde Burgers, hun naam lieten roijeeren en verklaarde nimmer, geweeten te hebben wat daar zij Lieden in deezen hadden verrigt, en door dien we gzijn wij in de noodzakelijkheid gebregt gemelde hun STEMREGT afteneemen, en hier van aanschrijving te doen, aan die vergadering, waar in zij van wegen deze vergadering waaren gepalatst, om hunne Stem uijt te brengen.

Ten slotte moeten wij hier nog bijvoegen dat den Burger E. Ketting welke voor A. Landmeeter een Attestatie had ondertekend, zijne naam als de voorgaande heeft doen roijeeren, terwijl den Burger G. van de Water zig beklaagd heeft eene attestatie zonder te weeten voor wie heeft ondertekend, en daar nu vanagteren het Carakter van den Burger Berghuijzen (voor hij geteekend had) vannader bij had leeren kennen, zoo zal viteerde gemelde Burger, om de hierboven gealugeerde rede, dat zijne naam mag werde geroijeerd, en gehouden als niet gedaan, en daarnu den laatst gemelden Burger, met het gemelde requeste aan deeze vergadering zal addresseeren, verzoeke wij deze vergadering, om op den naam van Gerrit van de Water geen de minste requard te staan, en die te beschouwen als niet gedaan.
Sal mete erende niet te min dit een en ander aan het meer verligt oordeel dezer vergadering en blijven naar heijlwensch en Broederschap.
U. Mede Burgers Commissarissen voorn.t en in deze zuiver naam (was getekend) F.G. van Ingen, Secretaris
(Dordrecht den 25 April 1798)
+
Zij dit Stuk met de Lijsten daar in vermeld, gesteld in handen van de Commissie van Binnenlandsche Correspondentie der Stad Dordrecht & Merwede om omtrend de daarbij gemelde Perzoonen, aan de Commissie uijt de Municipaliteit, te geeven zodanige informatien als maar toe dezelve in staat zij. Dord 4 Mei 1798. (M.G. Rees)
+
[BIJLAGE - Litt. A] LIJST. Der Burger, welke door ziekte, of uijt de Stad zijnde geweest, buijten Staat zijn gesteld, haar STEMBILLET aftehaalen en haare Naamen in het Register in te Schrijven.


D654 Jan de Ridder
D1167 Abraham Isak
D856 Anthonij Engels
A447 Wouter Vink
Anthonij Rozendaal
A. van Kuijk
J. Vrijdag
G. Vrijdag
Govert van de Wall
Jan van Leen
D963 Dirk van Leeuwen
Pieter Plukhooij Bz
J. Ockenburg
J. van Efferen
Jan Kelders
Cornelis Bosman
van Waij Senior
A. Oormans
schipper Spaan en zoon
Jan Vlamme
J. Fagot
A. Bosman
Jan Egternagt
Joh.s Ponsen
Hendrik van Kuijk
Martinus Bosman
Willem Verkerk
Willem Veermans
Jan van Reekum Junior
Dom. S. Brandt
D931 Proff. Petrus Brouwer
Adolf de Mugh
J. de Roo
Tobias Vernes
Hamelenberg Senior
Johannes van Reijerdam
C167 Cornelis Bomans
D938 Jan Fred.k Brantemaar
C1207 Simon Boers
D1101 Vonger Fiersma
C131 Dirk Lekkerkerk
D855 Sijbert Sandman
Jan Moermans
C73 Hendrik van der Hulp
Obbe de Heer
C1816 Bart Davids
C568 Willem Kieviets
Isaak van Loon
Gerrit van Ingen, loots
Jacobus Moree
A. Vermeer, Groottekerksbuurt

Alle deze Burgers, voor zoo verre wij na ons beste weete zijn geinformeert, zijn dezelve het Stemregt geaccordeert

+
[BIJLAGE - Litt. B] LIJST der Burgere. Welke na soo veel mogelijke Informatien bij ons bekent sijn geworden, 't Orange te Zijn toegedaan.
C432 Jan Jooste, een loots
C1108 Hendrik Romijn
A. Schouwenberg, koornmeeter
C1334 Barendt Beulst
Gerrit de Leeuw, op het Comp.t van den Burger Rijk Eijke
Berghuijse, Cherge

