Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 1: 1896-1906)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-juli 1912)

** scans verkrijgbaar**


1898 (jan-jun)


bezoekersregister januari-juni 1898

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
031b 1898 2 Januari 1898 J.H. Buijten G.O.J.A. Brussel
031b 1898 " G. ...(?), gep. generaal majoor 's Gravenhage
031b 1898 " D.J. Segon -
031b 1898 2 Jan. 1898 mevr. E. de Ridder Pierson (Eudia Lina Pierson, tr. Willem de Ridder) Dordrecht
031b 1898 " Mia de Ridder "
031b 1898 " A.M. Evers Amsterdam
031b 1898 " A. de Ridder Dordrecht
031b 1898 3 Januari 1898 H.G. Fuick Amsterdam
031b 1898 " M. Musbach Amsterdam
031b 1898 4 Jan. Bertha Benning Isselburg Duitschland
031b 1898 6 Jan. Muriel Stogdon Harrow, England
031b 1898 6 Januari N. de Court Onderwater Dordrecht
031b 1898 13 Jan. Abr. van Aken-Hamp (Zwolle) Haag
031b 1898 " '98 C. Diemont-v. Aken (Catharina van Aken) Dordrecht
031b 1898 " '98 W.A. van Aken, Luit. t/z. Den Haag
031b 1898 " P. de Bruijn Schipluiden
031b 1898 " J. Vreugdenhil Maasland
031b 1898 21 Jan. '98 Ds. J.P.Ph. Loeff Nootdorp
031b 1898 " Ph. Romeijn -
032a 1898 24 Jan. 1898 W. Dronkers Dordrecht (3 kaarten)
032a 1898 25 Jan. '98 Ds. W. v.d. Waal Jzn Overschie (1 kaart)
032a 1898 " L.J. Karreman Overschie (1 kaart)
032a 1898 " P. v.d. Berg Az Overschie (1 kaart)
032a 1898 " C. Cool Wormerveer
032a 1898 " B. de Mandt de Kat (Elisabeth Arnoldina Geertruida de Kat) Dordrecht
032a 1898 27 Jan. '98 P.M.J. Cikot Amsterdam
032a 1898 30 Jan. '98 B. v.d. Mandelen Scheveningen
032a 1898 " J. Wurfbain Arnhem
032a 1898 4 febr. '98 A.C.E.W. v. Harinxma thoe Slooten Collot D'Escury (Baronesse Anna Clara Electa Walburga Collot d'Escury) Leeuwarden
032a 1898 10 febr. 98 Carl Berlage Lengerich n. Hanover, Germania
032a 1898 12 " 98 Charles Willicks Calais, Pas de Calais
032a 1898 16 feb: 1898 J.E.P. Cannegieter & Echtgenoote en Joh: v/d Wal uit Medan Deli v/k Sumatra
032a 1898 17 " 1898 J.C. Fabius Delft
032a 1898 " Mr. G.J. Goekoop den Haag
032a 1898 " M. Weel den Haag
032a 1898 " A.J. Woudenberg(?) Dordrecht
032a 1898 " J.C. Vollgraff Brussel
032a 1898 21 " 1898 P. van Dongen Jz den Haag
032a 1898 23 " 1898 J.J. Versluijs Vlissingen
032a 1898 23 " 1898 J. Zoeter Ter Neuzen
032a 1898 23 " 1898 D. de Zeeuw Ter Neuzen
032b 1898 Februari 28 Elizabeth Satter Ter Neuzen
032b 1898 Februari 28 Caroline Satter Alfen a/d Rijn
032b 1898 Februari 28 Cato Satter Alfen a/d Rijn
032b 1898 Maart 1 Jeannetta W.C. van der Esch Dordrecht
032b 1898 Februari 28 Bertha Meuris Boisschot
032b 1898 " J.J. Gerhard(?) Deli
032b 1898 Maart 1e Philaine Meuris Boisschot
032b 1898 Maart 3 J.A. van Heck Dordt
032b 1898 Maart 3 J.A. Lombaart O. & W. Souburg
032b 1898 Maart 3 J. Stolp Breebaart (Jannetje Breebaart, tr. Cornelis Stolp) Zutphen
