Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Petrus Johannes Dielemans


Geboren: 11-6-1873 te Oudenbosch (overl. Oudewater 22-9-1949)
Wonende: Koningin Wilhelminastraat, de la Reijstraat 41 (Dordrecht)
Functie: boekhouder bij de N.V. Centrale Suiker Maatschappij bevrachtingskantoor
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud (KB 13-9-1946)
Uitreiking: 17 september 1946

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 4 juli 1935) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille d.d. 26 Juni j.l. No. 1212, Kabinet, heb ik de eer UEdelActhbare het volgende mede te deelen:
PETRUS JOHANNES DIELEMANS, geboren 11 Juni 1873 te Oudenbosch, wonende alhier aan de Koningin Wilhelminstraat 9, werd, blijkens verkregen inlichting, den 1 September 1925, komende van Oudenbosch in het Bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. Als boekhouder is hij werkzaam op het Bevrachtingskantoor van de N.V. Centrale Suikermaatschappij aan het Blauwpoortsplein 5 alhier.
Gedurende den tijd zijner inwoning alhier werd nimmer iets nadeeligs betreffende Dielemans bij mijn administratie bekend. Met de Politie of Justitie kwam hij nimmer in aanraking, terwijl volgens verkregen inlichting, zijn naam ook niet voorkomt in de strafregisters ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Breda, in welk arrondissement hij geboren is. Voor zover uit het ingesteld onderzoek is kunnen blijken, is geen omstandigheid aanwezig, welke een aan Dielemans te verleenen Koninklijke onderscheiding in den weg zal staan en zal, voor zoover bekend, zulk een onderscheiding door hem op hoogen prijs gesteld worden. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 6 juli 1935 / aan Minister van Staat, Commissaris der Koningin) Naar aanleiding van het mij bij Uw bovenaangehaalde apostille om bericht en raad toegezonden schrijven van den wnd Directeur-generaal van den Arbeid moge ik U het volgende mededeelen:
Petrus Johannes Dielemans, geboren 11 Juni 1874 te Oudenbosch en wonende alhier aan de Koningin Wilhelminstraat 9 is sedert 1 September 1925 in deze gemeente gevestigd. Als boekhouder is hij werkzaam op het bevrachtingskantoor van de N.V. Centrale Suikermaatschappij aan het Blauwpoortsplein 5 alhier. Mij is omtrent den heer Dielemans niets nadeeligs bekend, zoodat ik mij volkomen kan vereenigingen met het advies van den wnd Directeur-generaal van den Arbeid om hem voor te dragen voor toekenning van een Koninklijke onderscheiding, welke, voor zoover bekend, door hem op hoogen prijs zal worden gesteld. De Burgemeester van Dordrecht (get.)  de Gaay Fortman.
- Vrouw: Cornelia van Wesel, geb. 19 Februari 1871 te Roosendaal, kerk: RK;
- (N.V. Centrale Suiker Maatschappij bevrachtingskantoor; Wolwevershaven 36; Dordrecht 2 Juli 1946) Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van hedenmorgen aangaande onze boekhouder den Heer P. Dielemans berichten wij U, dat hij indienst getreden is bij de suikerfabriek DE MARK te Oudenbosch op 29 Juli 1885.
Op 16 Februari 1925 is bovengenoemde Heer overgeplaatst naar het Bevrachtingskantoor der Centrale Suikermaatschappij te Dordrecht, welke dienst hij verlaten heeft op 31 maart 1946.
Hoogachtend, N.V. Centrale Suiker Maatschappij bevrachtingskantoor;
- (Dordrecht 9 Juli 1946) Ik heb de eer Uhoogedelgestrenge beleefd te berichten:
Petrus Johannes Dielemans, geboren 11 Juni 1873 te Oudebosch, Roomsch Katholiek, wonende te Dordrcht, De la Reijstraat 14, gehuwd met Cornelia van Wesel, trad in dienst bij de suikerfabriek 'de Mark' te Oudebosch den 8 Juli 1885. Den 16 februari 1925 is Dielemans overgeplaatst naar het bevrachtingskantoor van de Centrale Suikermaatschappij - die ook eigenaresse is van  'de Mark' - te Dordrecht.
Hij verliet dezen dienst op 31 maart 1946, op welk tijdstip hij dus ruim 60 jaren in dienst van de Centrale Suikermaatschappij was geweest en bij welke gelegenheid hij zoowel door de directie der maatschappij als door de overheid is gehuldigd.
Op genoemd tijdstip werden nog geen onderscheidingen uitgereikt.
Zoodra de mogelijkheid zich weer voordeed, stelde ik de directie daarmede in kennis en stelde voor een verzoek tot het bekomen van een eeremedaille - Oranje Nassau via mij in te zenden. Door overlijden van den directeur en door andere omstandigheden bleef het verzoek uit, hoewel men over het denkbeeld zeer enthousiast was.
