Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Cornelis Daniel van Eck


Geboren: 3-8-1885 te Dordrecht
Wonende: Krispijnscheweg 67 (Dordrecht)
Functie: houder van een sigarenwinkel (met postagentschap)
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- Op 4 Februari 1912 (zijnde in 1937 des 25 jaren geleden) begon Cornelis Daniel van Eck, geboren 3 Aug. 1885 te Dordrecht, een sigarenwinkel annex Kapperszaak aan den Krispijnscheweg 67 te Dordrecht. Het verloop in deze 25 jaren is niet onbevredigend geweest in het zakenleven. Een stelregel gevolgd van eerlijkheid en waar noodig iemand te helpen in te werken voor de gemeenschap. In tal van vereenigingen kwam dit tot uiting en werd zulks gewaardeerd. Aan politiek nimmer gedaan zijnde van Christelijke beginselen, heb liefde voor het Oranje Huis en is tal van jaren lid van de Oranje Vereeniging.
[Lid vakvereeniging]
Ongeveer vijftien jaar geleden de Kapperszaak opgeheven en uitsluitend toeleggende op het sigarenbedrijf. De Dordrechtsche Kappersvereeniging waarvan hij vele jaren bestuurslid was, benoemde hem als eerelid.
[Algemeen belang]
Het eerste meer naar buiten tredend werk was het doen van de noodige stappen tot het doen verkrijgen van een trottoir loopende van Watermolewei naar Hooftstraat. Daar ter plaatse was de geheele breedte van de weg een slikpad, gevolg diverse ongelukken. Een request vond instemming bij B en W en de stoep werd gelegen.
[Gewaardeerde arbeid]
Zoo neutraal mogelijk weer gegeven door bulletins en landkaarten gedurende den wereldoorlog het verloop der gebeurtenissen. Dat dir werk gewaardeerd werd zij vermeld dat na afloop een comité werd gevormd in voor deze bijzondere arbeid een eikenhouten kapstok met spiegel en kleerd werd aangeboden.
[Journalistiek werk]
Begin Januari 1923 werd aan v. Eck het verzoek gericht namens de directie van het Dagblad van Rotterdam om als verslaggever voor voornoemd blad werkzaam te willen zijn en het Hoofdagentschap voor Dordrecht en Omstreken op te willen nemen. De benoeming volgde en vele relatieen in allerlei kringen werden verkregen. na ruim vijf jaar verslaggever te zijn geweest noopte een ernstige longontsteking, dat ....jaren duurde, als zoodanig ontslag te nemen. Het schrijven van de directie die daar op .. gaf een mooie getuigenis van het journalistiekwerk, datum 6 Aug 1928.
Getuigschrift Geachte Heer van Eck, Wij ontvingen Uw ontslagaanvraag en kunnen niet anders doen dan dit, gezien de omstandigheden accepteeren. Het doet ons leed, dat U na zooveel jaren ons blad op uitmuntende wijze vertegenwoordigd te hebben, thans op die wijze moet eidigden en wij danken dan ook ten zeerste voor het geen U voor ons blad gedaan hebt. Kunnen wij wellicht nog iets voor  U doen, laat ons dit dan weten. PS Eventueele berichten die U ons kunt zenden, blijven osn welkom.
[Postkantoor]
Het was in Juli 1928 dat den directeur van het Postkantoor den heer W. Bruijn een persoontje bezoek bracht ten huizen van den heer v. Eck en mij het verzoek kwam of hij genegen was aan de zaak te verbinden een Postagentschap. Nu dit Agentschap sedert een half jaar bij een der persoon in de Krispijnwijk gevestigd, dat blijkbaar niet in goede handen.
1 Aug 1928 volgde de aanstelling en ..ging. In den loop des jaren werd het Agentschap nog uitgebreid doro hier aan toe te voegen een Hulp Belastingkantoor. Het postagentschap nam zoo in omvang toe dat de laatste jaren het aantal handelingen stegen was tot 30.000 per jaar. Zoo wel de odu directeur den heer W. Bruijn wonende Galvanastraat 30 Den Haag en den directeur van het Postkantoor den heer A. Grutterink te Dordrecht zullen U zeker over de wijze van .. nadere inlichtingen willen geven.
[Gewaarde stukken]
Als lid zijnde van de Postagentenvereeniging in Nederland zijn door hem in het maandblad verschillende artikelen geschreven waarvan wel in het binzonder zij vermeld Een verkorttarieflijstje ten behoeve van den Postagent. Een overzichtelijke boekhouding en thans weer een nieuw bedacht kaartsysteem over Postcheques, wat nog in behandeling is.Dat dit werk gewaardeerd werd mogen blijken uit het schrijven waarin woorden van dank aan collega v. Eck werden gebracht voor zijn werk en medeleven voor het blad
[stichter fonds voor noodlijdende collega's]
Vele jaren bestuurslid van de Dordrechtsche Sigarenwinkeliers vereeniging zijnde is wel de mooiste herinnering de stichter te zijn van een fonds waar uit noodlijdende sigarenwinkeliers ingeval van ziekte een ondersteuning kunnen ontvangen. Het geheele idee was van hem zelve en toen het op het congres ongeveer toen jaar geleden in Amsterdam behandeld werd had dit zoo'n algemeenen bijval. Het was een dankbaar werk en met vrijwillige bijdragen wordt dit fonds in stand gehouden. Reeds op den eersten dag van stichting kwam al een gift van f 1000 binnen van een der fabrikanten. Vele noodlijdende hebben uit het fonds al ondersteuning mogen ontvangen.