032b 1898 " M. Stolp Dordrecht
032b 1898 " A.s de Koning -
032b 1898 " H. Vermaas -
032b 1898 7. Hulsbroek Roermond
032b 1898 8 Maart '98 Anne C. Heering den Haag
032b 1898 10 Maart 98 C.J. Keizer Kampen
032b 1898 " Anna H. Noordtzij Kampen
032b 1898 " Tonia Noordtzij "
032b 1898 " C. Vetten Dordrecht
032b 1898 " K. Vetten "
032b 1898 " Groetje M. Vrijland Schiedam
032b 1898 14 Maart 98 J.J. de Jongh Dordrecht
032b 1898 " J.C. Prins Edam
032b 1898 " C. Kernkamp-Meijer Edam
032b 1898 " G.J. de Jongh Dordrecht
032b 1898 15/3 98 D.J. Hulbink Schiedam
032b 1898 17/3 98 F.A.R.A. van Ittersum Kidiri Java
032b 1898 " de Marees van Swinderen Dordrecht
032b 1898 22.3.98 Zr. J. Snel Amsterdam
032b 1898 " F.W. 't Hooft Dordrecht
032b 1898 28 Maart 98 J.W. Broers Leiden
032b 1898 31 " 98 Miss Jaymbee(?) Oxford
032b 1898 " Miss Sallar "
032b 1898 " Miss Rogers "
033a 1898 1 April 1898 C.A. Nugteren Oud Alblas
033a 1898 " H.C. van den Berg -
033a 1898 " Josephine Royaarts-Spoor -
033a 1898 " M.D.G. Horne England
033a 1898 April 6 A. Schuddekens Rotterdam
033a 1898 April 8 Lemaitre Joseph Namur (Belgique)
033a 1898 April 8 H. van der Linde Zuid Beijerland
033a 1898 " 8 James F. Piste(?) London
033a 1898 " Robert Duckell Oxford
033a 1898 " Bank Esch(?) Worcester
033a 1898 April 11 Roelof Coulands Rotterdam
033a 1898 " J.L. de Maagd "
033a 1898 " C.W. Scholte "
033a 1898 " P. van Dam Rozenburg
033a 1898 April 11 C.E. de Groot Rotterdam
033a 1898 " Wm. Walters Phz Rotterdam
033a 1898 " B.W. Lengkeek Rotterdam
033a 1898 " Ph. Dijkstroom Jz. Delft
033a 1898 " B. Judels Jr. Delft
033a 1898 " M.C. Mets Delft
033a 1898 April 11 W. v. Dam Rozenburg
033a 1898 " 11 A.Z. Groenewegen Rozenburg
033a 1898 " C. v.d. Hoek Az Rozenburg
033a 1898 " Pieter Zeedijk Alblasserdam
033a 1898 " W.N. Keesmaat -
033a 1898 " L. Keesmaat -
033a 1898 11 April A. Poots Maasland
033a 1898 " W. van Berkel Maasland
033a 1898 " Dirk Zonneveld Maasland
033a 1898 " Hendrik de Bruijn Maasland
033a 1898 " W. van der Windt Jr. Vlaardingen
033a 1898 " H. van Rijn Vlaardingen
033b 1898 11 April 98 W. van Steijn Pz Vlaardingen
033b 1898 11 April 98 C. Korpershoek Vlaardingen
033b 1898 11 April 98 Jac.a van Wijk Vlaardingen
033b 1898 11 April 98 Arie Noordam Vlaardingen
033b 1898 13 April 98 J.F.L. Frowein Sluitert(?) Den Haag
033b 1898 13 " J.O. Bevan London
033b 1898 " C.O. Bevan London
033b 1898 13 April J.A. Cramer 's Gravenhage
033b 1898 13 April N.W. Keuchenius Laren N.H.
033b 1898 April G.W. Dippen Jr Laren N.H.
033b 1898 April 14 G. Maten(?) Amsterdam
033b 1898 April 14 J. Verzijl(?) Rotterdam
033b 1898 April 14 E. van Veldhuizen Ede
033b 1898 April 14 Amy Bridge 's Gravenhage
033b 1898 April 15 Mr. McFarlane Rotterdam
033b 1898 April 15th Nellie Sharp Hornsey, London
033b 1898 " 18 Mr. + Mrs. Thornton & party Earlburne, Eng.
