Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - dagboek H.P.A. Gunneweg (1846-1904)


Hermanus Petrus Antonius Gunneweg (Herman), geb. Rotterdam 22-10-1846, verlakker (1879), kunstlakker/teekenaar (o) (bij Metaalwarenfabriek wed. J. Bekkers & Zn tot 28 juli 1900), kunstschilder te Voorburg (1904); lid van Pictura >1884-1904, waarnemend voorzitter Pictura (1900), president van Pictura (eind 1902), secretaris Kunstkring (1901), overl. Den Haag 30-11-1904 (namiddag 5 uur), zoon van Hermanus Gunneweg en Ida Cornelia Sips, tr. Rotterdam 23-4-1873 Anna Maria Carolina Roterman (Caro/Lien(tje)), geb. Dordrecht 19-6-1850, dochter van Johann Theodor of Johannes Theodorus Roterman en Catharina Jacoba Engeringh.
Wonende: Dordrecht E559, Bleekersdijk 28r, Dubbeldamscheweg 10 [huidig nr 12/14], Voorburg Huigensstraat 183 vanaf 13-5-1904;
Inwonend:
- Cornelis Easton, geb. Dordrecht 10-9-1864, onderwijzer
- Hermanus Carolus Marie Gunneweg, geb. Rotterdam 9-4-1885, decorateur, uit Rotterdam 19-10-1900, naar Boskoop 6-6-1902 [zoon van Antonius Hermanus Gunneweg en Antoinetta Alida Theresia Roterman, tr. Rotterdam 1919 Cornelia Maria Antonia Lammerts , geb. Uithuizen]


Commentaren


* Maar Utrecht heeft hem niet "binnen zijn veste gezien!" - In de Dordrechtsche Courant van 3 Dec 1904 is te vinden:

Heden overleed na een korte ziekte mijn lieve Echtgenoot Herman P.A. GUNNEWEG
Mevr. Wed. H.A.P. Gunneweg-Roterman
Voorburg, 30 November 1904.


* In het vorige nummer reeds het bijna even kille redactionele bericht:

SCHOONE KUNSTEN
H.P.A. Gunneweg +

Men meldt ons dat de schilder Gunneweg in het ziekenhuis te 's-Gravenhage is overleden.
Hermanus Petrus Antonius Gunneweg werd den 22sten October 1846 te Rotterdam geboren. Op rijperen leeftijd wist hij zijn naam als schilder hier te vestigen door zijn bij alle stadgenooten bekende, warme stukken. De natuur rond Dordt met haar zilveren tinten vond in hem een oprechten vereerder.
Jaren lang voorzitter van "Pictura" wist hij in die vereeniging de liefde voor dekunst hoog te houden en noode zag men hem naar Voorburg vertrekken.
Eenige zijner frissche aquarellen, trekken op dit oogenblik nog de aandacht bij de firma Borsten.
Behalve vele particulieren toonde ook Dordrechts Museum waardeering voor zijn werk door den aankoop van het kapitale "Peenschuiten bij Werkendam" en een kleiner werk.
Wij zelf zien een trouwen medewerker heengaan, die jarenlang zijn beste krachten aan onze kunstrubriek wijdde.


* In de Dordt. Ct. van 3 December:

