Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 1: 1896-1906)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-juli 1912)

** scans verkrijgbaar**


1898 (juli-dec)


bezoekersregister juli-dec 1898

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
037a 1898 3 July 1898 B. Jonkers Dordrecht
037a 1898 " J.J. Jonkers Bzn Dordrecht
037a 1898 3 Juli D. Jonkers Dordrecht
037a 1898 4 Juli Anny N. Robart Rotterdam(?)
037a 1898 4 Juli Ch. Lohmeijer Rotterdam
037a 1898 4 Juli J.M. Eg Dordrecht
037a 1898 4 Juli J. Voorendijk Rotterdam
037a 1898 4 " G. Breedveld & Echtg. do
037a 1898 " M. Voorendijk-Hooijkaas do
037a 1898 " F.J. Bleeker-Voorendijk do
037a 1898 " M. Voorendijk Rowno, Rusland
037a 1898 6 Juli H. Prins 's Gravenhage
037a 1898 " N.J. Platteel 's Gravenhage
037a 1898 " M. Rijksen 's Gravenhage
037a 1898 " J. Platteel Jr 's Gravenhage
037a 1898 7 " K. Bakhuizen Bodegraven
037a 1898 7 " J. Pulle Gz Papendrecht
037a 1898 " Ir. Hoogendoorn Bodegraven
037a 1898 7 Juli Joh. Bekkers Dordrecht
037a 1898 7 " C. Leijgraaff Rotterdam
037a 1898 7 " M. Bekkers Dordrecht
037a 1898 7 " H. Arnoutse-Bakker Dordrecht
037a 1898 " Jan Arnoutse "
037a 1898 " Dirkje Aarnoutse Dordrecht
037a 1898 7 Juli Fransisca W. Sterk Druten
037b 1898 9 Juli '98 C. Vissers Amsterdam (1 kaart)
037b 1898 " G. Kooij Alblasserdam (1 kaart)
037b 1898 " J. de Haan Alblasserdam (1 kaart)
037b 1898 " S.A. Kooij-Vissers Alblasserdam (1 kaart)
037b 1898 " A. Kooij Pz Alblasserdam (1 kaart)
037b 1898 " D.A. Baks geb. Bakker -
037b 1898 " A. van Rietschoten -
037b 1898 " P. Mels geb. Flach "
037b 1898 " G. Mels geb. Bergrijk -
037b 1898 11 Juli 1898 A. Feldwisch Drentrup -
037b 1898 - Georgine Merritt (tante van Wilhelmina Douglas Hawley) New York U.S.A.
037b 1898 - Florence Merritt (tante van Wilhelmina Douglas Hawley) New York U.S.A.
037b 1898 12 juli 1898 G.J. Peeman -
037b 1898 12 Juli 1898 J.T.D. v. Jar...(?) -
037b 1898 12 Juli 1898 G. Dubel London
037b 1898 - Mejufvr. v. Joolen geb. Bakker -
037b 1898 - Mejufvr. Hilten geb. Been -
037b 1898 - Mej. H. Peeman -
037b 1898 - Rev. H.B. Allen, Mr. Allen -
037b 1898 - H. Hofman -
037b 1898 13 Juli 1898 E. Mesdag Groningen
037b 1898 " Wed. P.J. 't Hooft v. Druten -
037b 1898 - Cateau J.A. 't Hooft -
037b 1898 - J.C. 't Hooft(?) London
037b 1898 - J.F. Jurriaanse Rotterdam
037b 1898 - A.F. Carmichael Almeria - Spain
037b 1898 14 Juli 1898 Corn. Penders
037b 1898 " D. Schotman Ezn Dordt
037b 1898 - D.H. Althres(?) Amsterdam
038a 1898 15 Julij Dorothea Hemming Amsterdam
038a 1898 14 " J. v/d Meulen Rotterdam
038a 1898 Julij 16 '98 Mr. & Mrs. Robert Haslam Burnley, England
038a 1898 " J.N. Lankester London
038a 1898 " 16 98 C.J. Lambers-Poulie (Christina Johanna Poulie) IJhorst bd Wijk
038a 1898 " H.M. Lambers Dordrecht
038a 1898 17.7.98 L.M. Dietz-de Rooij Rotterdam
038a 1898 " A. Congleton Newport, Fife, Scotland
038a 1898 18 Juli 98 N.W. van Os Amsterdam
038a 1898 " C.P. Baars do
038a 1898 " A.J. van Os Rotterdam
038a 1898 " G. Koller Rotterdam
038a 1898 " L.G. Koller "
038a 1898 17.7.98 Wm. Langley Hall Birmingham
038a 1898 " Dr. & Mrs. Chadwick Leeds
038a 1898 17 Juli Arie van Aalst Zwijndrecht
038a 1898 17 juli A. Smit Zwijndrecht
038a 1898 18 juli 98 F.K.L. Kroon Ede (G.)