033b 1898 " 18 Mr. W.H. Gordon London
033b 1898 - Miss Sharp London
033b 1898 - The Misses Geddes London
033b 1898 " 19 E. Wood Smith & E.M. Sieu London
033b 1898 2 oct. pr. C.J. Frooaan(?) Werkendam
033b 1898 " P.C. Langeveld Hardingsveld
033b 1898 " C. Slagmolen De Werken
033b 1898 " J.W. van Wijnen Sliedrecht
033b 1898 " Hattie Smurthwaite (Harriet (Hattie) Smurthwaite (1868-1958)) Darlington (England)
033b 1898 " C.R.A. Eijsvogel Rumt (Gelderland)
033b 1898 " D.P. Kieboom Dordrecht
033b 1898 " Mr. & Mrs. Arnold Mitchell Harrow, London
033b 1898 " S. Crielaard Rotterdam
033b 1898 " Jacq. Schotel Pz Dordrecht
034a 1898 12 April 1898 H.A.E. Heineken, lid van het hoofdbestuur v/d Chr. Zangersbond Smide
034a 1898 " J.H. Hansen, Lid van het Bestuur voornoemd 's Gravenhage
034a 1898 " J. Pelser, Lid v/h Bestuur voornoemd 's-Gravenhage
034a 1898 " J. v. Egmond(?) Gz Gorinchem
034a 1898 " H.P. Blok Charlois
034a 1898 " Heijdanus Heemstede
034a 1898 " Corn.s H. v. Meurs Jutfaas
034a 1898 " G.G. van Lunteren Haarlem
034a 1898 " W. Groenink Amsterdam
034a 1898 " J.P. Heblij Z. Beijerland
034a 1898 " A. Veerman Bodegraven
034a 1898 " J.J. Veerman Jacz Bodegraven
034a 1898 " D. Helckers Amsterdam
034a 1898 " A.C. Brouwer Amsterdam
034a 1898 " A. van den Brink Voorburg
034a 1898 " J.D. Morgenstern 's-Gravenhage
034a 1898 " M. Sipkes, Secr. der Chr. Zangv. Hosanna 's-Gravenhage
034b 1898 April 23 J. den Boeff Alblasserdam (1 kaart)
034b 1898 " A. Kooij Pzn Alblasserdam (1 kaart)
034b 1898 " 24 B.J. Jansen Rotterdam (1 kaart)
034b 1898 " 24 M.P. de Haan (1 kaart) "
034b 1898 " 25 Mr. + Mrs. W.A. Lochee Canterbury, England (2 kaarten)
034b 1898 " 29 Werhalm Corn. Rem Neufs
034b 1898 " 30 Geisenheyner, Hans, cand. theol. Kreuznach - Utrecht
034b 1898 " 30 Dettheimer, Hugo, Pfarramts kand. Kaiserslautern - Utrecht
034b 1898 1 Mei C. Westmaas Oud-Vosmeer
034b 1898 1898 1 Mei A. Rijnberg Oud-Vosmeer
034b 1898 4 " Ph.R. Goedkoop Haarlem
034b 1898 " Owen S. Kelly Dundalk Ireland
034b 1898 " Mrs. Kelly Ditto
034b 1898 " Auguste Wesbolter(?) -
034b 1898 " N. Alblas -
034b 1898 " C. Oudshoorn -
034b 1898 10 B.M. Steven Glasgow, Scotland
034b 1898 " Dean C. Steven do
034b 1898 " Edith A. Steven do
034b 1898 " C. Mees Rotterdam
034b 1898 " J.F. Westerberg & echtgen. id
034b 1898 " H.L. Sloots Amsterdam
034b 1898 " G.J. Vincent Schiedam
034b 1898 " A.J. Zoetmulder "
034b 1898 " Jacques Engering "
035a 1898 Mei 17 H.P. Staal 's Gravenhage
035a 1898 " 17 A.H. Cremer "
035a 1898 " Cornelissen "
035a 1898 " Boelaard "
035a 1898 " W.F. Pop "
035a 1898 " W.Z.C. Doorman "
035a 1898 " L. ten Bosch "
035a 1898 " Whitlau "
035a 1898 " W.J. van Dam van Isselt "
035a 1898 " Grandjean, Kapt. Inf. O.I.L. "
035a 1898 " Rachel Gauond(?) -
035a 1898 " 19 A.C. Vink Utrecht
035a 1898 " Mevr. A.C. Vink-Muller "
035a 1898 " A.H.P. Augustin Dordt
035a 1898 " Mr. & Mrs. B. Melvyn Drath(?) London
035a 1898 " Mr. & Mrs. Paget Hoskyns London
035b 1898 " Louis(?) Soupat -
035b 1898 " R. Asser 's-Gravenhage
035b 1898 " Maria Guillet -
035b 1898 " F. Soupat La Haye
035b 1898 " Adele Guiter Chamberg
035b 1898 " Guillet Rotterdam
035b 1898 " Edward Thomas Strasbourg
035b 1898 25 Mei 1898 F.H.L. de Wijs Breda
035b 1898 " Jo Koster (Johanna Catharina Antoinetta (Jo) Koster 1869-1944) Laren (Gooi)
035b 1898 " J. Veth(?) Laren (Gooi)
035b 1898 " A.H. de Vries Rotterdam
035b 1898 " H. de Vries Berlijn
035b 1898 " Bertha de Vries geb. Kaiser Berlin
035b 1898 " Anna de Vries-Pieters Rotterdam
035b 1898 29 Mei 1898 Johan de Vries Rotterdam
035b 1898 29 Mei 1898 Elisabeth de Vries Rotterdam
035b 1898 " Misse(?) Leyds Pretoria
035b 1898 " mevr. Janssen-Clant Biderants(?) Rotterdam
035b 1898 " Doed(?) Kuipers, Jur. Cand. Utrecht
035b 1898 31 Mei 1898 K.A. Warmenhoven Rotterdam
035b 1898 " P. v.d. Elburg do
035b 1898 " P. Warmenhoven Alblasserdam
035b 1898 " Rev. D. Methron(?) Earls Colne Kiarg.(?), Essex
035b 1898 " Rev. J.C. Spurger Earls Colne, Essex England
036a 1898 7 June 1898 mrs. & Mr. Gooding and Stephenson London
036a 1898 " Thomas Wise " "
036a 1898 9 Juni H.C. Fischer m. Familie Copenhagen
036a 1898 11 Juni 98 Alfred Brügmann Dortmund
036a 1898 " " " J. v/d Wal Workum
036a 1898 " P. Gaastra "
036a 1898 10/6 98 W.J. Senn Rotterdam
036a 1898 11 Juin 98 A. Gallier Caen (France)
036a 1898 12 Juin 98 A. Gallier Caen France
036a 1898 12 June 98 John H. Russell London
036a 1898 " Mr. & Mrs. Saml(?). J. Watson Paterson, New Jersey U.S.A.
