Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Derk van Dijl


Geboren: 11-1-1875 te Dordrecht
Wonende: Hoogt 21 (Dordrecht)
Functie: commies P.T.T.
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 's-Gravenhage 6 December 1939)
(1) De commies bij den Post- telegraaf en Telefoondienst D. van Dijl, wonend te Uwent, Hoogt 21, zal door mij bij den Minister van Binnenlandsche Zaken worden voorgedragen voor toekenning van de bij zijn rang passende Koninklijke Onderscheiding, zulks op grond van zijn langdurigen diensttijd (bijna 45 jaren) en van zijn verdiensten voor het Staatsbedrijf der P T en T.
(2) Ik moge U Edelachtbare verzoeken mij, ter nadere inlichting van Zijne Excellentie, alsnog te berichten, of uwerzijds eventueel bezwaar zou bestaan tegen een onderscheiding van betrokkene.
(3) Voor een spoedig bericht moge ik mij aanbevelen. Op den omslag, waarin Uw antwoord wordt verzonden, gelieve U Edelachtbare duidelijk het woord Kabinet te doen vermelden, zulks ten einde te voorkomen, dat uw brief ten hoofdbesture door ter zake onbevoegden zou worden geopend.
(4) Wellicht ten overvloede voeg ik aan het vorenstaande toe, dat deze navraag als strikt vertrouwelijk moet worden beschouwd.
Ook de door U Edelachtbare verstrekte inlichtingen zullen als zodanig worden behandeld. De Directeur-Generaal.
- (Dordrecht 11 December 1939) Onder terugzending der bijlage van Uwe apostille No. 1475 Kabinet dd. 7 dezer, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Derk van Dijl, commies bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie, geboren te Dordrecht 11 Januari 1875, wonende te Dordrecht aan de Hoogt 21, staat gunstig bekend. Ter griffie van de Arrondissement-Rechtbank te Dordrecht staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven. Hij trad op 16 Juli 1894 in dienst bij voormeld Staatsbedrijf, zoodat hij thans 45 jaren achtereenvolgens daarbij werkzaam is.
Hij is speciaal belast met het houden van toezicht op de geldartikelen bij het Postkantoor te Dordrecht en heeft ongeveer 25 man personeel onder zich. Hij staat zeer in aanzien zoowel bijzijn supirieuren als bij zijn inferieuren. Steeds was hij een trouw, betrouwbaar en nauwgezet ambtenaar en een voorbeeld voor allen.
VAN DIJL zal een eventueele Koninklijke Onderscheiding buitengewoon opp prijs stellen. Ik meen U op grond van het vorenstaande te mogen adviseeren, wel te willen bevorderen, dat aan D. van Dijl de gevraagde Koninklijke Onderscheiding worde verleend. De Commissaris van Politie. 
- (Dordrecht 12 December 1939) In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat Derk van Dijl, geboren te Dordrecht 11 Januari 1875 en wonende alhier Hoogt 21, gunstig bekend staat. Volgens de door mij verkregen inlichtingen zou hij op 16 Juli 1894 bij het Staatsbedrijf der Posterijen in dienst zijn getreden, zoodat hij dus reeds langer dan 45 jaar daarbij werkzaam is. Aangezien hij een nauwgezet en betrouwbaar ambtenaar is geweest, is er naar mijne meening alle aanleiding hem voor een Koninklijke onderscheiding voor te dragen. De Burgemeester van Dordrecht (get) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.