HERMAN GUNNEWEG +
In de kracht nog van zijn leven, in volle werklust, met het penseel in de hand als 't ware, is
Herman Gunneweg gestorven; zonder de bitterheid van zijn ballingschap ten volle te hebben geproefd - want hij moet, al erkende hij 't niet, als een ballingschap hebben gevoeld zijn veraf-zijn uit de stad der wijde wtaeren en lichtende luchten die zoo pasten bij zijn gaven als artiest. De zee zelve kan hem geen vergoeding gegeven hebben voor het verlies van zijn Dordt, welks schoon nimmer vergeten kan worden doro wie het eenmaal innig in zich opnam.
Van Gunneweg's vlotte, smaakvolle, gevoelige werk bezit Dordrechts Museum een heel mooi stuk, en menige kunstverzamelaar in zijn stad en daarbuiten en over de grenzen heeft iets van blijvende waarde van zijne hadn.
Niet het minst toch in zijn kleinere doeken en zijn waterverfteekeningen vindt men de gelukkige vereeniging van losse ferme behandeling en heel fijn en juist kleur- en toongevoel. Heeft hij wellicht nooit de volle maat kunnen geven van hetgeen gunstiger levensomstandigheden in hem hadden kunnen ontplooien, men vergete niet dat hij autodidakt was - want Koldewey, dien hij hoog schatte, is meer zijn raadgever dan zijn leermeester geweest - en is het niet bewonderingswaardig wat hij niettemin tot stand heeft gebracht bij vlagen iets scheppens wat buiten een "richting" en boven de mode zal blijven staan?
Naast zijn oprechte, innige kunstenaarsdrift en zijn groote vlijft heeft hij dat te danken gehad aan zijn onverwoestelijk optimisme, dat van geen ontmoediging wist. Want geen zorg en tegenslag zoo groot, dat ze hem blijvend konden terneerdrukken. In een kort bericht als dit zou men niet kunnen trachten, een kenschetsing te geven van Gunneweg's plaats als kunstenaar; dit mag echter wel gezegd worden: ook al zal hem later een bescheiden plaats ingeruimd worden, nooit zal men hem geheel terzijde schuiven, want het beste van zijn kunst draagt 't onbedriegelijk merk van de inspiratie, die in zooveel trotsch en effectmakend maar vergankelijk werk wordt gemist, en wat hij maakte was gevoelig en oprecht.
Zoo zal hij dan niet tevergeefs geleefd hebben. Hij heeft het lichte Leven liefgehad, en de wereld mooier gemaakt voor anderen.
(E.)