038a 1898 18 juli 98 L. de Potter Eeckeren (Antwerpen)
038a 1898 " Baron de With Anvers
038a 1898 18 Juli 98 Katharina Kloss Danzig
038a 1898 " Walt Neefs id
038a 1898 19 Juli 98 A. Camerling Dordrecht
038a 1898 19 Juli 98 W.M. v.d. Broek R'dam
038a 1898 19 Juli 98 L.A. Baljon Utrecht
038a 1898 19 Juli 98 Ed.H. Hallman Heaton Chapel, England
038a 1898 " Wm. W. Patterson Bristol, Engl.
038a 1898 " Capt. Jepson & wife L(iver)pool, England
038b 1898 Juli 20th 1898 Jac. Eringa v.d.m. Gorinchem
038b 1898 20 Juli 1898 D. Eringa v.d.m. Hemelum (Fr.)
038b 1898 20 Juli 1898 G. Eringa-IJtsma idem
038b 1898 20 Juli 1898 mr. H.J. Carsten Amsterdam
038b 1898 21 Juli 1898 E. Roes Jr. Bruges
038b 1898 " R.J. Flakest S.R.C.S.A. Hull, England
038b 1898 " A. Parrott Hull, England
038b 1898 " G.E. Wright " "
038b 1898 " D. Hutton Glasgow, Scotland
038b 1898 " R. Hutton " "
038b 1898 " M. Koenig Dordrecht
038b 1898 22 Juli K.W. Minzing Rotterdam
038b 1898 " J.S. Cloeck Hellema v.d.m., met vier dames Warfhuizen, Groningen
038b 1898 22 Juli Anna Roijaards Dordrecht
038b 1898 " Cato J.M. Pruim Dordrecht
038b 1898 " Marie Baumann Dordrecht
038b 1898 - W. Ford(Nord?) London & New-York
038b 1898 24 Juli '98 Moll Delft
038b 1898 " H.M. Moll Delft
038b 1898 " C.M. Moll Delft
038b 1898 " J. van Maarseveen Dordrecht
038b 1898 26 Juli J.B.N. Bucher Coblenz a/Rhein
038b 1898 " Friedt Marit "
038b 1898 " Clemens Rehm "
039a 1898 Juli 27 1898 A. de Kat Breda
039a 1898 " C.G. de Kat Jr. Dordrecht
039a 1898 " J.E. v. Bijlevelt 's-Gravenhage
039a 1898 " G.J. van Brakel Amsterdam
039a 1898 27 E. van Brakel -
039a 1898 " G.A. de Ridder Bodegraven
039a 1898 " J.A. de Ridder id
039a 1898 28 H.J. Staverman, met 24 personen werkzaam voor het Weeshuis "Bethel" Amsterdam
039a 1898 " R.K. Walton Glasgow, G.B.
039a 1898 28 P.W. Volker Engineer
039a 1898 July 29th Bessie Grant Scotland
039a 1898 " Nellie L. Grand Alloa, Scotland
039a 1898 " Elisebeth Schalij Schoonhoven
039a 1898 " R.J.G.J. Gallandastenstijn(?) Utrecht
039a 1898 " M.C. Wemelsfelder 's Gravenzande
039a 1898 " K.C.M. Kemeling Dordrecht
039a 1898 " H.G. Kemeling 's Gravenzande
039a 1898 " E.S. Clouston Jr (Edward Seaborne Clouston) Montreal Canada
039a 1898 " Osla Clouston (Osla Seaborne Clouston 1879-1905 (25 yrs)) "
039a 1898 " Marjory Clouston (Marjory Meredith Clouston) "
039a 1898 " P. Luijtzen Helder
039a 1898 " G. Vermeulen "
039a 1898 August 2 Alexander Bierschenk Bischofszell, Schweiz
039a 1898 " 2 Theod. Aug. Mooij Bischofszell, Schweiz
039a 1898 " Mr. & Mrs. J.N. Falk Milwaukee U.S.A.
039a 1898 " Miss Jacobs "
039a 1898 " 2 G.W.A. van Laer Amsterdam
039a 1898 " 2 J. Vriesendorp Dordrecht
039a 1898 " William McConway Pittsburgh Pa., U.S.A.
