Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 1: 1896-1906)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-juli 1912)

** scans verkrijgbaar**


1901 (jul-dec)


bezoekersregister juli-december 1901

Rebecque
Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
001a 1901 Juli 2 Fr. von Bernuth New-York, U.S.A.
001a 1901 " Emily F. von Bernuth "
001a 1901 " 3 J. della Faille Brasschaet Prov. Antw. Belgique
001a 1901 " Br. de Witte Anvers
001a 1901 " Marcelle de Witte "
001a 1901 " G. della Faille "
001a 1901 "3 Hillegonda Bremer Hoogeveen
001a 1901 " H.M.M. Feijkes Dordrecht
001a 1901 " 4 Mrs. F.J. Baxter Washington D.C. U.S.A.
001a 1901 " 4 Mrs. H.G. Herons(?) Boston U.S.A.
001a 1901 " G.J. Gratama Ginneken b. Breda
001a 1901 - J.G. Manschot Winterswijk
001a 1901 " 5 J.A. Milne "Little Maid" R.C.Y.C. (Royal Canadian Yacht Club)
001a 1901 " B. Mund Witch "Chiquita" R.C.Y.C. (Royal Canadian Yacht Club)
001a 1901 " A.R.J. Ronaldson "
001a 1901 " H.G. Wilbraham " "
001a 1901 " H. Muiall Green "Little Maid," "
001a 1901 " K. Vincent Smith " " "
001a 1901 " M.B. Milne " " "
001a 1901 July 5th F.C. Stopher Newcastle on Tyne
001a 1901 July 5th F.S. Stopher Newcastle on Tyne
001a 1901 " 6 Alfred Galy Bordeaux
001a 1901 July 6th John Mowlein Burt & party on S.Y. (Sailing Yacht) Gladys R.C.Y.C. London
001a 1901 Juli 6 J.M. Robbers Hilversum
001a 1901 " H.H. Theunisse Rotterdam
001a 1901 Juillet 6 Mr. & Mrs. H. Chéronnet de Paris
001a 1901 " A. Duvanel de Dordrecht
001a 1901 " Mr. en Mrs. J. Milders Rotterdam
001a 1901 " M. Chaplin London
001a 1901 " A. v. Kampenhout Delft
001a 1901 " G.C. Kunz Delft
001a 1901 " P.C.M. de Fouw Delft
001a 1901 Julij 7 Louis Ströning Jr. New York U.S.A.
001b 1901 " Louis Stroening Sr. New York
001b 1901 " Frank Ströning Dordrecht
001b 1901 8 Juli Lullu Mess Köln a/Rhein(?)
001b 1901 " 8 Klara Rüder Oldenburg (Gr.)
001b 1901 " C.G. van Nievelt Rotterdam
001b 1901 " W.J. Boom Rotterdam
001b 1901 8"" H. Bos Amsterdam
001b 1901 8 " H.C.A. Boom Rotterdam
001b 1901 " C. van Nievelt "
001b 1901 Julij 9 Frank Roscoe + Mr. Frank Roscoe Birmingham, England
001b 1901 " G. van Riemsdijk Hellendoorn
001b 1901 " L.J.F. v. Riemsdijk Dordrecht
001b 1901 " 8 H. Swagerman Amsterdam
001b 1901 " 9 J.B. Carrington New York
001b 1901 " C.E. Kintraad "
001b 1901 " mr. + mrs. Chuw(?) Chauncey "
001b 1901 " miss Chauncey "
001b 1901 " miss Ivaill "
001b 1901 " J.V. Lyman Chicago
001b 1901 " J.V. Lyman Jr "
001b 1901 " Mrs. & Miss Bronson Conn., U.S.A.
001b 1901 " Bradley Martin Jr. London
001b 1901 " P. Groot, theil. stud. Monnikendam
001b 1901 10 Juli 1901 J.J. Rijlaarsdam Jr Rotterdam
001b 1901 " C.D. Heniger Rotterdam
001b 1901 11 " 1901 Broedl. de Constant Rebecque den Haag
001b 1901 " Mrs. M.E. Culver Minnesota U.S.A.
