Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: impost op zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1726-1742)


(verhogingen en verminderingen)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 3
Inventarisnummer : 3544 Lijsten houdende een opgave van degenen die aangeslagen zijn voor de impost op zout en zeep (1726-1742).Inhoud verhoging/vermindering van de impost:

PS.
De zout- en zeepbelasting is gebaseerd op het geschatte verbruik door het gezin.
Herengeld heeft betrekking op het aantal dienstboden en knechten. Redemptiegeld is gebaseerd op een schatting van de welstand
.

1731 - Legger taxatiezout, zeep etc gelt 30 jan. 1732 (2 stuks)


Aan de Ed: Groot Aghtb. Heeren Borgermeesteren der stad Dordrecht versoeke onderdaniglijk Arent de Heer, pagter van den Impost op 't zout en zeep heeren en redemptiegeld over de Stad Dordregt in het Rezort van dien, van den Termijn Ingegaan primo April 1731, dat UEd groot agtb. de naarvolgende persoonen inde voorz. middelen soodanigh gelieven te verhoogen en verminderen als bij iders naam staat geschreven.

[1e quartier]
Grootekerksbuert.
(is gestelt op half capitalist) Johannes Lesier, silversmit, staat kleijn getx.t te verhoogen op 1.2 Capp.t
Groenmart.
(is van geheel Capitalist gestelt op klijn getaxeerd) Wilmina van Baal, kruijdenierswinkel, staat heel Capitalist te verminderen op kl.
(is verhoogt op half capitalist) Hendrik Saeijve, Cruidenier, bij den affgegaan pagter opgegeven als kl: is bij ue groot agtb. verhoogt op 1/2 Cap.t, is de waarheijdt;
Grootekerksbuert.
(half capitalist) Adriaan 't Hooft, staat kl: te verhoogen op 1/2 Cappt.
Op de Leuvebrugge.
(half Capitalist) Adam Stratenus, pontgaarder, bij den affgaande pagter op gegeven 1/2 Cap., wil zij familie niet op geven als 1/2; vinde niet aangeteekent;
Wolwevershaven.
(half Capitalist) Lodewijk van Loon, Coopman, bij ue groot agtb. (ver)lede Jaar op 1/2 Capp. geq(uoteer)t, wil geen familie opgeven, is de waarheijdt;
(half Capitalist) Jacob Herpel, wijnkoper, staat kl: geq.t te verhoogen op 1/2 Cappt.
(half Capitalist) Adolff Stander, wijnkoper, bij den affgaande pagter opgegev. 1/2 Cap., wel geen Coll. aan nemen als 1/2 te voorgaande jaar is hieromtrent geen (ver)andering gemaakt.
Nieuwehaven.
(half Capitalist) Pieter van Aardenhoff, twijnder, bij den affgaande pagter opgegeven 1/2 Capt., wil geen Coll. aannemen als 1/2 als voren.
(half Capitalist) Simon Taaij van Campen Simonsse; Nieuw, te verhoogen op Capitalist;

Wijnstraat
.
(geheel Capitalist) Johan van Gelsdorp, wijnkoper, bij den affgaande pagter o(ver)gegev. als 1/2 Cap., is (ver)lede Jaar bij uE gr. agtb. (ver)hoogt op Capp.t, is de waarheijt;
(is munter) Francois Beut, wijnkoper, staat niet gequotiseert;

Voorstraat
.
(half Capitalist is den 14 Feb 1732 weer gestelt op klijn) Notaris Bartholomeus vande Star, staat kl: geq.t te verhogen op 1/2 Cap.t;
(half Capitalist) Francois der Moeij, wijnkoper, bij den affgaande pagter o(ver)gegev. kl: geq.t is bij ue Gr. Agtb. (ver)lede Jaar op 1/2 Capt. geq(uoteer)t; is de waarheijdt, en heeft de B(orger)mr. v. Slingelandt in den kamer gebragt, of zulke niet zoude kunnen blijven t geen geresolveert en op de voorgaande lijst genoteert is.
(half Capitalist) Sixtus Staalsmit, als Erffg. van zijn moeder was 1/2 Capt.
(op klijn te laten) Adriaan van Dam, vendumr, staat kleijn te verhoogen op 1/2 Capt. is op de voorgaande lijst geresolveert te laten staan.
(half Capitalist) Leendert van Dam, staat kleijn te (ver)hogen op 1/2 Capt.

Voorstraat
.
(half Capitalist) Jan Cuijs, twijnder, staat kleijn te verhoogen op 1/2 Cappt.
(half Capitalist) Willem de Bruijn, twijnder, staat kleijn te verhogen op 1/2 Capt.

Bij de Beurs
.
(is op klijn getaxeert) Cornelis van Vliet, in de Groeneboer, nieuw te stellen op 1/2 Capt.

Kolffstraat
.
(op klijn te laten) Govert van Herbergen, staat kleijn te verhogen op 1/2 Capt.

Buijten de Vuijlpoort
.
(geheel Capitalist) Martinus Baccus, Coopman, Nieuw te stellen op Capitalist.
(op klijn te laten) Antonij Pennincx, Coopman, staat kl: te verhoogen op 1/2 Capt.

Voorstraat
.
(half Capitalist) Willem Cluijt, apotheeker, bij den affgaande pagter o(ver)gegev(en) kl(eijn) geq.t, is bij de gr. agtb. gestelt (ver)lede Jaar 1/2 Capt.; is de waarheijdt;
(half Capitalist) Pieter van Gelder, pontgaarder, bij den affgaande pagter o(ver)gegev(en) kl(eijn) geq.t, is bij de gr. agtb. gestelt (ver)lede Jaar 1/2 Capt.; is de waarheijdt;
(is op klijn getaxeert) Antonij de Vos, Cruijdenier in de Wasboom, staat heel Capt., te verminderen;
(heeft geen huijshouden) Elias Storm, Coopman, nieuw te stellen op halff Cap.t;

Raamstraat
.
(half Capitalist) Philippus Cloeck, bij de groot Agtb. verlede Jaar op 1/2 Cap.t geq.t, wil geen familie opgeven, is de waarheijt;

Buijten de Stad
.
(is op klijn gezet) Albert Combij, Lindeblijker, staat halff Cap.t te stellen op kleijn getax.t zoo als alle Lindeblijkers staan getax.t.
(op klijn te laten) Johannis Barneveld, Coopman in garens, staat kleijn getax.t te verhogen op 1/2 Capt.
(obitt) Jacob Raats, op gegeven bij de affgaande pagter 1/2 Capr. wil zijn familie niet opgeven als 1/2 vind niets af.

Lijnbaan
.
(op klijn te blijven) Gerrit de Vlught, Scheepmaker, staat kl: te verhoogen op 1.2 Cappitalist.

Buijten de Stad
.
(op half te laten) d'Hr. Cornelis Martinus Crouwes, staat 1/2 Cappitalist te (ver)hoogen op heel Capt.
(half cappitalist) Jan vande Linden, steenbacker, staat kl: getax.t te verhoogen op 1/2 Capt.

(secretaris absent) Aldus gedaan ende getaxeert te kamere van Heeren Burgemeesteren der Stadt Dordrecht gelijk als in margine voor iders naam genoteert staat. Actum Dordt. den 30 Januarij 1732.
N. hier v. copie aan den pagter gegeven op den 8 Feb. 1732.

Laatst gewijzigd: april 2011.