039a 1898 " Miss. McConway "
039b 1898 " Elizabeth McConway Pittsburgh Pa., U.S.A.
039b 1898 3 Aug. 1898 E.G. v.d. Heijde Woudrichem
039b 1898 " C. van Winkel Schaijk
039b 1898 " A. van Winkel Brussel
039b 1898 " W.H Hanegraaff Wichers Rotterdam
039b 1898 " W.J.W. van Andringa de Kempenaar Groningen
039b 1898 " H. Hanegraaff R'dam
039b 1898 " A. Muntz Rotterdam
039b 1898 " A. Muntz architect St. Petersbourg
039b 1898 " Em. Serruijs Rotterdam
039b 1898 " Paulina van Schaik Amsterdam
039b 1898 " E.J. van Schaik Amsterdam
039b 1898 " P.E. van Schaik Amsterdam
039b 1898 " E.J. van Schaik Amsterdam
039b 1898 " van Beekum Maurisse Hillegersberg
039b 1898 " J.E. Fabius Delft
039b 1898 " H. v. Beekum Maurisse "
039b 1898 " S. Dirksen Zeist 4 Aug. 98
039b 1898 " A.J. van Dam Overschie
039b 1898 4 " 1898 M.A. Willleumier Amsterdam
039b 1898 4 " 1898 A.L. Steenweg Dordrecht
039b 1898 5 " 1898 Oscar Lambrechts Antwerpen
039b 1898 " M. Suringar Elst
039b 1898 " L. Schoute Groningen
039b 1898 " A.S. de Blécourt do
039b 1898 " Lilian Bullivant England
039b 1898 6 Aug. 1898 F.E. Wijt Haarlem
039b 1898 " R. Pluerink Rotterdam
039b 1898 6 Aug. 1898 L. Broekema Wageningen
039b 1898 " C. Broekema -
040a 1898 " Avis Kz. List Rotterdam
040a 1898 " Maria Jacoba Kortland "
040a 1898 " Geertje Bakker 't Zand NH
040a 1898 " Alida Bakker 't Zand NH
040a 1898 " H.H. Zur Kleinsmiede Deventer
040a 1898 " H. Jansen Hutteman Rotterdam
040a 1898 " B. ..ayall(?) Newport
040a 1898 8/8 98 A.W. Johnston Cardiff
040a 1898 " Blussé van Oud-Alblas Dordt
040a 1898 " A. Blussé "
040a 1898 8/8 '98 T. van Santen "
040a 1898 " D. Copper Rotterdam
040a 1898 9 Aug. Ludwig Rudolph Heilbronn
040a 1898 9 Aug. Emilie Rudolph Heilbronn
040a 1898 9 Aug. George Friedrich Braun Dordrecht
040a 1898 9 Aug. Eelco Rudolphus Hassing Jr. Dordrecht
040a 1898 9 Aug. Jurjen Duintjer Az. Veendam
040a 1898 9 Aug. mr. J.C. Symonds London
040a 1898 9 Aug. Mr. L.Y. van Zijl Geldermalsen
040a 1898 " Chira(?) Schaft Baarn
040a 1898 9 Aug. Mej. L. Hombroek Dordrecht
040a 1898 10 Aug. Julie W.E. Hintermeister Chicago - Ill, U.S. America
040a 1898 " Charlotte Frimodt Copenhagen
040a 1898 " Fr. Giersing "
040a 1898 " L. Müller "
040a 1898 " J. Gravestein Middelburg
040a 1898 " J.E. van Ruijven Dordt
040a 1898 " J.E. Hamblin London England
040a 1898 " E.J. Eisele "
040a 1898 " Dr. Wilson & Mrs. Hamill Manchester England
040a 1898 " M. Roorde Kuiper Rotterdam
040a 1898 " E.H. Darling London
040b 1898 9 August. 98 Hu...(?) R. West(?) Livpl.
040b 1898 " Focr... fol. Diender(?) Zwuss(?)
040b 1898 " M.C. Visser Gorinchem
040b 1898 " C. Moerman Barendrecht
040b 1898 " H. Kraak Barendrecht
040b 1898 " Bejot Paris
040b 1898 9 Aout '98 Girardet Paris
040b 1898 11 August. 98 Elisabeth Stolte Hannover
040b 1898 11 Aug: 98 Charlotte Hudig Rotterdam
040b 1898 " A.J. Knottenbelt "
040b 1898 " Dr. C. Zimmer Wernigerade
040b 1898 11 aug. 98 A. Bos Jr. Oudewater
040b 1898 11 aug. 98 P. Bos-Sterkenburg Oudewater
040b 1898 11 aug. 98 F. Pleijsier Dordrecht
040b 1898 11 aug. 98 J.C. van Amerom Scheveningen
040b 1898 11 aug. 98 Chr. van Amerom Scheveningen
040b 1898 13 Aug. 98 Mr. & Mrs. J.A. Henderson Colombo, Ceylon
040b 1898 13 aug. Helen Louise Gilson Philada, Pa.