001b 1901 - Miss R.W. Culver "
001b 1901 - V. de Constant Rebecque den Haag
001b 1901 11 Julij 1901 Mies Bol Amsterdam
001b 1901 12 " 1901 J. Hemming Farmsum
001b 1901 Juli 15 1901 Johs. Emmelot Groningen
001b 1901 Julij 15 1901 B. Keeman Emmelot Groningen
002a 1901 15 Julij 1901 H. Mooi Puister Vriezeplein 4 Dordrecht
002a 1901 15 Julij 1901 G. Mooi Vriezeplein 4 Dordrecht
002a 1901 15 Juli 1901 M.J.C. Salm Noord Einde 88 's Hage
002a 1901 15 Juli 1901 C.M. van Waalwijk van Doorn Rijksstraatweg 6 Dordt
002a 1901 15 Juli 1901 Bernard Vaughan London
002a 1901 " Chr. de Greeve Rotterdam
002a 1901 16 Julij 1901 Herbert J. Whitmell Liverpool England
002a 1901 16 " " Mrs. J.A. Leeming Hillegersberg
002a 1901 16 " " P. Leeming Essex, England
002a 1901 - Mrs Leeming Essex, England
002a 1901 16 " Miss E. Week London
002a 1901 16 " M. M.me Michaue Paris
002a 1901 17 " 1901 Z. Smit A'dam
002a 1901 17 " 1901 Dan. de Jonge Jr A'dam
002a 1901 " A.H. von Geusau den Haag
002a 1901 17 " 01 J.Th.M. Smelt Werkendam
002a 1901 17 " 1901 J.G.M. Smelt s Gravenhage
002a 1901 " M. Vijns Nijmegen
002a 1901 " G. Blokhuis Zutphen
002a 1901 " A.A. Bax(?) Dordt
002a 1901 18 " van Eldik den Haag
002a 1901 " Vieltman id
002a 1901 18 Mrs. H.E. Vickers London, England
002a 1901 " Miss E. Vickers "
002a 1901 " Miss S. Vickers "
002a 1901 " C.H.G. Theunisse Vobbe Rotterdam
002a 1901 " W.H. Theunisse "
002a 1901 " Hugh Mc Coll Darvel, Scotland
002a 1901 " John Millar Richardson Lackhall, Scotland
002a 1901 " Arch.d Frame Darvel, Scotland
002a 1901 " James McAmes Darvel, Scotland
002a 1901 " Andrew Purtrew(?) Neromilus(?), Scotland
002a 1901 ' Andrew Vierl Larkhall Scotland
002b 1901 19 Juli Mevr. A.C. Bouvy-Herrebrugt Dordrecht
002b 1901 " Mad.elle Hde de Witte Courtrai - Belgique
002b 1901 " J. Ahrenbril & Familie Deutschland
002b 1901 19 Juli A. Koopman Wzn Dordrecht
002b 1901 20 Julij J.M. Stöpher Heaton, England
002b 1901 20 Julij J.S. Sinclair Jesuioud, England
002b 1901 20 Juli R.J. Stopher Heaton, England
002b 1901 " H. Sinclair Newcastle, "
002b 1901 " J. Hofman Breda
002b 1901 21 " J. Hellemond en Echtg s-Gravenhage
002b 1901 " P.J. Reen(?) Rotterdam
002b 1901 " Leraren(?) "
002b 1901 " L. Offerhaus Jr. en familie "
002b 1901 22 Fred. Kemp Newport Fife, Scotland
002b 1901 " John Miln do
002b 1901 " J. Schuit Jr Hoorn
002b 1901 " O.P. Pesman Thesinge
002b 1901 " H.H. Pesman Gz. "
002b 1901 " E.M. Moens Rottingdean, England
002b 1901 " Florence Dirx Boston U.S.A.
002b 1901 " L.S. Moens England
002b 1901 " Caroline Geiger Atlanta, Georgia U.S.A.
002b 1901 Mr. & Mrs. Julian L. Street (Julian Leonard Street 1879–1947) New York, U.S.A.
002b 1901 " P.H. Veen, D. pred. (Dominé Pieter Hendriks Veen) Boven Knijpe
002b 1901 23 F.B.F. Sonnenberg Kampen
002b 1901 " A. van Lunen Oosthuizen
002b 1901 " B. van Winschoten J.C. Dietz Dordrecht
002b 1901 " M. Hoebeke A. Hoebeke Dordrecht
002b 1901 " Marinus van Wingen Ellewoudsdijk K. v. Wijngen
002b 1901 " Jan Maat -
002b 1901 " Johannes Mol -
003a 1901 24 Juli 01 L. Mulder Overzand bij Goes
003a 1901 " M. Hoebeke Overz.
003a 1901 " D. Smallegang Az Driewegen Goes
003a 1901 " Dr. & Mrs. J.H. v.d. Willigen Barberton, Transvaall
003a 1901 23 Juli 01 J.C.H. Schouten Dordrecht
003a 1901 25 Juli 01 J.A.Th. Beek Wageningen
003a 1901 25 Julij 01 C.J. Schotel Dordrecht
003a 1901 25 Juli 01 C.J. van Mansum Hillegom
003a 1901 25 Juli Emilie Looper Amsterdam
003a 1901 26 Juli N. Dekker Parijs
003a 1901 26 J. Draaijer Leiden
003a 1901 26 juli Mr. G.J. Jac. Mooij Lekkerkerk
003a 1901 26 Julij A. Swift England
003a 1901 " H.J. Swift "
003a 1901 " Wed.J. Kraaij-v. Duijvendijk Gorkum
003a 1901 26 juli Eliza Neijens Amsterdam
003a 1901 " Klasina Neijens "
003a 1901 27 Julij Misses Hurry U.S.A.
003a 1901 ' Hilda S. Thorburn Peebles, Scotland
003a 1901 " Evelyn J. Thorburn "
003a 1901 28 Julij 01 J. Sandt Rotterdam
003a 1901 " A.P. Colewij Ellecom
003a 1901 28 Juli B. Colewij Ellecom
003a 1901 28 Juli Johs. Littig Dordrecht
003a 1901 " Mrs. A.J. Upson Boston U.S.A.
003a 1901 ' Mrs. W.S. Huntorn Boston U.S.A.
