Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

mr. Kornelis Koenraad Douw van der Krap


Geboren: 22-12-1876 te Dordrecht
Wonende: Vest 28 (Dordrecht)
Functie: secretaris Voogdijraad, advocaat
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 15 October 1930) Het moge mij geoorloofd zijn de aandacht van Uwe Excellentie te vragen voor de volgende aangelegenheid.
Naar ik Uwe Excellentie niet behoef mede te deelen, zal het in December van dit jaar vijfentwintig geleden zijn, sinds de voogdijraden werden ingesteld. De Secretaris nu van den te Dordrecht gevestigden Voogdijraad, Mr. Kornelis Koenraad Douw van der Krap, geboren alhier 22 December 1876 en wonende Vest 28 is van de instelling af als zoodanig in functie geweest. Dit feit dunkt mij is belangrijk genoeg om daarop de aandacht van Uwe Excellentie te vestigen. Ik vermoed, dat maar zeer weinig collega's van den heer van der Krap in deze omstandigheid zullen verkeeren.
De Voorzitter van den Dordtschen Voogdijraad verzekerde mij, dat de heer Douw van der Krap zijn werk met groote nauwgezetheid en toewijding verrocht. In de statistieken van geïnde geleden van veroordeelden staat Dordrecht gelijk met andere voogdijraden, welke een veel grooter terrein omvatten. Aan de adviezen, welke de Dordtsche Voogdijraad, onder voorlichting van den Secretaris, met betrekkking tot voorgenomen wetswijzigingen had te verstrekken, werd, naar genoemde Voorzitter mij mededeelde, door Uwe Excellentie, herhaaldelijk groote waarde toegekend.
Van wege zijne verdiensten derhalve als Secretaris van den Voogdijraad alhier gedurende een eperiode van 25 jaar zoude ik den heer Douw van der krap bij Uwe Excellentie willen voordragen voor de toekenning eener Koninklijke Onderscheiding. Ik ben overtuigd, dat deze erkenning van in het algemeen belang geleverden arbeid dor den Voogdijraad in hooge mate zou worden gewaardeerd. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- (Kilwijkstraat; Dordrecht 30 December 1947) Ter voldoening aan het verzoek, dat U mij in de bespreking van den 24sten hebt gedaan, heb ik nog enige inlichtingen ingewonnen betreffende den staat van dienst van den heer mr. K.K. Douw van der Krap. Ik kan U thans het volgende mededelen.
De heer Douw van der Krap maakt sedert de oprichting in 1903 van de vereniging Pro juventute deel uit van het bestuur. Hij is in 1941 of iets later voorzitter geworden en heeft toen de werkwijze van die vereniging geheel opnieuw georganiseerd.
Hij is sedert 1907 lid van het College van Notabelen der Nederlandsch Hervormde Kerk te Dordrecht. Van 1909 af secretaris en sinds 1921 voorzitter van dat college. Secretaris van den Voogdijraad te Dordrecht werd de heer Douw van der Krap terstond toen die raad in 1905 in het leven werd geroepen. Erst Januari 1942 heeft hij, toen hij den leeftijd van 65 jaar had bereikt, die functie neergelegd.
Lid, secretaris en plaatsvervangend voorzitter van den Raad van Beroep voor de Belasting Rotterdam II is de heer Douw van der Krap geweest van Juli 1920 tot 1 Januari 1942, toen hij door het bereiken van den 65-jarigen leeftijd die functie eveneens moest nederleggen. Begin 1947 heeft de heer Douw van der Krap den heer Mr. P. Blussé van Oud-Alblas als voorzitter van gemeld college opgevolgd.
(Ik veroorloof mij er nog eens Uw aandacht op te vestigen, dat enkelen, die er voor ijveren dat den Douw van der Krap een onderscheiding wordt uitgereikt, zich afvragen of hem daarmede wel een dienst wordt bewezen. Voor ehn geldt daarbij als overweging, dat het voorzitterschap van Pro Juventute lang niet de belangrijkste functie van den heer Douw van der Krap is geweest, en dat, wanneer geen verzoekschrift aan Zijne Excellentie den Minister van Justitie wordt gericht, deze eigener beweging er wellicht toe zal overgaan den heer Douw van der Krap de Leeuw te verlenen)
Met de meeste achting verblijf ik gaarne, Uw dv.
- (Dordrecht 17 Januari 1948) Onder toezending van een adres van de leden van het bestuur van de Vereniging Pro Juventute te Dordrecht, gericht aan Z.E. de Minister van Justitite en gedagtekend 23 December 1947, alsmede van een brief van de Heer Mr. H. Heuvelink, dd. 23 December, eveneens gericht aan Z.E. de Minister van Justitie, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge terzake het volgende te berichten:
Meester Kornelis Koenraad Douw van der Krap, wonende te Dordrecht, Vest 28, werd alhier geboren op 22 december 1876. Behalve dat de heer Douw van der Krap sedert de oprichting in 1903 bestuurslid en sedert 1941 voorzitter was van de plaatselijke Vereniging Pro Juventute, vervulde hij hier ter stede nog verschillende andere fucnties. Hij was sedert 1907 lid van het College van Notabelen der Ned. Herv. Kerk, van 1909 af secretaris, en sinds 1921 voorzitter van dat College.
Bij het in leven roepen van de Voogdijraad te Dordrecht in 1905 werd de heer Douw van der Krap terstond secretaris van dit College, welke functie hij eerst in 1942, bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd, neerlegde. Voorts is de Heer Douw van der Krap successievelijk lid, secretaris en plaatsvervangend voorzitter geweest van de Raad van Beroep voor de Belasting Rotterdam II, van Juli 1920 tot 1 Januari 1942, toen hij eveneens wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd, deze functie moest neerleggen. Begin 1947 volgde hij Mr. P. Blussé van Oud-Alblas als voorzitter van laatstgenoemde college op.
In zijn hoedanigheid van advocaat wordt de heer Douw van der Krap algemeen gewaardeerd wegens de toewijding, nauwgezetheid en rechtschapenheid, waarmede hij zijn taak vervult. Hij is dan ook sinds verscheidene jaren deken van de Orde van Advocaten te Dordrecht. 
Op zijn gedrag en politieke gezindheid gedurende de bezetting valt niet aan te merken. Gezien de grote verdiensten van de Heer Douw van der Krap op velerlei gebied vind ik alleszins aanleiding het verzoek tot het verlenen van een Koninklijke onderscheiding te steunen. Ik verzoek U daarom beleefd hem wel te willen voordragen voor benoeming tot Officier in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het zou adressanten zeer aangenaam zijn als de toekenning dezer onderscheiding nog op 24 Januari a.s. zou kunnen plaats hebben. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.