040b 1898 13 aug. Helene E. Dalton New York City U.S.A.
040b 1898 13 aug. Florence D. Cuxall Indiana, U.S.A.
040b 1898 13 aug. Edna L. Winters Ult. Horrix, N.Y., U.S.A.
040b 1898 13 aug. J. Howard Wilson Philadelphia, Pa., U.S.A.
040b 1898 13 aug. Julia A. Cormer ...(?) Albany, Ind., U.S.A.
040b 1898 Aug. 14th Mr. & Mrs. W. Drover Northfleet, Kent
040b 1898 Aug. 14 Prof. Buggati, Université Parma Milano Italie
040b 1898 Aug. 30 Mrs. & Miss Heronde(?) London
040b 1898 Aug. 30 W.B. v. Horssen (Willem Bastiaan van Horssen 1863-1931) Rijswijk Z.H.
040b 1898 " B. v.d. Meer den Haag
041a 1898 [15 aug] G. Surner(?) Aalst (Belgie)
041a 1898 " H.A.M.(?) van den Bosch id
041a 1898 " A. Azeres(?) id
041a 1898 " R. Kooijke(?) id
041a 1898 " Willem Bouwman(?) "
041a 1898 " M. Vleem "
041a 1898 " Edradruge(?) "
041a 1898 " Van Knobbelgem id
041a 1898 " Robert Nijs id
041a 1898 " C. Bont "
041a 1898 " H. Michiels "
041a 1898 " H. DeGeller "
041a 1898 " J. Marint "
041a 1898 " B. de Stobbeleer "
041a 1898 " A. du cape(?) "
041a 1898 " Edm. De Lattre "
041a 1898 " A.A. Boin "
041a 1898 " van Cannenbeijl "
041a 1898 " Coppens "
041a 1898 " L. De Louw "
041a 1898 " C. van Brantijk(?) "
041a 1898 " Van der Linde "
041a 1898 " H. Helemooij "
041a 1898 " L. de Sotter "
041a 1898 " O. Panels "
041a 1898 " E. Degde (Siberie) "
041a 1898 " Vetquin de Gilly "
041a 1898 " Ch. Wauters-Van Droogenbroeck "
041b 1898 " Ferdinand Siberie Aalst
041b 1898 " Gustaaf Vanderbeurst "
041b 1898 " D'Haeseleer, Joseph "
041b 1898 " A. Kooppman " België
041b 1898 Augustus 15 C.W.A. Baron Van Haersolte van den Doorn 's Gravenhage
041b 1898 " Chas. J. Basley Stockton on Tees, England
041b 1898 " Louisa Lockwood Stockton on Tees, England
041b 1898 " J.G. Lockwood do do
041b 1898 15 Westerouen v. Meeteren -
041b 1898 " J.C.A. Westerouen van Meeteren -
041b 1898 " S. Brandes 's-Gravenhage
041b 1898 " A. Verbeet den Haag
041b 1898 " M. Shaw Bridlington Zway(?)
041b 1898 " G. Shaw " " "
041b 1898 " J. van Herk Dordrecht
041b 1898 " D.A. Kouwenhoven Delft
041b 1898 Augustus 15 J.J. Gravestein Middelburg
041b 1898 " 15 D. Stolp Zutphen
041b 1898 " 16 H.J.M. Waterreus Den Haag
041b 1898 Augustus 17 R. IJskes Haarlem
041b 1898 " 17 C. IJskes Kesteren
041b 1898 " 17 Fr. IJskes Kesteren
041b 1898 " 18 W. Nijhuis Rotterdam
041b 1898 " A. van 't Sant do
041b 1898 " Mrs. G.C. Penfold Buffalo N.J. U.S.
041b 1898 " Th. Wallis Southampton Engl.
041b 1898 " J. Minderop Mill-Hill London N.W.
041b 1898 " H. Ahaus Mill-Hill London N.W.
041b 1898 " Florence Hayward London & U.S.A.