003a 1901 " Vroege Alblasserdam
003a 1901 " H. Verloop Utrecht
003a 1901 " G. v.d. Lee Oudewater
003a 1901 " K.R. van der Lee Oudewater
003b 1901 29 Juli C.J.C. Grundlehner Delft
003b 1901 " N.A.F. Grundlehner Delft
003b 1901 29 " Paul Desmarais (mr. et madame) Paris
003b 1901 " Mr. Alfred C. Hatanson Paris
003b 1901 " Courling(?) Gale London
003b 1901 " mr. + mrs. Carpan Edinburgh
003b 1901 30 Juli J. Oversier C.Z. Rotterdam
003b 1901 " C.L. Oversier J. Zoon "
003b 1901 " W.C.L.L. Oversier C.z. "
003b 1901 " L.B. Pollock London
003b 1901 " E.W. van Reede-Smith Dordt
003b 1901 " Sere Wilton v. Reede Dordt
003b 1901 " W.J. v. Dalen Assen
003b 1901 " H. van Dalen Assen
003b 1901 " Duc Decases Paris
003b 1901 " Mrs. A. Hobson England
003b 1901 " Duc de Lugnes Paris
003b 1901 " Thomas Batterburg, architect London
003b 1901 " Mrs. Batterburg "
003b 1901 31 Juli E.S. Goemans Goes
003b 1901 " Regina C. Goemans "
003b 1901 " M. van Veen Amsterdam
003b 1901 " G.J.H. van Veen "
003b 1901 " J.P. van Dongen Raamsdonk
003b 1901 " W. van Dongen "
003b 1901 " P. van Dongen "
003b 1901 " P.H.J. van Dongen "
003b 1901 " Mevr. C.J. Duijs Peingle Nijmegen
003b 1901 " Miep Duijs "
003b 1901 " Louis Lenoir Cz Willemstad
003b 1901 " C. Lenoir "
003b 1901 1 Aug. J.C. de Joncheere alhier
003b 1901 " Lels en familie Kinderdijk
003b 1901 " P.W. Geleijnse Alhier
003b 1901 " E.M. Hemelrijk Nieuwerkerk
004a 1901 Aug. 2 Mr. & Mrs. Silas Pence Boston U.S.A.
004a 1901 " Miss Mildred Pence "
004a 1901 " "Elizabeth " "
004a 1901 " A. de Robiano Bruxelles
004a 1901 " N. Boden Rotterdam
004a 1901 " J. Jurgens New Orleans, La., U.S.A.
004a 1901 Augst. 2 F.J. Ringeling Diemen c.a.
004a 1901 ' C.W. Ringeling Diemen
004a 1901 Aug. 2 J.C. Bremekamp Dordrecht
004a 1901 Aug. 2 Adr. Meeldijk Dordrecht
004a 1901 Aug. 2 Anna v.d. Hoeven Dordrecht
004a 1901 Aug. 2 Johanna P. Verheij Kinderdijk
004a 1901 Aug. 2 Hendrik Boehmer Leiden
004a 1901 " 3 B. Estlander Helsingfor Finland
004a 1901 " 3 Thos. C. Sherrif Belfast, Ireland
004a 1901 " 3 Wm. R. Robinson "
004a 1901 " 3 John Graham "
004a 1901 Aug. 4 J.P. Walraven Rotterdam
004a 1901 " G. Graafstra Amsterdam
004a 1901 " J.A. Hendricks Rotterdam
004a 1901 " H. Kerresstraat(?) Rotterdam
004a 1901 " 4 J.J.M. Crooswijck Lochem
004a 1901 " 4 F. Crooswijck "
004a 1901 " " H. Emmerick Rotterdam
004a 1901 " 5 Jeanne Kerckx Antwerpen
004a 1901 " 5 L.E. Sommer Rotterdam
004a 1901 " 5 E.A.O. Huizer Rotterdam
004a 1901 " 5 Joh.P. Sommer "
004a 1901 " 5 Mathilda Kerckx Antwerpen
004a 1901 5 Mrs. S.J. Nicholas Chicago U.S.A.
004a 1901 " Miss Mary P. Haid Chicago U.S.A.
004a 1901 " Miss Pauline Brassington Cleveland
004a 1901 5 Mrs. Caldwell Leicester
004a 1901 5 Mrs. W. Bowles Dover, Kent
004b 1901 Aug. 5 Wm. C. Halke Folkestone
004b 1901 " Misses Chapman Boston, Mass. U.S.A.
004b 1901 " Miss Chapman Londeon
004b 1901 " Mr. F.A. van Hall Wn.zn Amsterdam
004b 1901 5 Augustus Dr. A. Kuipers Maastricht
004b 1901 " F.C.A. Kuipers Maastricht - Wijk
004b 1901 " Alexander Brownlie Glasgow
004b 1901 " John Young Shettleston, Glasgow
004b 1901 " James Glannell Glasgow
004b 1901 " 5 Miss Jennie P. Psch(?) Waterbury, Conn., U.S.A.
004b 1901 " Miss Grace Loe..(?) Hall Hartford, " "
004b 1901 " Madame Legrey Paris
004b 1901 " Madame Famuel Bruxelles
004b 1901 " Leander M. Fyfe Glasgow
004b 1901 " Dm. Cowan "
004b 1901 " 6 A. Hoogendijk Delft
004b 1901 " 6 B.H. v. Zuilichem Dordordrecht [sic!]
004b 1901 " 6 F.W.A. Hoogendijk Delft
004b 1901 " 7 H. Spruijt Alfen Z.H.
004b 1901 7 A. Verhave Dordrecht
004b 1901 7 J.E. van Noord Alfen Z-H.