+
[BIJLAGE - Litt. C] LIJST der Burgere. Van Welke wij door geene voldoende Informatien of tusschenkoomende omstandigheeden, ons verpligt agte dezelven voor als nog in advies te houden.
A354 Matthijs Spoel
B127 Joseph Cress
D1006 Hendrik Broekman
J. Heijmans, een Jood
C420 J. Gens
Gerrit van Andel
Hugo Gevers
Huijbert Schuijte
D723 Gerrardus Clerk
C1031 Hendrik Galmijer
A393 Servaas de Hoogd
D674 Jan van der Teen
D539 Gerrit Bouman
Hendrik van Kuijk, in de Marienbornstraat
Jan Stroomans# [Voor de Stad] GELIJKHEID VRIJHEID BROEDERSCHAP.
Extract uit de Resolutien van de Municipaliteit der Stad Dordrecht en de Merwede in deszelfs vergadering genomen op Saturdag den 9 Junij 1798, 't 4 jaar der Bataafsche Vrijheid.
Wierd door de Commissie op laatstleeden woensdag gecommitteerd geweest, om te dienen van advis, omtrent den Zin en waare bedeeling van het 13 en 15 Art. van den 2e Titel der acte van Staatsregeling, waarbij word voorgeschreeven welke niet tot het STEMREGT kunnen worden toe gelaten ter vergadering overgeleeverd deszelfs schriftelijk Rapport, van den naarvolgende inhoud
[fiat insertio]
Waar op gedelibereerd, en de Commissie voor deszelfs genomene moeite bedankt zijnde, en inagting genomen dat dezelven van oordeel is, dat ter voldoening aan het 13 Art van de Camere Judicieel dezer Stad en Merwede, beoord te worden verzogt een LIJST of opgaave.
Van die welke onder Curateele Staan, van hun welkers Boedels inSolvent Zijn, en hunne Crediteuren niet ten genoegen hebben afbetaald, ofschoon zij beneficie van Cessie verkreegen hadden, en eijndelijk van diegeene welke door een Regterlijk Decreet in staat van beschuldiging gesteld zijn en in Regten voor Eerloos gehouden worden.
Alsmede dat van de Boekhouders der Diaconien vna de onderscheiden Godsdienstige gezindheden binnen deze Stad zal worden verzogt Lijsten van die Perzoonen welke in het laatst of geloopen half Jaar tot op heeden, uijt de Armenkassen zijn bedeelt geworden.
En wijders uijt het Rapport gebleeken zijnde, dat niet opzigte tot het 15 Art., het aan Gecommitteerdens is voorgekomen, dat door openbaare aanhangers van het Stadhouderlijk en Faederatif Bestuur aldaar alleen zodanige bedoelt worden, welke door woorden of daaden Sedert de omwending van 1795 getoond hebben deze gevoelens te zijn toegedaan, welke aan de Commissie binnen deze Stad niet bekend zijn, gelijk mede niet eenige, welke als wederstrevens der gemelde omwending zouden kunnen worden aangemerkt, en dat dus niemand welke tot het doen der verklaaring begeerde te worden toe gelaten, miets niet vallende in de voorgestelde exceptien, van het STEMREGT geweerd behoort te worden ten waare aan eenige Leeden dezes vergadering, welke ieder op hunne tourbeurte vaceeren zullen, eenige redenen ten opzigten van den een of andere Burger mogten bekend zijn, waar om hij zoude moeten worden uijtgesloten, om welke alsdan in advis gehouden, op een LIJST aangetekend, en naar 't aflopen van 't gaantsche werk door deze Municipaliteit beoordeelt zullen worden gelijkelijk met dier Burgers welke door de Agenten ter zuijvering der Grondvergaderingen op eene LIJST zijn gesteld, en aan deze vegradering zijn overgegeeven geworden.
Is goedgevonden en verstaan, zig met het RAPPORT der Commissie te Conformeeren, en het zelve in eene Resolutie te Converteeren bij dezen wordende dien volgens de Camere Juditieel verzogt aan deze vergadering de hiervooren opgemelde LIJSTEN te doen toekomen, alsmede aan de Boekhouders der Diaconien van de onderscheijdene Godsdienstige gezindheden omme de opgaave van alle bedeeld wordende Perzoonen aan dezelve ter hand te stellen, welke LIJSTEN aan de Commissien zullen worden voorgelegt benevens Extract dezes, omme zig door naar te reguleeren latende niet min aan ieder Commissie over om wanneer zig Burgers tot het STEMREGT mogten opdoen, waar omtrend eenige bedenking bij hun rijzen mogten, waarom zij behoorden te worden uijtgesloten, dezelve om advis te houden op een LIJST te noteren, en aan de vergadering ter beoordeeling over te laaten, ten einde gelijkelijk met die Burgers, welke door de Agenten zijn opgegeeven om ook Priovisioneel in advis zullen worden gehouden, een Poinct van deliberatie uijt te maken.
Eb zal Extract dezes zonder resumtie werden gegeeven omme voor de Commissien te strekken tot narigt.
Accordeert met voors. Resolutie (get.) P. v.d. Santheuvel.
+
De volgende Burgers op te roepen om tot het Stemrecht geadmitteerd te worden.