041b 1898 " Johs. van Nes Rijsoord
041b 1898 " Geertruij Sintnicolaas Rijsoord
042a 1898 Augustus 19 Henriette van der Voorn Rotterdam
042a 1898 " Johanna C. Luijten "
042a 1898 Augustus 20 Johanna Greebe Leeuwarden
042a 1898 Augustus 20 J. d'Aille Amsterdam
042a 1898 August. 20/98 Gräfin K. Maragna Bayern
042a 1898 20 Augustus 1898 Anna v.d. Ros Rotterdam
042a 1898 20 Aug. Maria Oudenaarde Rotterdam
042a 1898 20 Aug. W.H. Brettell London
042a 1898 " Hermann Jiller Berlin
042a 1898 20 Aug. C. Boer Rotterdam
042a 1898 20 Aug. Miss E.G. Cummings (Emma G. Cummings) Boston U.S.A.
042a 1898 20 Aug. Miss. H.E. Freeman (Harriet E. Freeman, botanist, geologist, conservationist and letter writer, 1847-1930) Boston U.S.A.
042a 1898 20 Aug. F. Pijper Leiden
042a 1898 20 " Familie Verbiest-Koevoet Rotterdam
042a 1898 21 " Fried. Determeijer Rotterdam
042a 1898 21 " Joh. Rohde Rotterdam
042a 1898 21 " W. Achtenhagen Berlin
042a 1898 23 " E.A. Wegelin Nijmegen
042a 1898 " E. Wegelin Nijmegen
042a 1898 23 " M. van Wageningen Dordt
042a 1898 " Algernon W. Rooke England
042a 1898 " Pat Bolton "
042a 1898 " Ingham Whitaker "
042b 1898 " Bauffe "
042b 1898 24 Aug. '98 G. Slotemaker Arnhem
042b 1898 24 Aug. '98 A.C. v. Oldenborgh Dordt
042b 1898 24 Aug. Jean Coppieters Bruxelles
042b 1898 24 Aug. Cl. Delaet Bruxelles
042b 1898 " E.C. Heming Toronto, Canada
042b 1898 " Jennie M. Rose Welland, Canada
042b 1898 " W.G. Ross 's-Gravenhage
042b 1898 " F.W. Koebergen -
042b 1898 24 Aug. M.P.J. de Bosson Dordrecht
042b 1898 24 Aug. A.A.C. de Bosson "
042b 1898 24 Aug. J.J. de Bosson "
042b 1898 24 Aug. Edith Versey Purton, England
042b 1898 " N.S.M. Atkinson Rotterdam
042b 1898 25 Aug. Dr. Chijssen Parijs
042b 1898 25 Aout A. Casella Londres
042b 1898 26 Aug. 98 J.E.H. Watson London
042b 1898 26 Aug. 98 John Galloway Watson "
042b 1898 26 " J. Gibson Rotterdam
042b 1898 27 Aug. '98 P. Stemerding Mijnsheerenland
042b 1898 26 Aug. '98 C. Emanuel Amsterdam
042b 1898 26 Aug. '98 J. Zadoks Dordt
042b 1898 " 98 Leen van der Hoeven Sliedrecht
042b 1898 26 Aug. 98 Herman Jacobson Amsterdam
042b 1898 " G. Ezerman Haarlem
042b 1898 27 " Joh.M. van der Grient Amsterdam
042b 1898 " J.M. Fengler Herold do
042b 1898 " H.A. v/der Grient idem
042b 1898 " A.H. v/der Grient idem
043a 1898 " R. van den Berg Vlaardingen (bouwkundige)
043a 1898 " C. v.d. Berg-Molenaar "
043a 1898 " Jb. Groeneveld Vlaardingen
043a 1898 " Z.A. Stolk Vlaardingen, Gezagv.
043a 1898 Aug. 29 Mr. Mrs. G.W. Munn Kerr & family Glasgow, Scotland
043a 1898 29 Aug. 98 Parm. Carl Poensgen Düsseldorf
043a 1898 " Anna Herder Euskirchen
043a 1898 " Kurt Poensgen Düsseldorf
043a 1898 " Fritz Poensgen "
043a 1898 " A. Gransberg Rotterdam
043a 1898 " P. Gransberg Rotterdam
043a 1898 " C. Gransberg Rotterdam
043a 1898 " E. Zaelde Rotterdam
043a 1898 " D. Gransberg Rotterdam
043a 1898 1st September C.H.O. Connell O'Riordan (Conal Holmes O'Connell O'Riordan 1874-1948) London
043a 1898 " Th.G. Mees Rotterdam
043a 1898 " Th. Mees RAz Rotterdam
043a 1898 Sept. 1st G. Money London
043a 1898 " J.H. Ottevanger Hull
043a 1898 " H.G. Langhorne Hull
043a 1898 2 Sept. Dr. A. Kuipers, Majoor Gen: Dienst Assen
043a 1898 2 Sept. F.C.A. Kuipers Assen
043a 1898 " J. Paterson Calcutta
043a 1898 " C. Mathie Garnford
043a 1898 " H.J. Guichart Rotterdam
043a 1898 " J.O. Guichart "
043a 1898 " A. Callister Liverpool
043a 1898 3 September Eduard G. Schuurmans Rotterdam
043a 1898 " Bernard E. Uphoff Philadelphia, Pa.