004b 1901 " C.A.C. van Driel Dordrecht
004b 1901 7/8 1901 R. Bernoski Rotterdam
004b 1901 7/8 1901 H. Warnar(?) Dordt
004b 1901 8 Aout 1901 Gabriel Papion du Chateau Paris
004b 1901 " Dr. Wolfgang Warrick Wien
004b 1901 " Haustreizer(?) "
004b 1901 " Mrs. B.J. Sherwood New York America
004b 1901 " Miss J. Sherwood New York America
004b 1901 " Erias B. Millard Rochester, NY, U.S.A.
004b 1901 " William O. Boswell Rochester, NY, U.S.A.
004b 1901 " J.C. Koopman Kooij Dordt
004b 1901 " T. Mulder Doesburg
004b 1901 " R.P.J. Mulder Doesburg
005a 1901 8 Aug. 1901 K.J. v.d. Berg Overschie
005a 1901 " N.H. van Link H.I. Ambacht
005a 1901 " C.P. van Link H.I. Ambacht
005a 1901 " C. Kleijwegt Overschie
005a 1901 9 Aug. 1901 C. van Gorkom Doetinchem
005a 1901 " Marie Oudegeest Geertruidenberg
005a 1901 " A.J.A. van Houten den Haag
005a 1901 " Miss Ladd San Francisco
005a 1901 " Miss Heynemann (mogelijk: Julia H. Heynemann) San Francisco
005a 1901 " John Gilchrist Jr Bristol, England
005a 1901 " P.S. Griswold Columbus, Ohio, U.S.A.
005a 1901 " Mrs. J.J. Mac Evoy Philadelphia, U.S.A.
005a 1901 " Augusta B. Bowen "
005a 1901 " Anna S. Bowen "
005a 1901 9 Aug. 1901 B.J. Becking Rotterdam
005a 1901 " W.E. Becking "
005a 1901 " G.W.E. Becking "
005a 1901 " N.N. Keus Gouda
005a 1901 9 Aug. 1901 J.D. van der Kaag Rotterdam
005a 1901 " B.. de Valmont(?) Belgique
005a 1901 " A. de Jong Scheveningen
005a 1901 10 Aug. 1901 C.L. van Vierssen Trip Groningen
005a 1901 10 Aug. 1901 J. Nolen Rotterdam
005a 1901 10 Aug. 1901 S.J. Willems & family East Orange N.J.
005a 1901 10 aout id C. Magee(?) Bruxelles
005a 1901 " Fr. Empain(?) Bruxelles
005a 1901 12 Aug. W.B. Vermont en Egen. Haarlem
005a 1901 12 Aug. D. v. Ommeren Haarlem
005a 1901 " Dr. H. Dam Utrecht
005a 1901 " Dr. J. Lammerts v. Bueren Rotterdam
005a 1901 " Mrs. H.L. Richardson Boston U.S.A.
005a 1901 " W.H. Richardson "
005a 1901 " A.A. van Donkelaar -
005a 1901 " M. van Eck -
005b 1901 " T. Pahlon Janzen -
005b 1901 " J.H.A. Spielmeier -
005b 1901 " W. van 't Hoog -
005b 1901 " Jacoba Oskam -
005b 1901 " N.M. t Hooft -
005b 1901 " G. 't Hooft -
005b 1901 " H. de Heer -
005b 1901 " H.F. 't Hooft -
005b 1901 " Mrs. & Mr. Hector Glasgow Scotland
005b 1901 " Mrs. James B. Case St. Louis U.S.A.
005b 1901 " C.L. Wilkerson "
005b 1901 " Br. Couvée Utrecht
005b 1901 " Jo Schouten Dordrecht
005b 1901 " H. Schouten Dordrecht
005b 1901 " Olga Spanjaard Borne
005b 1901 " E. Spanjaard Meppel
005b 1901 " Tilly Spanjaard Borne (Overijsel)
005b 1901 " B. Spanjaard (mogelijk: Bertha Spanjaard 1888-) Meppel
005b 1901 " H. Spanjaard v. Cleeff (Leentje Van Cleeff 1859-1943, tr. Karel Spanjaard 1848-1914) "
005b 1901 " J. van Cleeff-Hanf (Nettchen Hanf 1860-1940, tr. Jacob van Cleeff) Rotterdam
005b 1901 " W. den Held Rotterdam
005b 1901 " M.W. den Held "
005b 1901 14.8.'01 Betsy Singels Dordrecht
005b 1901 " O. van Tussenbroek Jr (Otto van Tussenbroek) dito
005b 1901 " H.G. Swart Bloemfontein Z.A.
005b 1901 15 Augustus 1901 A.P. Sas Den Haag
005b 1901 " Cs. Brouwer Molenaarsgraaf
005b 1901 16 Aug. 1901 H.J. Hoogeveen en famillie Nijmegen
005b 1901 16 Aug. " G. Lebret Dordrecht
005b 1901 " W.T.C. Dingemans Zalt-Bommel
006a 1901 16 Augustus 1901 Dr. H.J. Hart en echtgenoote Amsterdam
006a 1901 17 " " Mr. W.J. Essers & zoon, Ind. ambt. Batavia
006a 1901 17 Aug. J.M. Mastboom Den Haag
006a 1901 11 Aug. The Misses Greenwood Springfield U.S.A.
