Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Dirk Coenraads


Geboren: 28-8-1838 te Dordrecht
Wonende: Marienbornstraat 10rood (Dordrecht)
Functie: blikslager bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h Wed J. Bekkers & Zoon
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 28-8-1906)
Uitreiking: 1906

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 4 april 1906) Onder terugzending van het mij, ter fine van bericht en raad, bij Uwe apostille dd 31 maart j.l. No. 484/151, in handen gesteld schrijven van den heer T. van Santen, Oud-Katholiek pastoor alhier, naar bij hij o.a. te kennen geeft, dat D. Coenraads, lid zijner gemeente, den 26 Maart j.l. zijn gouden jubileum als blikslager op de fabriek van de firma Bekkers heeft gevierd en vraagt of die oude trouwe knecht misschien ook de medaille van H.M. de Koningin zoude kunnen krijgen, heb ik de eer UEd Achtb mede te deelen, dat omtrent het gedrag van Dirk Coenraads, blikslager, geboren te Dordrecht den 28 Augustus 1838, woonachtig aldaar aan de Marienbornstraat No. 10rood, bij mijne administratie niets nadeeligs bekend is. Volgens verklaring van de heer G.J. Bosman, Directeur van de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen weduwe J. Bekkers en Zoon alhier, was Coenraads die gunstig bij hen staat aangeschreven, den 26 Maart jl, vijftig jaar onafgebroken als blikslager bij voormelde firma werkzaam. Het is hem bekend dat den man toen deze 30 jaar in die betrekking was een diploma heeft ontvangen van de Maatschappij van Nijverheid afdeling Dordrecht en hij zich nu weder tot die maatschappij heeft gewend en verzocht aan Coenraads een verguld zilveren medaille uit te reiken. Hoewel hij weet dat de ... hiervan voor rekening van de aanvrager komen, heeft hij gemeent dit toch te moeten doen, omdat dit de ... is die in een geval als bovenvermeld steeds wordt bewandeld. Voorts deel ik U nog mede dat, blijkens informatie, aan D. COMPEN, vroeger baas bij voormelde firma, toen deze in 1891 aldaar 60 jaar in betrekking was, een gouden medaille, door op gemelde Maatschappij is uitgereikt en hij slechts een diploma ontving toen hij 50 jaar in dienst was. naar aanleiding van een en ander meen ik U in overweging te moeten geven den heer Van Santen in antwoord op zijn schrijven met het voren.....;
- (Dordrecht 10 April 1906) In Antwoord op uwe Kabinetsmissive van 20 Maart ll No 108 heb ik de eer UHEG te berichten, dat ik nog steeds van meening blijf dat in deze gemeente voor eene onderscheiding van wege Hare Majesteits de Koningin op Hoogstderzelver vejraardag in aanmerking komt de Heer Ds. Hermanus Jacob Kiewiet de Jonge, geboren te Groningen den 29 Sept. 1847, rector van het Gymnasium, en dat wel als stichter van het Algemeen Nederlandsche Verbond en als de man die van de oprichting van dat verbond de ziel van geweest is en nog is. De krachtige bloei van deze organisatie, de uitbreiding van hare werkzaamheid en de aantrekkingskracht die zij in steeds grootere mate oefent op in den vreemde verkeerende landgenooten, zijn voornamelijk te danken aan de geestdrift en de onverpoosde werkzaamheid van de heer Kiewiet de Jonge. Ik meen daarom (.. brieven van 11 Juni 1904) dat eene decoratie in dit geval op hare plaats zou zijn en een goeden indruk zou maken. 
(2) In de Tweede plaats meen ik Uwe welwillende aandacht te mogen vestigen op Dirk Coenraads, geb. alhier 28 Aug 1838 sinds 26 maart 1856 werkman op de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen weduwe J. Bekkers en Zoon, omtrent wiens langdurige dienstvervulling door patroon, den Directeur met lof wordt getuigd en omtrent wiens gedrag ook overige slechts goeds bekend is. ik veroorloof mij UHEG in overwegingen te geven te bevorderen dat hen de medaille bedoeld in art. der wet tot instelling der Oranje Nassau Orde wordt toegekend.....;

- ('s-Gravenhage 30 Augustus 1906) Ik heb de eer U te Uwer kennis te brengen, dat het Harer Majesteit de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van den 28sten dezer, No 21, de Eere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen in brons aan
(a) D. Coenraads, werkman bij de Dordrechtsche Metaalwarenfbriek te Dordrecht voorheen J. Bekkers en Zn
(b) J.B. Schenau, werkman bijde Firma Penn en Bauduin te Dordrecht
met verzoek belanghebbenden hiervoor kennis te geven, onder mededeeling, dat de versierselen nader willen worden uitgereikt. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.