043a 1898 " Mutsaers, Bouwk. Tilburg
043a 1898 " Metz Gorinchem
043b 1898 Sept. 4 E. 't Hooft Goor
043b 1898 " A. Hudig Rotterdam
043b 1898 " H. Hudig "
043b 1898 " 4 D. Moll Utrecht
043b 1898 " Mevrouw de Wed: Moll "
043b 1898 " 4 Mr. & Mrs. Emile Baumgarten New York U.S.A.
043b 1898 " 4 Fiebel Boon Wolgast, Pommern
043b 1898 " Else Schulze Sachse Antholt(?) i/Halle o/S.
043b 1898 " D. Voigt Bremen
043b 1898 " Mr. & Mrs. A.M. Scott Langholm N.B.
043b 1898 " 6 Joseph Hije Lantheere Gent Belgie
043b 1898 " 6 Cl. Geleijnse Tholen
043b 1898 " M.J. Geleijnse Haije Tholen
043b 1898 " A. West Rotterdam
043b 1898 " H.C. v.d. Kooij "
043b 1898 " 7 E.C. Ebeling-Ledeboer Rotterdam
043b 1898 " Ada M. Petersen London
043b 1898 " P. Pontier N. America
043b 1898 " S.C.J. Thierens Dordrecht
043b 1898 " A. Haentjens Arnhem
043b 1898 " G. Schermers Dordrecht
043b 1898 " G. Bos Amsterdam
043b 1898 " C. Schermers Dordrecht
043b 1898 " F. Oosterling Rotterdam
043b 1898 " J. Tijdens-Ebbens (Jantje Geessiena Ebbens) Nieuwbeerta
043b 1898 " H. Ebbens-Niewe N. Beerta
043b 1898 " W...Ger..(?) "
043b 1898 Sept. 9 Alph. Em. Alan Dordrecht
043b 1898 " André Leila Paris
043b 1898 " Adrien Leila Paris
043b 1898 " M. Adelaide Morse (Mary Adelaide Morse) U.S.A.
044a 1898 7ber 11 Leon Dierckx Antwerpen
044a 1898 11 P.A. Juul(?) "
044a 1898 " M.L. Dierck "
044a 1898 12 J.B. Gutterswijk 's Gravenhage
044a 1898 12 A.J. de Mare "
044a 1898 14 William Ball Strood Kent, England
044a 1898 14 Joseph Staal "
044a 1898 " 14 Dr. Larrieu de St. Marie Paris
044a 1898 Sep. 15 Joh.a van den Berg Pd Vlaardingen
044a 1898 " Jansje v.d. Heuvel Dordrecht
044a 1898 " Louis Nathan Rotterdam
044a 1898 " W. Gray Esq & familiy Glasgow
044a 1898 " 16 J.C. Lens Dordt
044a 1898 " W. van Geuns Amsterdam
044a 1898 " 16 C. Haalebos Leiden
044a 1898 " Mr. H. Thiebout en echtgen. Zwolle
044a 1898 " W. Thoubaut, Semi-arts Utrecht
044a 1898 " A. Cramall London
044a 1898 " H.A. Alberda Groningen
044a 1898 " M.lle Le Bron de Vexela -
044a 1898 " Le Bron de Vexela Gep. schout bij nacht
044a 1898 " S. Vermeeren Priester België
044a 1898 " Ed. Vermeeren "
044a 1898 " Miss Birkett Sevenoaks
044a 1898 " Percy Smith London
044a 1898 " M. des Amorie v.d. Hoeven Rotterdam
044a 1898 " M. Naudin ten Cate Rotterdam
044b 1898 19 Sept. Ds. H.J. de Groot Gz Soeterwoude
044b 1898 19 Sept. G.J. Leckkerkerker Zoeterwoude
044b 1898 19 Sept. G. Keverling Joure
044b 1898 " M.A. Janssen Utrecht
044b 1898 20 7b 98 P. Mirabaud Paris
044b 1898 " M. Mirabaud Paris
044b 1898 20 Sept. E. de Jong Sliedrecht
044b 1898 " S.C. Siblesz Arnhem
044b 1898 " Lene de Jong Sliedrecht
044b 1898 " Miss P. Neidhardt Philadelphia, U.S.A.