006a 1901 " Zubri -
006a 1901 " P. Lodder en familie Andel
006a 1901 17 " C. v. Gelderen Hamburg A.
006a 1901 17 Aug. 1901 J. van Gelderen Zwolle
006a 1901 18 Aug. 1901 M. Dooijerweerd Amsterdam
006a 1901 18 Aug. 1901 S.E. Bromet Amsterdam
006a 1901 (Openbare Leeszaal Nieuw Leven) W.F. Nedermeijer Wz Dordt
006a 1901 (Openbare Leeszaal Nieuw Leven) A. Bosman Dordrecht
006a 1901 (Openbare Leeszaal Nieuw Leven) C. Bosman Dordrecht
006a 1901 (Openbare Leeszaal Nieuw Leven) J. van Trigt Dordrecht
006a 1901 18 Aug. 1901 A.M. Vrugtman Rotterdam
006a 1901 19 " 1901 Jan Elink Schuurman Rotterdam
006a 1901 1901 Mevr. J.L. Chabot van Overzee (Anna Dorothea Henriette van Overzee, tr. Jacob Louis Chabot) Amsterdam
006a 1901 20 Aug. 1901 H.E. Driessen Amsterdam
006a 1901 20 Aug. 1901 A.M.J. Penn Batavia
006a 1901 20 Aug. 1901 M.L. Penn Batavia
006a 1901 20 Aug. 1901 Mrs. Fygens & party Wigan-Lanc.(?)
006a 1901 20 Augs. 1901 J.H. Ankersmit Deventer
006a 1901 20 " 1901 W.M. Ankersmit Rogge (Wilhelmina Margaretha Rogge, tr. Johan Hendrik Ankersmit)
006a 1901 20 Augs. 1901 Chr: v.d. Pijl, Predt. (Christiaan van der Pijl) Oude Lier
006a 1901 " H.M. v.d. Pijl Luijcke (Hendrika Margaretha Luijcke, tr. Amsterdam 16-9-1897)
006a 1901 " J.S. Gilchrist Greenock
006a 1901 " Jane L. Gilchrist "
006a 1901 21 " " Walther Radcliffe & wife N.Y. Ave Presbyterian Church, Washington U.S.A.
006a 1901 21st " Mr. & Mrs. A.C. Horne Dundee, Scotland
006a 1901 " Miss Falconer "
006a 1901 " Miss Farnsworth Red Wing, U.S.A.
006a 1901 " Mary P. Putnam "
006b 1901 " Lucien S. Bayhts New York City
006b 1901 " fam. Rietema Leens / Rotterdam
006b 1901 " Madame de Horvath Vienne
006b 1901 " Mmll. Therese Brüll Vienne
006b 1901 " J.M. Schreiber Autriche
006b 1901 " W.P. van de Kamer Woerden
006b 1901 " P.Th. Maas Haarlem
006b 1901 " G. Homveld Haarlem
006b 1901 " T. Honnebier(?) Haarlem
006b 1901 " Marie Herner N. York
006b 1901 " Albert Herner N. York
006b 1901 " John C. Mac Evitt Brooklyn U.S.A.
006b 1901 " Lady Cantelope London
006b 1901 " Arthur Polter "
006b 1901 " Cyril Polter "
006b 1901 " A.C.S. Saraber Nijmegen
006b 1901 " Mr. Sandberg tot Essenburg Hulsthorst
006b 1901 " Jessica Maude Hancock Sunderland England
006b 1901 " Evelyn Hancock "
006b 1901 " Mary J: Hancock "
006b 1901 " Susie K.J. Wuw(?) Sunderland - "
006b 1901 " Madie Pendtersgill(?) Sunderland
006b 1901 " E.... Pendtersgill(?) Sunderland
006b 1901 " Miss Anne L. Perot USA Philadelphia
006b 1901 " " Adèle Clarke "
006b 1901 24 Aug. 1901 Mr. A.T. Baron van Lynden den Haag
006b 1901 24 Aug. 1901 Elsie Thorp London
006b 1901 " J. Rate Thorp "
006b 1901 " Mr. & Mrs. Dimmert Scotland
006b 1901 " J & J.R. Denholm "
006b 1901 " Caroline A. Fox Boston U.S.A.
006b 1901 " Edit M. Fox "
007a 1901 Aug. 24tf Mary J. Watts Boston U.S.A.
007a 1901 " Mis. Thomas Nesmith Lowell, Mass., U.S.A.
007a 1901 " Miss Nesmith " U.S.A.
007a 1901 Aug: 24 Maria Swartjes Den Haag
007a 1901 " Arij Vrijbandt Utrecht
007a 1901 Aug. 25 Maud Briggs Knowlton (Maud Briggs Knowlton 1870-1956) Manchester N.H. U.S.A.
007a 1901 " Minna E. Sullivan "
007a 1901 Aug. 27 ...(?) N. Hoffmann Amsterdam
007a 1901 Aug. 27 L. Brander a Brandis Den Haag
007a 1901 Aug. 28 A.C. Schenk Leiden
007a 1901 " A.C.W. Martin Leiden
007a 1901 " A.H.G. van den Berg Hilversum
007a 1901 " Pieter Kuiper Dzn "
007a 1901 " J.A. Care New York U.S.A.