Tegen Maandag ten tien uren op 't Stadhuis
Joost Kimijzer Lett C350
Jan van der Star C1122
Simon Brandt A126 uijt de Stad
Abraham Hendrik Onderwater B347
Pieter van Braam B294
Wouter van Meggelen C781
Frans Langeweg D449
Nicolaas Stijling, bij Riethoven op den Blijk E189
Prof. Brouwer
Jacobus Brenks D1094
Gerrit van Dalen C798
Johannes Jacobus van Es, opperman bij Ketting C1695
E. Bonte D102
H. Onderwater C1044
Pieter Vervel A54
Jan Asbeek D858
Pieter van Geluk E40
Jan Willem Mostman C1060
Hendrik Lantmeter op 't Bagijnhof
P. Vos van Rijswijk B116
Jan Jongbloet C813
Willem Berghuis D828
Agathus Corvinus Beelaerts B211, is uijt de Stadt
De volgende tegens half Elf uren
B. van Ourijk D770
Huibert Boekhout A331
Pieter Landmeter, houttelder B22
Cornelis Bosman C167, is ziek
Hermanus Mom D1051
Andries van Duren
Huibert Schuiten A52 (A53)
Roelandus van Randwijk
Aart van den Berg E580
Cornelis de Koning, klapper C125
Jacob Immerseel D781
Johannes van der Bank B222
Guillaume van der Bank A289
Nicolaas de Ruiter D133
Johannes Hermanus van Diepenbrugge D1135
Ferdinant de Rooij D385
Anthonij Schouwenburg, in 't Agterom
Simon Priem
P. van den Santheuvel A200
Mattheus Onderwater AHzn B347
Levinus Lantmeter
Pieter van Turnhout A15
Francois Duffer Czn B302
Jan de Bruijn C35
Willem Veermans A416 is ziek

En wijders verkozen de Burgers Meuls en Klop, om tegen Maandag ogtend precies ten tien uren, op 't Stadhuis te komen.
NB. de nummers der Huizen op te tekenen.
+
Van de Lutersche Diaconie:
Roelof Nols
F. Ribben
Michiel Abrams
Zwerus Alm

+
[Junij 1798] NAAMEN der MansSubjecten, die bij de Gereformeerde Nederduijtse Diaconie Armen der Stad Dordrecht worden gealimenteert.

Arij van der Kloet
Hendrik van Persijn
Hendrik Smits
Huibert Nieuwendorp (is blind)
Cornelis de Visser
Jan Petiet
Jacobus de Ruiter
Lambert Bikbergen
Pieter Hofman
Pleun de Groot
Willem Coenraads
Willem van Raamt
Tomas Kooijmans
Bastiaan de Veer
Carel Bax
Cornelis Alblas
Dirk van Leen
Dirk Egt
Dirk van Geluk (is innocent)
Frans Swang
Gijsbert Timmers
Gerrit Hendrikse Buijs
Gerrit Snoek
Huibert Ponsen
Jan van den Berg
Jan Buijs
Jan van Diest
Jan Makkaij
Jacobus Nood
Jan de Kuiper
Jan Logger
Machiel Bommelaar
Pieter Jacobs
Pieter Junge
Steven van Asperen
[-] van Randewijk Aalbz.
Arij de Groot
Anthonij Muller
Corn. van der Borg Senior
Cornelis van Sousen
Corn.s van der Borg Junior
Evert Timmerman
Gerrit de Bruijn
Gerrit Ridderhof
Hendrik Bax
Hendrik Verhep
Jan van Welsem
Jan de Pril
Jacob Hoezo
Rozier Smits
Pieter van den Houting
Aart du Hen
Cornelis 't Hoen
Corn.s Vermeulen
Corn.s L:igtmans
Denijs Warbie
Dirk van Houwelingen
Fredrik van Leen
Gerrit van Eijsden
Jan van Dord
Jan Aarnouts
Leendert Kelderman
Leendert van Colighem
Martinus Ponten
Pieter van Looveren
Philip Herbert
Sander van Slingeland
Teunis de Klouwer
Aart Erkes
Anthonij Petiet
Barend Engels
Daniel Gebauer
Ferdinant Makkaij
Hendrik Brouwers
Hendrik van der Linden
Jan van der Steen
Jan Loof
Martinus Rademaker
Tomas van Eijsden
Hend. van Gilsheijm
Abram van Amesvoort
Adriaan de Bruijn
Barth van Geluk
Corn.s van de Graaf
Carel Grolle
Corn.s de Vlieg
[-] Thielen Gz (is innocent)
Hend. Kemp
Jacobus van Altona Senior
Pieter van Scheers
Pieter van Haarlem
Simon van Bent
Arij van Oijen
Arij de Groot
Abram van Wijnen
Corn.s Kelders
Corn.s van Bodegraven
Frans Verschuur
Gerrit Westervoort
Hendrik Stiel
Jan de Ridder
Johannes Muller
Jacob Heimans
Maxemiliaan v.d. Want
Nijs van Harlingen
Pieter van der Monden
Willem van Hulten
Willem van Helden
Anthonij de Klerk
Arij Molendijk
Barend Zantman
Casparus van Es
Dirk de Cool
Fredrik Schuurman
Frans Coenraad Hartman
Hendrik Spelt
Hendrik de Knijp
Hendrik Visser
Jacob Schrijn
Jacobus van der Hoeven
Jan van Raamt
Jacob Rosendaal
Laurens Zwang
Pieter de Krieter
Rijnier Baggerman
Arij Vermeer
Adriaan Rutten & zn
Arij van den Bos
Aart van Straten
Gijsbert Galmeijer
Jan Vermaas
Jacob van de Klundert
Jacob Schrijn
Jan van Alkmaart
Matthijs de Jong
Olivier van Haften
Pieter Stoel
Stoffel van der Hof
Willem de Kraij
Andries de Leeuw
Cornelis Spits
Cornelis Cats
Gerrit Vogels
Jan Arnouts
Jacobus van der Hoeven
Johannes Geberius
Justus de Mutzert
Jan van Geluk
Jonas de Roo
Matthijs Notja
Steven van Putten
Willem Boelhouder


