Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Hendrik van Emmerik


Geboren: 10-4-1895 te Dordrecht
Wonende: Floresstraat 78 (Dordrecht)
Functie: chef van het hoofdmagazijn bij de Meterfabriek
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Meterfabriek (maatschappij ter vervaardiging van gasmeters enz; Dordrecht 25 februari 1948) Het zal op 30 maart a.s. veertig jaar geleden zijn, dat bij onze Maatschappij in dienst trad de Heer Johannes Hendrik van Emmerik geboren 10-4-1895 en wonende Floresstraat 78 te dezer stede. Ons is bekend, dat deze employé het buitengewoon op prijs zou stellen, indien hem bij de herdenking van dit feit een Koninklijke Onderscheiding zou worden toegekend.
Van Emmerik, die de Nederlandse nationaliteit heeft,  bekleedt sedert tal van jaren de functie van chef in het hoofdmagazijn.
Wij kennen hem als een ijverig en toegewijd medewerker, terwijl hij hier algemeen beschouwd wordt als een zeer fatsoenlijk man. Wij veroorloven ons dan ook de vrijheid UEdelachtbare beleeft te verzoeken, Uw medewerking ertoe te willen verlenen, opdat, zo mogelijk, aan genoemden werknemer een Koninklijke Onderscheiding zal worden verleend.
Voor Uw bemoeiingen in deze aangelegenheid betuigen wij U bij voorbaat onze dank en wij verblijven, met de meester hoogachting, Maatschappij ter vervaardiging van gasmeters enz. , De Directeur.
- (Dordrecht 3 Maart 1948) Onder terugzending van het schrijven van de Directie der Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz, alhier gevestigd aan de Lijnbaan 32, dd 25-2-1948, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd. 28-2-1948, No. 1911 Kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
Van EMMERIK, Johannes Hendrik, geboren te Dordrecht 10-4-1895, wonende te Dordrecht, Floresstraat 78, staat sedert zijn geboorte in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven.
Bij informatie ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank is gebleken, dat voornoemde persoon geen strafvonnissen te zijnen laste heeft, terwijl hij noch bij de P.R.A. noch bij mijn administratie, mede in politiek opzicht, iets nadeligs omtrent hem bekend is. Op maatschappelijk gebied staat van Emmerik eveneens gunstig bekend.
Doordat zijn vader reeds bij voornoemde firma werkzaam was en als vakman bekend stond, werd J.J. Van Emmerik reeds op 13-jarige leeftijd als kantoorbediende aangenomen en verricht thans reeds 30 jaren de functie van chef van het hoofdmagazijn, waar hij de leiding heeft over 5 magazijnknechts en op 30.3.1948 zijn 40-jarig dienstverband hoopt te herdenken.
Zijn werkzaamheden verricht genoemde persoon tot volle tevredenheid zijner werkgevers en geniet dan ook alle vertrouwen. Zijn salaris bedraagt f 3354 per jaar. In verband met het vorenstaande moge ik U voorstellen wel Uw medewerking te verlenen tot het toekennen van een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van vorengenoemde jubileum. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 5 Maart 1948; aan de Commissaris der Koningin) Hierbij heb ik de eer de aandacht van U HoogEdelgestrenge te verzoeken voor het volgende.
Op 30 maart a.s. zal het 40 jaar zijn geleden dat bij de Maatschappij ter vervaardiging van Gasmeters enz alhier in dienst trad de heer Johannes Hendrik van Emmerik, geboren 10 April 1895 en wonende te Dordrecht, Floresstraat 78. Reeds op 13-jarige leeftijd werd van Emmerik door genoemde firma als kantoorbediende aangenomen. Hij verricht thans reeds sedert 30 jaren de functie van chef van het hoofdmagazijn, waar hij de leiding heeft over 5 magazijn-knechts. Hij verricht zijn werkzaamheden tot volle tevredenheid van zijn werkgevers, wier volle vertrouwen hij geniet. Zijn salaris bedraagt f 3354 per jaar. Hij behoort tot de Ned. Hervormde Godsdienst. Bij informatie ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank is gebleken, dat de heer Van Emmerik geen strafvonnissen te zijnen laste heeft, terwijl hij noch bij de P.R.A. noch bij de politie-administratie iets te zijnen nadeel bekend is. Ook op maatschappelijk gebied staat de heer van Emmerik gunstig bekend. Zijn vader was eveneens gedurende vele jaren bij voornoemde firma werkzaam.
Het is op grond van het een en ander dat ik U Hoogedelgestrenge verzoek te willen bevorderen, dat aan betrokkenen op de dag van zijn 40-jarig jubileum een koninklijke Onderscheiding wordt toegekend. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- (]'s-Gravenhage 11 Maart 1948) Naar aanleiding van Uw brief van 5 dezer, no. 1911 Kabinet, waarin U mij verzoekt te bevorderen, dat aan Johannes Hendrik van Emmerik, die op 30 maart a.s. 40 jaar bij de Maatschappij ter vervaardiging van Gasmeters enz te uwent werkzaam zal zijn, een Koninklijke onderscheiding worde toegekend, deel ik U mede, dat ik aan Uw verzoek NIET zal kunnen voldoen nu het op grond van zijn leeftijd geenszins uitgesloten moet worden geacht, dat Van Emmerik ook zijn gouden jubileum in dienst van zijn tegenwoordige werkgeeftster nog zal kunnen vieren.
Tegen een vertrouwelijke mededeling van het bvoenstaande aan de Directie der gemoemde Maatschappij bestaat mijnerzijds geen bezwaar. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland

 
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.