007a 1901 " W. Lüneburg Hamburg
007a 1901 " S.M.E. van Herwaarden Dordt
007a 1901 " Mr. C. Star Busmann Groningen
007a 1901 " Famille de Ro(?) et C.ie Soc. au Bruxelles
007a 1901 Aug. 29 C.J. Schuurbecque Boeye Zetten
007a 1901 " Alexander Hardie Grangemouth Scotland
007a 1901 " J.B. Crimpson do
007a 1901 " D.D. Sterling Glasgow
007a 1901 " P. Bosman -
007a 1901 " M.me Goossens van Overloop Bruxelles - Assche
007a 1901 " Marie Saule Goossens id
007a 1901 " Eugène Goossens id
007a 1901 Aug. 29 B.N. Smaal H. Ido Ambacht
007a 1901 " " L.A. de Raadt LAz Barendrecht
007a 1901 " 30 prof. E.H. van Leeuwen & fam. Utrecht
007a 1901 " 31 F.H. Brinkman & Fam: Kinderdijk
007a 1901 " Ca...(?) ..im(?) Amsterdam
007a 1901 " A.M. Kostermans Steenbergen
007a 1901 " A. Beljaars Maastricht
007b 1901 Sept. 1 Frank D. Pavry (Frank D. Pavey 1860-1946, lawyer and politician) New York
007b 1901 " Miss Pavry "
007b 1901 " Mrs. E.S. Mrad(?) "
007b 1901 " Mr. & Mrs. Charlton J. Lewis "
007b 1901 " Miss Margaret A. Lewis "
007b 1901 " Mr. James M.K. Lewis "
007b 1901 " Colonel & Mrs. Brooke Rawle Philadelphia U.S.A.
007b 1901 Sept. 1 T. Vos Lzoon Numansdorp
007b 1901 " W. Liefaard Wz 's Gravendeel
007b 1901 " L.E. Baks A.D. 's Gravendeel
007b 1901 " M. Liefaard Wd 's Gravendeel
007b 1901 Sep. 2 Wm. Hay mr. Dundee Scotland Scotland
007b 1901 " Charles A. Ferguson Dundee Scotland
007b 1901 " A.H. Maathuis Veendam
007b 1901 " R. Jonker Wildervank
007b 1901 " J. Maathuis-Karssiens Veendam
007b 1901 " J.A. Molhuijsen Leiden
007b 1901 Sept. 3 A. Reuchin Doesburg
007b 1901 " 3 Dr. C.H. Moll Schoonrewoerd
007b 1901 Sept: 4 Naan Scott Norfolk England
007b 1901 4 R. Bagge Scott Norwich, England
007b 1901 " Comtesse Cahen d'Anvers Paris
007b 1901 " B.F. Taaks Rotterdam
007b 1901 " Fr. Franck en familie Antwerpen
007b 1901 " 4 P: van Vliet Jr (Pieter van Vliet) s Gravenhage
007b 1901 " E. van Vliet Lazet (Elizabeth Lazet, tr. Tiel 20-2-1889) s Gravenhage
007b 1901 " Em. Walschaerts Bruxelles
007b 1901 " 5 Mr. & Mrs. Wm. Agnew Paton (William Agnew Paton 1848-1918, author) New York
007b 1901 " 5 Mrs. H.W. Durhoorn Hoboken, America
007b 1901 " M.lle E. Kohlmann Antwerpen
007b 1901 6 Jan Heijkoop Oud Alblas
007b 1901 September 6 Clara van der Toorn Scheveningen 1901
007b 1901 September 6 Pietje Haëzer Dordrecht 1901
007b 1901 " 6 Petronella den Dulk Scheveningen 1901
008a 1901 5 September 1901 S. Sijtsma Nijmegen
008a 1901 5 September 1901 Frederik Johannes Hill Jr. Nijmegen
008a 1901 5 September 1901 Frederik Johannes Hill Nijmegen
008a 1901 5 September 1901 J: Sijtsma Dordrecht
008a 1901 5 " 1901 Anna Gjirlón Kristiania, Norwegen
008a 1901 6 " 1901 H.J. Boonzaaijer Bekker (Hendrika Johanna Bekker, tr. Cornelis Michiel Vredenrijk Boonzaaijer) Dordrecht
008a 1901 6 " 1901 A. v/d Veer Jr. Veenendaal
008a 1901 6 " 1901 T.C. van Broekhuizen "
008a 1901 " Leon Bancehn(?), conu fris..(?) Paris
008a 1901 " Marchand Bruxelles
008a 1901 9 september 1901 M. van Colenbrander Velp
008a 1901 11 September 1901 Marie Colenbrander Varseveld
008a 1901 " J. Bosma Bakhuizen
008a 1901 " S. v.d. Wal Bakhuizen
008a 1901 " M.A. Jansma Hemelum
008a 1901 10 Sept. Betsy van Roosendaal Dordrecht
008a 1901 10 Sept. Marie Fontein Harlingen
008a 1901 10 Sept. Louise Tribaut Assche
008a 1901 " Dr. E. Gaupp Wagener Berlin
008a 1901 Sept. 10 1901 Isabel Wile Myers (Isabel (Bella) Myers, geb. 20-1-1864, overl. Chicago 25-9-1906, tr. Jacob Wile) Chicago U.S.A.
008a 1901 " Garson Myers Chicago U.S.A.