Sinds 1888 verkochte kunstwerken
Kalkhaven portef. Pictura aqua: Groningen f 40
Zomer portef. Pictura aqua: Arnhem f 30
Schepen portef. Pictura aqua: Dordt f 20
..ievendag(?) portef. Pictura aqua: Dordt f 15
Stadsgezicht portef. Pictura aqua: Rotterdam f 20
Winterlandschap portef. Pictura aqua: Hoorn f 20
Rivier Dordt portef. Pictura aqua: Werkendam f 15
Zomerdag portef. Verhoeff: Werkendam f 15
Roggeveld portef. Verhoeff f 15
Vriezepoort v.d. Elst, Dordt f 30
Biesbosch Oldenzeel, Rotterdam f 30
Weeskinderendijk Verhoeff, Werkendam -
Rustuur van Veen, Dordt -
Kromhout Musis Sacrum, Dordt -
Vroege Morgen Hibma, Vriesland -
Krommedijk Easton, Rotterdam -
aan de Spoor v.d. Water, Gorinchem -
Rotterdam Easton, Rotterdan -
Mistige Morgen Portef. Pictura, Den Bosch f 30
Schepen van Veen, Dordt -
Woudrichem Port. H.K., Zutfen f 50
a/d rivier H.K., Arnhem f 60
Arm Vrouw v.d. Water, Gorinchem f 25
Groote Kerk v.d. Water, Gorinchem f 25
Zilverdag(?) oliiverf Sijthoff boeken, Leiden f 400
Sneeuwstorm olieverf Verhoeff, Werkendam f 70
Biesbosch Verhoeff, Werkendam -
Vriesepoort aquarel Easton, Rotterdam -
Kalme Avond portef. Arti, Amsterdam f 60
Noordebrug Dusseldorp, Dordt f 30
Bomkade Dusseldorp, Dordt f 20
Avond H. Nijland, Dordt f 70
Biesbosch H. Nijland, Dordt
Winter H.K., Arnhem f 60
Oud Dordt Verhoeff, Werkendam f 40
Voor de Huis van IJzeren, Werkendam
a/d rivier Easton, Rotterdam -
Winter van IJzeren, Werkendam f 25
Februari van IJzeren, Werkendam f 20
Woudrichem Croi, Dordt f 25
Rietsnijder Croi, Dordt f 10
Mist van Brugge, Dordt f 11
Rivier Mijs, Deli -
Biesbosch Arti, Amsterdam f 60
Spoorlijn Bilderbeek, Dordt f 25
Zomer Verhoeff, Werkendam f 15
Ochtend schemer Rodenburg, Amsterdam f 75
Herfst Bosman, Rotterdam f 40
a/d stad Koch, Rotterdam f 40
Winter olieverf Arti, Amsterdam f 92,50
Biesbosch H.K., Den Bosch f 25
Avond olieverf Museum Dordt f 200
Rij..(?) Piet Bos -
Avond van Son -
Middag zon de Bosson, Dordt f 40
Ochtend a/d rivier van IJzeren, Werkendam f 20
..art(?) Avond fonds, Den Haag -
Dordt Kerkhoven, Werkendam f 20
Herfst Arti, Amsterdam f 50
a/d rivier H. Nijland, Dordt f 40
Woudrichem ... Den Bosch f 30
Mei olieverf Erens, Dordt f 100
Biesbosch olieverf Breda .. f 50
Winter aquarel H.K. -
Biesbosch Willemsfonds, London -
Strand Verhoeff, Werkendam f 36
Avond(?) Verhoeff, Werkendam f 12
Regendag Verhoeff, Werkendam f 13
a/d vliet Tersteeg, Den Haag f 50
Avond B. Kuipers, Dordt f 20
Avondzon J. Kuipers, Dordt -
Avondzon olieverf Arti, Amsterdam f 225
Papendrecht aquarel Arti, Amsterdam f 50
Ochtend H.K., Den Haag f 70
Bleekveld Dusseldorp, Bussum f 50
Zwijndrecht Dusseldorp, Bussum f 50
Haas Dordt van IJzeren, Den Haag f 150
Rivier
Rivier
Koeien
Februari
f 1000 (1901)
Dordt Brussel f 100
Schepen 't Hooft, Dordt f 50
Storm olieverf tentoonstelling, München f 720
Maas Dordt olieverf tentoonstelling, München f 500
Papendrecht aquarel Arti, Amsterdam f 60
- kunstboeken Pictura schetsen f 290
Rievier Riesing, Den Haag f 75
Grijze Dag Maison Artz f 80
Katwijk Kunstvereein Hamburg (schets) f 40
Giesendam Kunstvereein Hamburg (schets) f 40
Avond Schemering Hugo van Gijn, Dordt olieverf f 300
de rivier van Rotterdam Lochem, aquarel f 40
Dordrecht Arti Amsterdam, aquarel f 140
Dordrecht Dr. Del(h)ez f 25
Schets Arti f 30
Willemsdorp Arts and Crafts, Den Haag olieverf f 200
Duinen Arts and Crafts, schets-aquarel f 30
Schepen kunstbeschouwing Pictura, Zutphen f 20
Schets kunstbeschouwing Kampen f 20
Voorjaarsstemming Hendrik Smit, Alblasserdam olieverf f 350
Dordrecht van Bilderbeek f 40
haven te Dordrecht van Bilderbeek -
Biesbosch Winter, Den Haag olieverf f 50
Aardgrijs morgen(?) dr. van Bruggen, waterverf -
Schepen dr. van Bruggen, waterverf f 55
a/d rivier Roest, waterverf f 30
Regendag D. Brand, olieverf f 200
Dordt Frans Lebret, olieverf f 40
Avond Volker, Sliedrecht, olieverf f 100
Biesbosch Volker, Sliedrecht, olieverf f 100
Rivier in Dordt Bilderbeek, 64 Jaarb: f 400
Stadsgezicht Arti, aquarel f 50
Dordt Dr. Mulié, aquarel f 100
Rivier Dr. Delhez, aquarel f 50
Dordt Engelschman, olieverf f 224
Peenschuiten Werkendam Dordrechts Museum olieverf f 600
Wijk N.B. Stoop, aquarel f 100
Spuihaven Dekker (Corin), olieverf f 50
Voorjaar Wijnpe..(?) Rotterd(am) olieverf f 100
In het Riet de Meijir [=Meijier], aquarel -
Duinen de Meijir [=Meijier], aquarel f 40
Dordrecht mev. Dijkman, olieverf f 150
Delfschhaven H. van Gijn, aquarel f 100
Dordtt Bilderbeek f 50
f 5620 + lijst / 4 jaar / 1500 p.j.

Laatst gewijzigd: augustus 2008.