LIJSTE van Perzoonen welker Boedels zijn Insolvent verklaard.
[Compareerd voor ons Commissaris ter reorganisatie der grondvergadering de Burgers van Lid de Jeude en den burger Sterling, over leggende eene acte verbaal tussen zijne crediteuren van 31 Meij 1795 ten beweijze strekken dat Gerrit Giltaij heeft geaccordeert (get.) F.G. van Ingen (secretaris), Gerard Giltaaij]
Omtrend welke door den Burger Schepen van Lidt de Jeude aan de Camere is te kennen gegeeven dat hij met zijne Crediteuren zoude hebben geaccordeert dog waar van andersints niets aan Commissisarissen van desolate Boedels is opgegeeven geworden.
Pieter Nodelijk
Cornelis van Laar (op 't Vlak)
Christiaan Nietsche (in 't Kijzerskroon)
Jan du Hen (in 't Blaauwhuis)
Pieter Georgerie
Adrianus Kanters
Casper Hartman
Gijsbert van Berkel (buijten de Spuijpoort)
Jan Buttenaar (kleermaker)
Coenraad Nagels (schoenlapper buijten de Spuijpoort)
Heijman Smits
Pieter Schaap Corn.sz
Gerrit Schep
(Ernst) Christiaan Polukken (in 't Smousenpad)
Dirk Cingels
(doorgestreept:) Martinus Sanders (de schoenmaker)
Carel Bax (kleermaker op den Riedijk)
Lammert de Kool (timmermansknegt)
Cornelis Hellieu (in 't Blaauwhuijs)
Hendrik Franciscus Adams
Johannes van IJssum (op de Voorstraat)
Casper van der meer Jr (op de Zandweg)
Jan van Kloeveren (op de Hellingen)
Tobias de Hoogt (grutter in de Grotekerksbuurt)