008a 1901 " 11 1901 J.L. Eldert & Echtgenoote Amsterdam
008a 1901 " 11 1901 Th. Johnson U.S. Navy
008a 1901 " Harriette Bowdoin (Harriette Bowdoin 1880-1947) New York City
008a 1901 " Birdaline Bowdoin New York City
008a 1901 " Gorham P. Stevens (Gorham P. Stevens, overl. Athen 1963) Boston U.S.A.
008a 1901 " J.H. Mac Grail U.S. Navy
008a 1901 Sept. 11 1901 J. Slagter Hoorn
008a 1901 id id id A. Kool Schellinkhout
008a 1901 Sept 11. M.C. Sunderman Dordrecht
008a 1901 " J.A. Hordijk(?) Rotterdam
008a 1901 " W. Millenaar Rotterdam
008a 1901 " Bonten(?) Jr. Papendrecht
008a 1901 " Mini Sunderman Dordrecht
008a 1901 " Jo Sunderman "
008b 1901 Sept. 11. Francis S. Bemis New York City USA
008b 1901 " H.W. Bemis "
008b 1901 " Joseph Jastrow (Joseph Jastrow 1863–1944, Polish-born American psychologist) Madison, Wis. U.S.A.
008b 1901 " Hui...(?) Paris
008b 1901 Sept. S. Pott Alblasserdam
008b 1901 " P. Pott "
008b 1901 Sept. M. Vreeswijk Oudewater
008b 1901 " P. Bom -
008b 1901 " G. Foccroull Horlonwel(?)
008b 1901 " C. Horst, cand. philos Marburg i/Hessen
008b 1901 12 P.S. Miller Har..(?)
008b 1901 " J.S. Robertson Glasglow
008b 1901 " Lewis Clapperton (Lewis Clapperton (1865-1947)) do
008b 1901 " Momas(?) Birnie Jun. do
008b 1901 " N. van Lookeren Campagne (Nicolaas van Lookeren Campagne) Zaltbommel
008b 1901 " C. van Lookeren Campagne Uitenhage de Mist (Constance Susanna Uitenhage de Mist) "
008b 1901 " Phine Li Guae -
008b 1901 15 Herbert H. Wigglesworth London
008b 1901 " Fred Wigglesworth "
008b 1901 " Canon Scott Wanstead London
008b 1901 " 17 Pauline Leignes Bakhoven Deventer
008b 1901 17 D. Sanderse Middelburg
008b 1901 " 18 Dl. Gips Hz Barendrecht
008b 1901 " M. Lems IJsselmonde
008b 1901 " Margaret Morrison Washington, D.C. U.S.A.
008b 1901 Emily S. Morrison "
008b 1901 " Eva Moore Melbourne Aus.
009a 1901 " H.G. Borbidge Dublin - Ireland
008b 1901 18 F.J. Bruinsma -
008b 1901 " H. Bruinsma -
008b 1901 " Mr. Ernest L. Allen and daughters New York City
008b 1901 " 23 Jens Peder Lomholt Bek (Jens Peder Lomholt Bek 1875-1933) Gjestelev/Rings, Dänemark
009a 1901 23 September E.F.E. Deichgraber en Echtgenoote Rotterdam
009a 1901 23 Sept. Elisabeth Grün Halle a/Saale Deutschland
009a 1901 23 Sept. H.W.A. van Rhijn Doesburg
009a 1901 " M.E.A. Houck -
009a 1901 24 Sept. C.N.B. Nuijen R.K.R. Dordrecht
009a 1901 24 Sept. M. Nuijen Den Haag
009a 1901 24 Sept. M. v.d. Arend Den Haag
009a 1901 26 A.M. de Marees v. Swinderen Groningen
009a 1901 27 Mrs. V.V. Thomas -
009a 1901 " Miss S.S. Thomas U.S.A.
009a 1901 " Miss B.E. Neide U.S.A.
009a 1901 28 Hermann Leleustring Dortmund Deutschland
009a 1901 " Mrs. M.A. Raukin Germantown, Penn, U.S.A.
009b 1901 " Miss Raukin "
009a 1901 29 Sept. Jan H. v. Roo..(?) Rotterdam
009a 1901 3 Oct. Isa: van Heesselingh Northwood, England
009b 1901 3 Oct. M.P. de Jonge Biervliet
009a 1901 4 Okt. Nathan Sohn(?) Berlijn
009b 1901 Oct 5/01 H.H. Nickelson Boston U.S.A.
009a 1901 " Mrs. H.H. Nickelson "
009a 1901 " W.N. Proctor "
009b 1901 " Mrs. W.N. Proctor "
009a 1901 " S.J.A. Morel en echtgenoote en mej. M.C.L. den Haag
009a 1901 8th Oct 1901 W.H. Sake Hull
009b 1901 " P. See..ing(?) Rotterdam
009a 1901 " E. Sake Hull - England
009a 1901 10 Oct. 1901 C. Pred Paris - France
009b 1901 " A. Pier, D. Pred "
009a 1901 " G. Li..(?) "
009a 1901 11 Oct. 1901 Mr. & Mrs. & Miss Newhook Cherthsey, Surrey
009b 1901 12 Oct. 1901 Mons. en Mdm. F.C. Koch Rotterdam
009a 1901 " Ernst Koch Zürich
009b 1901 13 Okt. 1901 Alfred Seyker Aachen
009b 1901 " Fr. van Naerssen Gorinchem
009b 1901 " E. Corbey Roermond
009b 1901 " Mevr: Corbey Tufen id
009b 1901 " Mevr: v. Naerssen v. Renesse (Caroline Petronella Sophie van Renesse 1839-1925) Gorinchem
009b 1901 15 " J.E. Olson Minneapolis U.S.A.
