Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: impost op zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1726-1742)


(verhogingen en verminderingen)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 3
Inventarisnummer : 3544 Lijsten houdende een opgave van degenen die aangeslagen zijn voor de impost op zout en zeep (1726-1742).Inhoud verhoging/vermindering van de impost:

PS.
De zout- en zeepbelasting is gebaseerd op het geschatte verbruik door het gezin.
Herengeld heeft betrekking op het aantal dienstboden en knechten. Redemptiegeld is gebaseerd op een schatting van de welstand
.

1732 - ontfangen den 27 October 17[-]. taxatie zout, zeep etc gelt 13 Nov. 1732


Aan de Edele Groot agtbare heeren de heere burgemeesteren der Stadt Dordregt versoekt onderdaniglijk, Warnard vanden Brande, pagter vanden Impost opt zout, zeep heeren en redemptiegeld over de voorsz Stad, ent ressortte vandien vandesen Lopende termijn Ingegaan den 1e April 1732 dat UEd: groot agtb: de naarvolgende persoonen in de voorz middelen, soodanig gelieven te (ver)hogen ende te quotiseren als bij ijders naam Staat geexstoresseert, oftewel Soodanig als UEd: groot agtb: Ingevolge de ordonnantie op de voorn: middelen ende na Exigentie van Saken sulen bevinden te behooren.

Deze naarvolgende persoonen werden (ver)sogt dat bij Ued: gr: agtb: mogen worden gestelt op heel Cappitalist.

(wert gestelt op half capitalist) d'hr Doctor van Conslend, staad opt quohier hier niet bekent.
(te blijven half capitalist) d'hr doctor Maide, staat halff Cappitalist.
(wert gestelt op geheel capitalist) d'heer Gijsberd van Aalst, voor desen als Cappitalist opgeschreven staat Jegenswoordig als halff Cappitalist.
Wollewevershaven.
(d' pagter over te spreken; wert gezet op half capitalist) d'heer Jan Tossijn, straat op quohier als Cappitalist, dog wijgerd dus te betalen.
Wijnstraat.
(te blijven zooals staat) Juffrouw de wed.e Captijn van Besoije.
(te blijven) d'hr Jan van Stok, rafinadeur, staat 1/2 Cappitalist.
(als voren) Juffrouw de weduwe van Stok, uts.
Agter de kerk.
(als voren) de heer Gijsberd de Lengh, staat 1/2 Cappitalist.
Varkemard.
(als voren) d'heer Willem Bruijn, rafinadeur, staat 1/2 Cappitalist.
Voorstraad bij de Vissebrug.
(te zetten op geheel capitalist) Juffr. weduwe Adriaan Heckenhouk, heeft voor dese als Cappitalist bekent geweest opt quohier staat jegenwoordig bekent als halff Cappitalist.

Deze naarvolgende persoonen worden versogt dat uEd grood agtb: op halff ofte heel Cappitalist mogen werden gesteld, staande deselve jegenwoordig op het quohier bekent als klijn getaxeerden.

Groenmart bijde Vissebrug.
(te blijven) Gerrit Gregoor.
(als voren) Adriaan Hofman.
Vleeshouwerstraat.
(als voren) Christoffel Selderbeek.
Wijnstraad.
(als voren) Floris van den Hespel.
(te zetten op half) Pieter vander Kemp, voor desen altijt halff Cappitalist opgeschreven geweest en soo betaalt.
(te blijven) Willem van den Berg.
(als voren) Jan Verop.
Wijnstraad bij t Groothooft.
(te blijven) Wijnand Selis.
(als voren) Maarte Veen.
(als voren) Rijer van Sprang.
(als voren) Jan Cool.
Wollewevershaven.
(door pagter over te spreken; wert gezet op klijn getaxeerde) dhr Johan Huberd, heeft sedert (ver)schijde Jaeren gelijk alsnog opt quohier als halff Capitalist bekend gestaan protetsteert daar tegen en wijgerd dub te betalen;
Gravestraat.
(te blijven) Juffrouwe Maria en Engeltie vander Lisse, kloppies, voor dese op het quohier als halff Cappitalist bekent gestaan.
Voorstraad bijde Nieuwbrug.
(als voren) Jacob vander Camp
(als voren) Jacob de Koning, boutplucker;
(als voren) Maghiel vander Hum.
(te blijven) d'hr Doctor Voet.
Idens bij Nieuwpoortie.
(als voren) Arnoldus Knogh.
(als voren) Leendert de Coning, Chirurgijn.
(is gezet op klijn getaxeerde) Dirck vanden Bogerd, bakenmeester etc, staat opt quohier hier niet bekent, is overleden den 17 Nov: 1732);
Steegoverslood.
(als voren) Juffrouw de wedwue Vrusendorp.
Lindegraft.
(als voren) Juffrvrouw d wed.e Barend Regters.
Op de Vest.
(als voren) Jacob Staze van Hoogstraten.
Nieuwstraad.
(als voren) Jan Verboor.
(op half capitalist) d'hr Assueris vander Straten, straat opt quohier niet bekent.
Voorstraad bij de Beurs.
(te blijven) Adriaan Burgers.
(bij provisie onbekent te laten) Notaris Willem de Groodt, staat opt quohier hier niet bekent.
(te blijven) Pieter van Es, StadtsChirurgijn.
Kalkhaven.
(te blijven) Huijberd Cuijper.
(te blijven) Jan Rens.
Bagijnhoff.
(op klijn getaxeerd) Andries van Hees, geweesene vader int Gasthuijs, sustineerd niets te moeten betalen.
Spuijstraad.
(te blijven) Leendert vander Horst.
Buijte de Sluijspoort.
(te blijven) d'hr Wouter van Kessel.
Agter de 20 huijsen.
(als voren) de weduwe Dirk (Ver)ruijt, heeft veel Capitaal.

(present bij de taxatie de Heeren B(urgem)steren van de Graaf, Brandeler, Honert en Thes. Onderwater) Aldus gedaan ende getaxeert te kamere van Haar Ed: Gr: Achtb: de Heeren Burgemeesteren der Stadt Dordrecht, zoo als hiernevens in margine voor iders naam genoteert staat. Actum Dordregt 13 November 1732.
In kennisse van mij (get.) C. Gevaerts.
NB.
27 Junij 1735 zijn op een ander reg.t v.d. pagter Pieter van Gent getaxeert
d'Hr Franc. v.d. Brandeler als geheel Cap.st
Mevrouw Snellen als half
d'Hr Immerdorf als half.

Laatst gewijzigd: april 2011.