036a 1898 18 Juin 98 C.tesse G. de Caritat de Peruzzis Chateau Petersheim Lanaken
036a 1898 18 Juni 98 A.J. Terwen met de 5de Klasse d. M.S. v. Meisjes Dordrecht
036a 1898 " N.J.P. van Aardenne "
036a 1898 " J.J. Geerkens "
036a 1898 " H. Goedhart "
036a 1898 " C. Günther "
036a 1898 " A.M.E. van den Kieboom "
036a 1898 " P.M. Lieftink "
036a 1898 18 Juni 98 H. Reus Dordrecht
036a 1898 " J.H. van Ruijven "
036a 1898 " Cor van Rijtsel "
036a 1898 " W.C.M. Verbroek "
036a 1898 " N.S. Zadoks "
036a 1898 19 Juni Mr. C.M.A. Hartman 's Gravenhage
036a 1898 " Ds. F.C. Fleischer Broek op Langendijk
036a 1898 " Mr. C. Gabel Dordrecht
036a 1898 " J.A. Brugman Rotterdam
036a 1898 " mr. P. de Josselin de Jong Rotterdam
036a 1898 21 Juni J. van Vliet Kinderdijk
036a 1898 " A.M. van Vliet-van Ommeren Kinderdijk
036a 1898 " D.G. van Sijll Ingen
036a 1898 " W.A. van Sijll-van Ommeren Ingen
036b 1898 Juni 22 Ed. Postor Antwerpen
036b 1898 Juni 22 Jacq. N. Engelen Antwerpen
036b 1898 Juin 22 René Bachelet Rouen
036b 1898 " H. Bremekamp London
036b 1898 Juni 23 G.B. Meijling 's Gravenhage
036b 1898 " M. van Schelt Dordrecht
036b 1898 " W. van Schelt den Haag
036b 1898 25 Juni J.W.J.E. Lewe v. Nijenstein 's H. Arendskerke
036b 1898 25 Juni M. Polderman Oud Bei(e)rland
036b 1898 26 Juni W. Klijnloof Rotterdam
036b 1898 " L.C. van den Berg Rotterdam
036b 1898 June 26 Aucy(?) L. Kelsey England
036b 1898 " Dames Mirandolle Rotterdam
036b 1898 Juni 27 E. de Jongh Dordrecht
036b 1898 " Riko Damman Rotterdam
036b 1898 " J.L. Damman Zwolle
036b 1898 Juin 29 Sp(?). Schutz Middelburg
036b 1898 " Maurits Leefson (Maurits Leefson 1861–1926) Philadelphia, America
036b 1898 " Jerome Stonborough New York U.S.A.
036b 1898 " Jacqs. Leefson Amsterdam
036b 1898 " Jacobus Leefson Jzn Amsterdam
036b 1898 " Alida Daniëls Dordrecht
036b 1898 " Johanna Grondhout Dordrecht
036b 1898 " J.G. Grondhout Velp
036b 1898 " H. Grondhout Soerabaya(y)
036b 1898 " Mr. & Mrs. C. Scott White (Clarence Scott White 1872-1965) Boston U.S.A.
037a 1898 " Thos. Coggers (Thomas Coggers) England
037a 1898 " H.E. Spencer Grinsby, Engeland
037a 1898 30ste Juni 1898 William Faekhouse(?) Grinsby, Engeland
037a 1898 30 juni 1898 William Gilby London Eng.d
037a 1898 " P. Arnhem & Echtgen. Dordt

Laatst gewijzigd: juli/augustus/september 2015.