044b 1898 " " A.S. Mallett Washington, "
044b 1898 " J. Hagman & Zonen Anvers
044b 1898 " W. Heullum(?) London
044b 1898 " Lud. De Latrum(?) London
044b 1898 " Sara Pagh London
044b 1898 " Elsie Pagh "
044b 1898 21 Sept. A. Kroon Deventer
044b 1898 " D. Uppenkamp Nutburgt Bielefeld
044b 1898 " J.E. Heijerman Breda
044b 1898 22 Sep.bre Alfred Colin Bruxelles
044b 1898 " Mrs. Mattox London
044b 1898 " Wam(?) Allan Mattox "
044b 1898 " Mrs. Lipponcott "
044b 1898 " Marit(?) Shoux(?) Paris
044b 1898 " N.B. Stokes Birmingham
044b 1898 " P. den Dunnen Bleskensgraaf
044b 1898 " Geertrui den Bouw Oud Alblas
044b 1898 " Thomas Burbidge Coventy, England
044b 1898 " S. Jessurun de Mesquita Amsterdam
044b 1898 " J. Mendes da Costa Amsterdam
045a 1898 23 Sept. 98 J.C. van Dorsser Parijs
045a 1898 23 " Mart. v. Dorsser Rozenburg
045a 1898 24 " W.P. van Hengel Hilversum
045a 1898 " J.T. de Vos Hilversum
045a 1898 " J.M.A. Simons Dordrecht
045a 1898 " A.J. van den Dorpel "
045a 1898 " J.H. Bevort "
045a 1898 " J. Winters "
045a 1898 26 Sept. A.L. Wentink Nieuwer-Amstel
045a 1898 " Cath. L. Hoornsma Cannegieter (Catharina Louisa Hoornsma Cannegieter) Donkerbroek (Fr.)
045a 1898 " Th.H. van Veen Amsterdam
045a 1898 " J.A. van Veen -
045a 1898 " A. van Veen -
045a 1898 " A.T. van Veen Boxmeer
045a 1898 " H.C. v. Asperen Dordrecht
045a 1898 " J. Graham Fairley (J. Graham Fairley, architect) Edinburgh
045a 1898 " W. Holzmann Frankfurt am Main
045a 1898 " J.R. Paterson Carlisle
045a 1898 " Amie Monat Leith
045a 1898 " M. Cox London
045a 1898 " W.A. Cox London
045a 1898 " Cyril H. Bearder (Cyril Horner Bearder) Nottingham
045a 1898 27 Sept. A. Heegstra Beverwijk
045a 1898 " D.J. van Riemsdijk Dordt
045a 1898 " W.S. Blok Woerden
045a 1898 " J. Blok -
045a 1898 " G. v. Herwijnen Leiden
045a 1898 " J. van Herwijnen van Dijk "
045a 1898 28 " H. Sandhövel Köln
045a 1898 " C. van Buuren "
045b 1898 29 Sept. Marie Basters Loon op Zand
045b 1898 30 Sept. 1898 Petronella Basters Loon op Zand
045b 1898 30 Sept. 1898 Gabriël Kerkhof Dordrecht
045b 1898 1 Oct. 1898 Marie von Bobert Wiesbaden
045b 1898 Oct. 1: 98: Lady Pontifex London
045b 1898 " J.B. Grible "
045b 1898 " A. Guirrep "
045b 1898 " D. van Alkemade Loosduinen
045b 1898 " J.M. de Brest -
045b 1898 " Jac. van Hilst Loosduinen
045b 1898 " R. Beekenkamp "
045b 1898 Oct.ber 4.98. Monsieur et Madame Paul Bahaitre(?) St. Germani près Soissons (Aisne) France
045b 1898 " Helene Shields London
045b 1898 " Henry Boddington Cheshire
045b 1898 Oct. 5 Maria Dekkers Sprang
045b 1898 Oct. 5 Antonetta de Bruijn Capelle
045b 1898 Octb. 4 1898 A. Huijgen te Tricht
045b 1898 " 4 1898 G. van Erkom Tricht
045b 1898 Octb. 5 1898 A.A. Huijgen Tricht
045b 1898 " 5 C.E. Zagwijn Dordrecht
045b 1898 " 6 Director Julius Leisching Brünn
045b 1898 " Elisabeth de Bie Rotterdam
045b 1898 Oct. 6 '98 H.W. Schalkwijk Rotterdam
045b 1898 Octobre 10 1898 E. Ek Liege
045b 1898 " 10 1898 N. Burger Ek Dordrecht
045b 1898 " 10 1898 M. van Notten Amsterdam
045b 1898 " N. Goursat Paris
045b 1898 Octr. 10 Mr. F.G. van Marle Amsterdam
045b 1898 " Mevr. Mr. Jan Smit Azn Gorkum
045b 1898 " Mevr. Coskin Doijer Haag
045b 1898 " J. Vrijburg Beetsterzwaag
045b 1898 " Mr. Bur(?) Oudewater
045b 1898 Oct. 13 C. Gratama-Kappeijne v.d Coppelo Dordrecht
045b 1898 " Mevrouw Kappeijne v.d Coppelo den Haag
046a 1898 Oct. 15 Alouis Beres, stud. jur. eet phil. Würzberg i B. (1 kaart)
046a 1898 " 18 Robert D. Gauley (Robert David Gauley, artist, 'Holland Dame', 1875-1930) Boston, U.S.A.