009b 1901 " Mrs. J.E. Olson "
009b 1901 16 " Miss Maude Garrett England
009b 1901 16 " Mejuffrouw B. Ellens Oving Rotterdam
009b 1901 " Dr. V. Meunier Pau
009b 1901 17 " J. de Man Jr. den Haag
009b 1901 17 " J.C. Hoogeveen Jr. -
009b 1901 " Mej. E. Huijser den Haag
009b 1901 18 Oct. 1901 M.S. Reijst Leiden
009b 1901 Oct. 18th 1901 Robert D. Andrews (Boston Architectural Club Exhibition 1904) Boston - U.S.A.
009b 1901 19 Oct. 1901 N. ter Haar Remeny, Theol. Stud. Utrecht
009b 1901 19 Oct. 1901 J.C.Ph. Loeff, jur. stud. Utrecht
009b 1901 19 Oct. 1901 Anna Wallberg Halmstad, Suede
009b 1901 " Starin Wallberg Halmstad, Zweden
009b 1901 " Nanny Mauve Oosterbeek
009b 1901 20 Oct. 1901 Ida Oort Leiden
009b 1901 21 Oct. 1901 K. Lubbers Dordrecht
009b 1901 " R. ter Veer Groningen
009b 1901 23 " J. van den Burg Dort
009b 1901 " P. Blees Laren
009b 1901 " Bertha Stoop Keller van Hoorn (Elisabeth Agnesia Johanna Keller van Hoorn) London
009b 1901 " C. Frank Stoop (Cornelis François Stoop) London
009b 1901 " Bertha D. Menderson Cincinnati
009b 1901 " Henry Menderson "
009b 1901 27 Oct. 1901 Otto Jan Wilk (geb. Budapest 4-12-1882, overl. Antwerpen 1-3-1911) Budapest
009b 1901 " P.M. Wink Gorcum
009b 1901 " van de Meer, doct...(?) Veenendaal(?)
009b 1901 " H.P. Hoolboom de Klomp
009b 1901 " P. Hevelkam(?) -
009b 1901 30 Oct. 1901 A. de Swart Leeuwarden
010a 1901 1 November 1901 R. de Haas Winsum (Friesl.)
010a 1901 1 Nov. 1901 W. Visser Rz. Oterleek N.H.
010a 1901 " R. Visser Lz Berkhout
010a 1901 4 " A.F. v. Roosendaal Dordrecht
010a 1901 " " W.E. Cornender Middelburg
010a 1901 " D.L. Ankersmit Jr Gent
010a 1901 6 " P.W. Geleijns Dordrecht
010a 1901 6 " N.J. Geleijnse Nieuwerkerk (Duiveland)
010a 1901 " E.M. Fruin Utrecht
010a 1901 17 Nov. 1901 R.S. Meijboom Rijnsburg
010a 1901 17 Novemb. 1901 Magdalena Aves Hiller Rotterdam
010a 1901 ' Charles Aves "
010a 1901 21 November P. Kuijk den Haag
010a 1901 22 dito K.J. Kuile Middelburg
010a 1901 23 November J. Lelle...(?) Brussel
010a 1901 24 Nov. 01 L. Christie Smart London W.
010a 1901 29 Nov. 01 Jb. Dam Nieuw Beverland
010a 1901 29 Nov. 1901 W.M. v. Boven Diemen
010a 1901 29 Nov. 1901 H.J. v. Riemsdijk Dordrecht
010a 1901 30 Nov. " C.J.H. Schepel den Haag
010a 1901 1 Dec. 1901 G.A. v.d. Bergh v. Eijsinga Oss (NBr.)
010a 1901 4 Dec. 1901 Wijnekotogeling Pretoria Z.A.R.
010a 1901 4. Dec. 1901 Anna Voigt Heilbronn a/Neckar
010a 1901 4 Dec. 1901 J. Ek Dordt
010a 1901 3 Dec. 1901 H. Emmerick Rotterdam
010a 1901 " E. Dinkhelle(?), aus Essen Ruhr, Stad ver. west et ca..(?). z. Rotterdam
010a 1901 11 Dec. 1901 Mr. J. Brunt Jz, Burgerm. (Jan Brunt) Willemstad (N.B.)
010a 1901 " Ivor Gatty London
010a 1901 " E.S. Maran(?) London
010b 1901 19 Dec. J. Du Monceau de Constant Rebecque den Haag
010b 1901 19 Dec. F. Du Monceau den Haag
010b 1901 24 Dec. J. Vollgraff Brussel
010b 1901 " Mr. D.C. Endt Amsterdam
010b 1901 26 Dec. G. Bleeker Amsterdam
010b 1901 26 Dec. R.M. Uittenbogaard Dordrecht
010b 1901 26 Dec. G. Bleeker Amsterdam
010b 1901 27 Dec. B. Verloop Den Haag
010b 1901 30 Dec. Henninge(?) Berlin
010b 1901 " W.H. Stoop Dordt

Laatst gewijzigd: juli/augustus/september 2015.