+
[lijst namen] Jan Hoeuft; Anthonij van Maarseveen; Cornelis Vos; Johannes Guichard; Jacob Labots; Johannes Nicolaas Morée; Johannes van Leeuwaarden; Johannes Schuijten; Coenraad Morks; Francois Brooshooft; Aart Peper de Beveren; Carel Croes; Hendrik de Jong; Elias van der bank; Philibertus Huisman; Dirk Dupper; Jan van Koijck; Coenraad Christiaan van der Star; Gilles van Cleeff; Gerrit Coenraad Vos van Rijswijk; Willem Kramers; Hartlof van Schellebeek; Willem Vervel; Hardenburg van der Klift; Rijk Eijken; Andries Sels; Jacob Pieter van Reije; Lambertus van de Leeuw; Arnoldus Crollius; Anthonij Meijers; (Hendrik Eelders); Pieter van Braam; Hendrik Eelders; Martijn Klootwijk; Christoffel Raakwits; Willem Berghuis; Jurrianus van Driel; Abraham Teerlink; Jan van Dulst; Gerrit Teerlink; Andries de Nagtegaal; Hendrik bemolt; Pieter Otterdijk; Jan Dingeman; Jacob de Geus; Frans Uitenbroek;
+
NAAMLIJST van Burgers welke bedeeld worden.
Roomsche.
J. Maggelmans C1454
P. Klettenbergh E139
P. Verbraake D554
Kortman te Zwijndrecht
N. van Gemert B47
J. Boers en H. Vredenburg A507
H. Timmermans D444
W. Duitser C1520
[-] van Rekum, Agterom D832
P. Koebeek in de Moorthoek
J. Ammarant in 't Pompstraatje
P. van de Ven C1495

WALSCHE.
W. Mallang D727
F.F. Aubert C1520

LUITHERSCHE.
R. Nols C223 [Roelof Nols]
F. Ribbe C562
M. Abrams C434 [Michiel Abrams]
Z. Alm C836 [Zwerus Alm]

+
LIJST van Persoonen welke door een Rechterlijk decreet in Staat van beschuldiging gesteld zijn.
Fredrik Plaizer (ontslagen van 't sub r..?)
Fredrik Romont
Gerrit van der Berg
Jan Neerings (ontslagen van 't sub r..?)
Obbe Obbese Faassen
Jan Schouten
Jan Spaan
Cornelis Smits
Evert Buijtenhek
Gerrit Rivier
Dirk Verdoes

+
Commissarissen ter reorganisatie en suijvering der grondvergaderingen in het district der Merweede aan de Municipalitijt der stad Dordregt en Merweede.
MEEDE BURGERS. Wij neemen Bij deesen de vrijhijd, van ter Uwer kennisse te brengen, den naamen van soodanige burgere welke, hebben kunnen goedvinden van sig met gerequireerde attestatien bij gem. Commissarissen weleer om haar STEMREGT bij desselve te vervangen, maar daar het aan de attestante daar na seer duijdelijk gebleeken is, dat deselve buijten staat waaren het door haar gegeeve getuijgschrift, des noods met Eeden te staave, hebben sij sig geaddessseerd aan den hoofd officier deeser Stad met verzoek dat hunnen naamen NIET alleen in van het megegeevene getuijgenis mogte werden geroijeerd, maar deselve benevens den inhoud van het gerequireerde te saame mogten werdne ingetrokken, en gemortificeerd, gelijk op sulks na alvoorens Commissarissen van wel..(?) Hoofd officier daar van kennis hebben bekomen door hun is getragt, daaraan te voldoen, en de gegeeven attestatien buijten Kragt en werking te houden, soo is het, dat Commissarissen voorn. sig verpligt vinden hier van bij deezen Kennis te geeven aan deese vergaadering met vriendelijk versoek dat de naamen van die burgere hier onder gemeld en opgegeeve, ook uijt het bij U lieden berustende STEMREGISTER [stemgerister] mogten worden geroijeerd en hunne stembilletten door een der stad Booden op last der Municipalitijt mogten werden affgehaald en ingetrokken, door Ulieden mogte worden VERNIETIGT verzoekende zulks te meer dat sulks door, en op Last deser vergaadering mogte werden ter uijtvoer gebragt, alsoo wij onser in opgemelden qualitijt beschouwe als gedefungeerd hebbende.
De naam der hier in bedoelde burgere zijn als volgt:
Andries Marang
Jan Bremekamp
Pieter Baars (omdat deese sig op Eeene ongeinsureerde wijs sig het Stemregt heeft aangematigt)
Henderik Eelders
Lijas van Raamt
Jan Willem Mostman
Adrianus Landmeeter
Johan Cr. [Christoffel] Schum
Jan van Dulst

van welke de attestatie wijgeren te Presteeren bijhaare gedaanen verclaaring, waar door deese attestatien ..soir(?) en kregteloos zijn geworden en uijt dien hoofde in den noodsaakelijkhijd zijn gekoomen om deese burgere welke gelijk alle andere (dienen deese termene valle) hun STEMREGT te ontneemen en deselve als NON STEMHEBBENDE burgere te verclaaren.
En hier meede onse toewensing van Hijl en aanbod van waare broederschap te menen wij als weleer agenten voorn. en in der selve Naam (get) F.G. van Ingen. (Dordr 16 Meij 1798).

Laatst gewijzigd: januari 2011.