046a 1898 " Willy Sluiter (Jan Willem (Willy) Sluiter 1873-1949) Zwijndrecht
046a 1898 " 18 H.N. Wade Hull
046a 1898 " J.M. Rahusen Haarlem
046a 1898 " G.M.J. Heldring v. E. Rotterdam
046a 1898 " Dionis du Sojourn(?) Paris
046a 1898 Nov. 2 Chapuis Maastricht
046a 1898 Nov. 2 Schutz Dordrecht
046a 1898 Nov. 2 Albert Vos s Gravezande
046a 1898 Novembre 2 A. Touw Zwijndrecht
046a 1898 Nov. 3 J. Capadole Albury, England
046a 1898 " P. Roediger Frankfurt a/M.
046a 1898 November 4 A. Bonemeijer Luitt. Kolonel Vlissingen
046a 1898 November 6 Philip de Pierrepoint N.S.R. Crolpisht(?)
046a 1898 " Josephus Aarkorios N.S.R. Klondyke
046a 1898 " Charles Dixoni N.S.M. New York
046a 1898 " S.G. Roos Rotterdam
046a 1898 " 8 Heinrich Robitsch Budapest
046a 1898 " 9 J. Elfsting Dordrecht
046a 1898 " 10 J.L. de Kat idem
046a 1898 " W.W. v.d. Munt -
046a 1898 " 20 G.J. Kiekebelt -
046a 1898 " 24 S.T. Vink Jr. Lexmond
046a 1898 " 24 K. van Zessen Leksmond
046a 1898 " E.H.T. Bodde Lexmond
046a 1898 " N.M. Vink " "
046a 1898 " 24 P. Kersbergen Leksmond
046a 1898 " 25 W. Rijsdijk, 1e(?) Sergeant Haarlem
046a 1898 " M.J. Spruit Haarlem
046a 1898 " M. von Glahn Haarlem
046a 1898 Decemb. 6 A. Heesterman Hazerswoude
046b 1898 Dec. 8 J.E. v.d. Harst Middelburg
046b 1898 " L. Bisschop Dordrecht
046b 1898 " J. Logger "
046b 1898 Dec. 11 G.L. van Oosten Slingeland Arnhem
046b 1898 " H. v. Haaften Arnhem
046b 1898 " K.N. Rombach Jzn Rotterdam
046b 1898 " Klaas Kalkman Capel(l)e a/d IJsel
046b 1898 " Marienus de Bakker Rotterdam
046b 1898 " Cornelis Marinus Bos Dordrecht
046b 1898 " 16 Andries de Haan Dordrecht
046b 1898 " 16 Leendert Smit Middelharnis
046b 1898 Dec. 21 Johanna Maingay Leiden
046b 1898 Dec. 21 K. de Bruine Zwijndrecht
046b 1898 " N. v/d Veen Jr. Rotterdam
046b 1898 " R. v. Vollenhoven Rotterdam
046b 1898 Dec. 28 A.J. Mooij Dordrecht
046b 1898 " H. Floon(?), Commis te Keulen a/Rhein Dordrecht
046b 1898 Dec. 28 G.J. Koldewijn Apeldoorn (gymnasiast te Zutphen)
046b 1898 Dec. 29 T. Koldewijn Sr Dordrecht (Boekdrukker)
046b 1898 Dec. 28 G.Ph.M. Mooij Dordrecht
046b 1898 " 28 J.C. Meerkerk Giessendam
046b 1898 " 28 L. Blij Giessendam
046b 1898 " 28 H. Blij Giessendam

Laatst gewijzigd: juli/augustus/september 2015.