Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Karel Hendrik Duijzers


Geboren: 15-8-1850 te Dordrecht
Wonende: Voorstraat 126 (Dordrecht)
Functie: zeilmaker bij de de firma Hageman & Zoon
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 28-8-1913)
Uitreiking: 30 augustus 1913

Aanmerkingen:
- (Dordecht 27 Februari 1913) De ondergeteekende J.C. Hageman, handelende onder de firma Hageman & Zoon, zeilmaker en koopman te Dordrecht, is zoo vrij door middel dezer ter uwer kennis te brengen dat 12 April 1863 bij onze firma in dienst trad als zeilmaker-leerling Karel Hendrik Duijzers, geboren 1850, dat genoemde K.H. Duijzers sedert onafgebroken, dus eerlang 50 jaren bij ons is werkzaam geweest tot groote voldoening van wijlen mijn vader en mij. Hij is steeds geweest een voorbeeld van trouwe en stipte plicthsbetrachting en netheid, reden waarom wij ons voorstellen den dan van 12 April a.s. voor hem een feestdag te maken. Mocht het U Edel Achtbare behagen door uwe bemiddeling de aandacht onzer geëerbiedigde Koningin te vestigen op dit feit, mogelijk zou dit aanleiding kunnen geven tot eenige eervolle onderscheiding, welke volgens onze meening ten volle verdiend zou zijn en zeker deze getrouwe en plichtseffende man zeer zou vereeren. Welk doende met verschuldigde eerbied, J.C. Hageman;
- Door een geacht ingezetene den heer J.C. hageman, zeilmaker en koopman, handelende onder de firma Hageman en Zoon, is mijn e aandacht gevestigd op Karel Hendrik Duijzers, geboren te Dordrecht op 15 Augustus 1850, wonende Voorstraat 126 alhier, die sedert 12 April 1863 onafgebroken als zeilmaker in genoemde zaak, welke eerst door den vader van - en thans nog door genoemden ingezetene gedreven wordt - werkzaam is.
Genoemd Duijzers is volgens verklaring van zijn patroon steeds geweest een voorbeeld van trouwe en stipte plichtsbetrachting en netheid, zoodat bij laatstgenoemde het voornemen bestaat om 12 April a.s. voor Duijzers tot een feestdag te malen. Hij zou het daarom zeer op prijs stellen indien termen konden worden gevonden om aan Duijzers op dien dag eene Koninklijke onderscheiding toe te kennen. Aangezien mij ontrent het gedrag van Duijzers niets nadeeligs bekend is, vind ik vrijheid hem, met het oog op het feit dat hij op 12 April a.s. 50 jaren in dezelfde dienstbetrekking werkzaam zal zijn geweest, voor eene Koninklijke onderscheiding bij U Hoogedel Gestrenge aan te bevelen en het verzoek van den heer Hageman te ondersteunen dat een eventueele onderscheiding zoo mogelijk op genoemden datum worde verleend. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Jan Hordijk Jaczn.
- ('s-Gravenhage 29 Augustus 1913) Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat het Harer majesteit de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van 28 Augustus 1913 No 24 de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden Eere-Medaille toe te kennen
a) in zilver aan K.H. Duijzers, eerstaanwezend zeilmaker bij de firma Hageman en Zoon, te Dordrecht
bn) in brons aan Mej. P. van de Rest, dienstbode bij Mevr. de Wed. H.W. Veth, te Dordrecht
U gelieve belanghebbende hiervan kennis te gevn op Zaterdag, 30 Augustus e.k. onder mededeeling dat de Eere-medaille en een afschrift van voormeld Koninklijk besluit hun zal worden toegezonden door den Kanselier der Orde van den Nederlandschen Leeuw, tevens Kanselier der orde van Oranje-Nassau. De Minister.
