Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacobus van Dijk


Geboren: -
Wonende: -
Functie: directeur Christelijke Kweekschool
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Christelijke Kweekschool te Dordrecht; Dordrecht, den 13 Augustus 1923) De Heer Jacobus van Dyk, Directeur der Christelijke Kweekschool alhier, zal op 1 November eerstkomende 50 jarne lang by het onderwys werkzaam zyn geweest. De eerste jaren van zyn onderwyzersloopbaan was hij verbonden aan een byzondere school te Middelburg. Hij behaalde toen achtereenvolgens de akten voor fransch, duitsch en engelsch l.o. benevens die van hoofdonderwyzer. Van November 1880 tot Mei 1911 was hij hoofd der byzondere school aan de Steenstraat, later aan den Vrieseweg, alhier. In dit tydvak heeft de heer van Dyk zijn gaven en krachten gegeven als onderwyzer, eerst aan de openbare- en later aan de Christelijke normaallessen alhier.
Laatstvermelde normaallessen werden in Mei 1911 omgezet in bovenbedoelde Kweekschool waaraan de Heer van Dijk, na eervol ontslag uit zyne betrekking als hoofd der school, werd benoemd tot Directeur, welke functie hij op 1 November eerstkomende 12 1/2 jaar zal hebben vervuld. Bovendien trad hij vele malen op als lid eener examencommissie.
Het Bestuur der Kweekschool veroorlooft zich het vorenstaande te Uwer kennis te brengen met beleefd verzoek te willen bevorderen dat aan den Heer van Dijk op 1 November eerstkomende eene Koninklyke onderscheiding worde verleend.
Wy meenen dat, indien eene Koninklyke onderscheiding aan dne Heer van Dyk werd verleend, zulks niet alleen aan het Bestuur aangenaam zou zyn, maar dat ook in de onderwyskringen, in welke de Heer van Dijk de algemeene achting geniet, een Koninklyke erkenning zyner verdiensten hoog zou worden gewaardeerd. Het bestuur der Vereniging Ch.J. van Buuren (voorzitter).

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.