Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gerrit van Dijl


Geboren: 26-4-1864 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: commies ter secretarie
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in goud (K.B. 6-4-1927 no. 12)
Uitreiking: 26 april 1927

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage dd. 17 maart 1927) U heeft bij schrijven van 5 Maart jl no 805 Kabinet den Heer G. van Dijl, Commies ter Gemeentesecretarie voorgedragen voor een gouden medaille Oranje-Nassau. De Commissaris der Koningin heeft die voordracht met aanbeveling doorgezonden aan den Minister, doch merkte daarbij op dat, gelet op den rang van dien ambtenaar wellicht beter het Ridderkruis in die Orde ware toe te kennen. De Minister meent echter dat met het oog op het meer eenvoudige werk dat deze ambtenaar schijnt te doen, toekenning van een Ridderkruis moeilijk zal gaan, doch wenschte dat aan U nog eens de vraag werd voorgelegd of een gouden medaille, welke op zich zelf gemakkelijk wordt toegestaan, aan U voldoende voorkomt. (Chef Kabinet)
- (Dordrecht dd 5 maart 1927) Het moge mij geoorloofd zijn de aandacht van U Hoog Edel Gestrenge te vragen voor het volgende. Op 26 April a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat de heer Gerrit van Dijl, geboren 26 April 1864 te Dordrecht in dienst dezer gemeente trad als schrijver ter secretarie. Zijne ontwikkeling was niet groot, maar door voortdurende plichtsbetraachting en ijver heeft hij zich weten op te werken, zoodat hij verschillende rangen ter gemeente secretarie doorliep en met ingang van 1 Januari 1921 werd aangesteld tot Commies op de afdeeling Burgelijke Stand en Bevolking. Hij is een bescheiden, eenvoudig man, die slechts zijn plicht doet, maatschappelijk gunstig bekend staat en in zijn werk zijne volle bevrediging vindt. Ik zoude het zeer toejuichen, indien een in langdurige stille, plichtsbetrachting erkenning vond in de toekenning van eene koninklijke onderscheiding, welke, gelet op omstandigheden, werkkring en persoon van bovengenoemden ambtenaar, naar mijne meening zoude moeten bestaan in de gouden eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Van harte hoop ik, dat U Hoog Edel Gestrenge mijne pogingen bij de bevoegde autoriteit zult willen ondersteunen en daarbij tevens zult willen verzoeken, de medaille voor den dag van het ambtsjubileum aan mijn adres toe te zenden, opdat ik in staat zij deze persoonlijk aan den jubilaris uit te reiken.
De Burg. van Dordrecht (get) De Gaay Fortman

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.