- (Dordrecht 18 April 1913) naar aanleiding van de in margine aangehaalde missive veroorloof ik mij UHoogedelgestrenge voor eene onderscheiding aan te bevelen:
(1) Jan Hordijk Jaczn, brief 8 mei 1912 K no 364
(2) Karel Hendrik Duijzers, geboren te Dordrecht 15 Augustus 1850, wonende Voorstraat 126 alhier, die sedert 12 April 1863 onafgebroken in dienst is geweest van de firma Hageman en Zoon, zeilmakerij alhier. Hij is volgens verklaring van zijn tegenwoordigen patroon den heer J.C. Hageman, die onder bovengenoemde firmanaam de zeilmakerij drijft, de eerstaanwezende van zeven knechten en steeds geweest een voorbeeld van trouw en stipte plichtsbetrachting en netheid. Bij mijn schrijven van 1 Maart 1913 Kab. no. 380 veroorloofde ik mij reeds Uwe aandacht op hem te vestigen, waarop ik bij Uwe missive van 4 Maart d.a.v. no 96 (1ste Afd) Kabinet Uwe mededeeling mocht ontvangen, dat het verzoek om Duijzers om eene onderscheiding in aanmerking te brengen voorlopig werd aangehouden;
(3) Henri Jorisse Clausing, geboren 24 Mei 1845 te Haarlem, die ruim 50 jaren in gemeentedienst werkzaam is geweest en wel als ambtenaar ter secretarie der gemeente Haarlem van 15 october 1862 tot 1 Februari 1877 op welke datum hij in dienst der gemeente Dordrecht is getreden als Commies, chef der afdeeling Burgerlijke Stand en Bevolking. Bovendien is hij sinds 13 December 1904 ambtenaar van den Burgerlijken Stand. De heer Jorisse Clausing staat zeer gunstig aangeschreven bij het ....gemeente en geniet bovendien de algemene achting der ingezetenen.....;
(4) Johannes Bakker Azn, geboren te Medemblik 7 Februari 1848, die op 2 April j.l. gedurende 30 jaren onafgebroken werkzaam is geweest als opzichter in dienst van de Albers Creameries Limited, boterfabrikanten te Dordrecht.
(5) Jacobus Brussaard, geboren 18 maart 1843 te Dordrecht, van 1862 tot 1868 als onderwijzer indienst van het openbaar lager onderwijs en daarna onafgebroken bij het bijzonder lager onderwijs werkzaam is geweest aan dezelfde school - indertijd uitgaande van de Christel. Gereformeerde Kerk en sedert 1894 van de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Vrije Christelijke Scholen op Gereformeerde Grondslag. Hem werd met ingang van 1 mei a.s. eervol ontslag verleend met dank voor de door bewezen goede diensten. Bovendien was en is hij nog godsdienstonderwijzer. Hij geniet de achting zijne collegás en de ingezetenen.
+
(6) Henri Jorisse Clausing, geb. 24 Mei 1845 te Haarlem. Aldaar in dienst gekomen ter Secretarie den 15 october 1862 als ambtenaar ter Secretarie. Vandaar alhier is dienst getreden op 1 februari 1877 als Commies chef te Secretarie en de Afd Burgel. Stand en Bevolking zedert 13 December 1904 Ambtenaar v/d B.Stand.
(7) Jacobus Brussaard, geb. 18 maart 1843 te Dordrecht, van 1862 tot 1868 openbare onderwjzer. Van 1868 af onafgebroken onderwijzer aan dezelfde school - indertijd uitgaande van de Chr. Geref Kerk, sedert 1894 van de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Vrije Christelijke Scholen op Gereformeerde Grondslag - Tegen 1 Mei e.k. is hem eervol ontslag verleend met dank voor bewezen goede diensten, was en is hij nog godsdienstonderwijzer. heeft sedert eenige jaren Directeur geweest eener gemengde Zangveereniging. Staat gunstig bekend. Bij zijn collega's en medeburgers zeer gezien en geeerd.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.