Daar ik meen, dat een zoo bijzonder voorbeeld van langdurigen trouwen dienst - 60 jaren - officeele erkenning verdient, wend ik mij thans in overleg met den vertegenwoordiger der maatschappij hier ter stede tot U met beleefd verzoek Dielemans voor teoekenning van de eeremedaille van de orde van Oranje Nassau te willen voordragen.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker).
- (N.V. Centrale Suiker Maatschappij bevrachtingskantoor; Wolwevershaven 36; Dordrecht 13 Juli 1946) In antwoord op ons telefonisch onderhoud van hedenmorgen berichten wij U dat ons geen andere gegevens van onzen boekhouder P. Dielissen bekend zijn alsdat hij op 29 Juli 1885 als jongste bediende in dienst is gekomen op de suikerfabriek 'de Mark' te Oudebosch.
In 1911 toen de boekhouder der fabriek zijn ontslag nam is den heer Dielemans als zoodanig in functie getreden. In 1919 werd de Centrale Suiker Maatschappij opgericht in welk verband ook de suikerfabriek 'de Mark' is opgenomen. Den heer Dielemans is op enkele fabrieken der C.S.M. werkzaam geweest o.a. de suikerfabriek te Standdaarbuiten en ook op onze fabriek St. Antoin te Oudenbosch.
In 1925 is hij als boekhouder bij het Bevrachtingskantoor der C.S.M. naar Dordrecht over geplaatst. Van 1932 t/m 1938 hoeld hij de administratie bij van ons zaaddepot bij wat op dien tijd gevestigd was in de Houttuinen te Dordrecht.
In Mei 1946 is hij met pensioen gegaan, na een diensttijd van 61 jaren.
Met veel kantoorpersoneel heeft den heer Dielemans niet gewerkt, daar het administratieve gedeelte aan suikerfabrieken in hoofdzaak bij een persoon berust, terwijl het overige personeel behooren tot het technische gedeelte wat op admninistratief gebied onder den technische leider staat.
Wij hopen U in deze voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend, N.V. Centrale Suiker Maatschappij bevrachtingskantoor;
- ('s-Gravenhage 16 Juli 1946) Naar aanleiding van Uw schrijven van 9 dezer nr 1806 Kabinet inzake toekenning van een Koninklijke onderscheiding aan P.J. Dielemans, verzoek ik U nader mede te deelen, welke functie deze bij de Centrale  Suikermaatschappij vevrult en hoedanig zijn positie is, zulks met het oog op dne aard der te verleenen decoratie. De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuidholland.
- (Dordrecht 20 Juli 1946) Ingevolge het mij bij monde van den Chef van Uw Kabinet gedane verzoek, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge in aansluiting op mijn brief dd. 9 Juli 1946 no. 1806 kabinet aan te bieden een afschrift van een brief van de N.V. Centrale Suiker Maatschappij dd. 13 Juli 1946, waarin nadere bijzonderheden omtrent den Heer P. Dielemans zijn vermeld.
Gezien den langen diensttijd van betrokkene en het feit, dat deze eenvoudige man het bracht tot boekhouder, stel ik U voor hem voor toekenning van de eeremedaille van de orde van Oranje-Nassau in goud voor te dragen.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker).
- ('s-Gravenhage den 14 Sept 1946) Hierbij deel ik U mede, dat het Harer Majesteit de Koningin heeft behaagd bij besluit van 13 September 1946 de gouden Eere-Medaille, verbonden aan de Oorde van Oranje-Nassau toe te kennen aan:
P.J. Dielemans, gepens. boekhouder van de N.V. Centrale Suiker Maatschappij, de la Reijstraat 41.
Ik moge U verzoeken betrokkene op den 17den September a.s. van deze onderscheiding mededeeling te doen. De Minister.
- (Dordrecht 18 September 1946; aan P.J. Dielemans) Na mijn mondelinge mededeeling en gelukwensch meen ik goed te doen U nog schriftelijk mede te deelen, dat het Harer Majesteit de Koningin behaagd heeft U bij besluit van 13 September j.l. de gouden Eere-Medaille, verbonden aan de Oranje-Nassau toe te kennen.
Een uittreksel uit het besluit zal U, met de medaille t.z.t. door den Kanselier der Nederlandsche Orden worden toegezonden.
Ik benut deze gelegenheid, om U met de verleening dezer Koninklijke onderscheiding ook schriftelijk hartelijk geluk te wenschen.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker).

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2285 (over 1946))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.