[hulpverleening]
Op het gebied van hulpverleening heb hij veel gedaan voor zoover dit mogelijk was. Deze lijst zou wel bijzonder groot wezen die schenkingen hebben mogen ontvangen. Ook geldleeningen aan persoonen die in nood verkeerde werden zoo veel mogelijk geholpen, doch nooit geen cent rente berekend.
Vele namen zouden genoemd kunnen worden over de gevallen. Namen worden liever niet genoemd, doch in dien dit wenschelijk geacht wordt dan ben ik daar toe bereid.
[Liefdadige doeleinden]
Tal van vereenigingen die voor liefdadig doeleinden werken heb hij steeds hulp verleend in allerlij vorm. O.m. was hij steeds door het maken van bijzondere reclame, de grootste verkoper onder de winkeliers van de crisisloten.
[lid stembureau]
Zoo ook kan nog worden mede gedeeld dat tijdens de laatste verkiezinggen hij ook lid van het stembureau is geweest.
Het ernstige ziekte geval heb veel van de kracht verloren doen gaan, doch de wil om te werken is er nog en steeds bereid om iets te kunnen doen voor het algemeen belang.
- (Dordrecht 26 September 1936 / aan de burgemeester) Terug komend op ons gesprek van j.l. Dinsdag in de Raad waarbij ik Uwe medewerking verzocht om aan den heer C.J. van Eck bij het 25-jarig bestaan van zijn zaak voor te dragen voor een medaille van H.M. de Koningin, verzocht U mij eenige inlichtingen omtrend bedoelde persoon te verzamelen en deze aan U toe te sturen. gaarne voldoe ik bij deze aan dit verzoek en sluit voor U hierbij de staat van dienst in van genoemde persoon. ook ik kan getuigen dat hij steeds bijzonder breid was om voor liefdadige doeleinden zijn medewerking wel te willen verleenen.
Tevens mag ik de naam noemen van Ds. W.W. Meijnen Geref. Predikant te Dordrecht die alleszins bereid is een goed getuigenis van deze persoon te willen verleenen. Met de meeste hoogachting, J. Wetselaar.
- (Dordrecht 17 December 1936) beleefd vraag ik Uw aandacht voor het volgende.
Op 4 februari a.s. hoopt Cornelis Daniël van Eck, geboren alhier 3 Augustus 1885, wonende Krispijnscheweg 67, het feit te herdenken dat hij een sigarenwinkel opende, waaraan voorheen verbonden was een kapperszaak. Hoewel dit natuurlijk een veel voorkomend zakenjubileum is, geldt het in dit geval toch een ingezetene, die zich voor een ruimen kring zeer verdienstelijk heeft gemaakt en daarom algemeen hoog wordt gewaardeerd. Een kort overzicht van zijn vele bemoeienissen moge hier volgen.
De heer van Eck deed vijftien jaren geleden zijn kapperszaak aan kant. De Dordrechtsche Kappersvereeniging, van welke hij langen tijd bestuurslid was, benoemde hem bij die gelegenheid tot eere-lid. Van Januari 1923 af tot Augustus 1928 was hij hoofdagent te Dordrecht van het Dagblad van Rotterdam, voro welke courant hij gedurende dien tijd ook journalistiek werk verrichtte. Toen hij, door de gevolgen van een ernstige ziekte daartoe genoodzaakt, dien arbeid moest staken, ontving hij van de directie een zeer waardeerend getuigschrift.
Op 1 Augustus 1928 werd hij aangesteld en beëedigd als houder van een postagentschap in zijn sigarenwinkel. Dit agentschap is sedert zijn beheer sterk in omvang toegenomen. Het aantal handelingen is n.l. gestegen tot 30.000 per jaar.
In het orgaan der Vereeniging van Postagenten heeft hij verschillende artikelen over dezen tak van dienst geschreven, welke voor zijn collega's van zeer instructieven aard waren en waarvoor dezen hem hun dank hebben betuigd. Verder is aan zijn initiatief te danken het stichten van een fonds voor noodlijdende sigarenwinkeliers door den Bond van Sigarenwinkeliers. Het is hier algemeen bekend, dat de heer Van Eck een milddadig man is, bij wien velen, die in nood verkeerden, niet te vergeefs hebben aangeklopt. Aan het werk van het nu opgeheven plaatselijk Crisiscomité heeft hij nu oo op verschillende wijzen belangeloos medegewerkt.
Gezien den staat van dienst van deze rustigen, eenvoudigen werker, die op verdienstelijke wijze jarenlang zijn taak in de gemeentelijke samenleving met groote toewijding heeft vervuld, moge ik U beleefd verzoeken, wel te willen bevorderen, dat hem, ter gelegenheid van bovengenoemd jubileum, een Koninklijke onderscheiding worde toegekend en wel, in verband met zijn maatschappelijke positie, de zilveren eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.