Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Vincentius Josephus Maria Eras


Geboren: 20-7-1877 te Tilburg (overl. 7-3-1958)
Wonende: Oranjepark 1 (Dordrecht)
Functie: mede-directeur van de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau; Officier in de Orde van Oranje-Nassau (K.B. 31-12-1948)
Uitreiking: 31-8-1929; 3 januari 1949

Aanmerkingen:
- aan het hoofd van de afdeeling brandkastslotenfabricage, welke branche een wereld-reputatie geniet;
- eenige jaren was er het gerucht dat hij, hoewel gehuwd, omgang met een gehuwde vrouw had;

- ('s-Gravenhage 28 Februari 1938) Met het oog op de eventueele toekenning eener Koninklijke onderscheiding bij gelegenheid van den aanstaanden verjaardag van Hare Majesteit de Koningin is de aandacht van den Minister van Economische Zaken gevestigd op V.J.M. Eras, directeur van en A.T. Heeris, procuratie en secretaris der directie bij de Naamlooze Vennootschap Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken te Dordrecht. Ik zal het op prijs stellen, daaromtrent inlichtingen te mogen ontvangen en Uw oordeel te vernemen. De Commissaris der Koningin.

- (Dordrecht 7 Maart 1938) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 3 Maart j.l. Nos. 1349 en 1350 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
(1) De Heer Vincentius Josephus Maria Eras, geboren te Tilburg 20 Juli 1877, wonende alhier aan het Oranjepark No 1, Directeur van de Naamlooze Vennootschap Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken, werd in 1899 als firmant opgenomen in de firma J. Lips Bzn, en bij de omzetting der firma in een naamlooze vennootschap, in 1910, tot mede-Directeur benoemd - Hij is te beschouwen als de leider van de afdeeling sloten-fabricage -.
De onderneming Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken geniet hiet en in het buitenland eene gunstige repuratie. In industrieele kringen is de Heer ERAS eene geziene persoonlijkheid. Hij treedt in het openbare leven weinig op den voorgrond; van het Comité tot viering van den Oranjedag alhier is hij sedert jaren bestuurslid, en de laatste jaren voorzitter. - Hij is thans Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
(2) De Heer Albertus Floris Heeris, geboren te Amsterdam 6 September 1878, wonende alhier aan de Stooplaan 14, is sedert 1905 in administratieve betrekking aan Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken werkzaam, de laatste jaren als procuratiehouder en secretaris van de Directie der vennootschap - Hij is meer uitsluitend belast met de behandeling van personeels-aangelegenheden der fabrieken, waarop thans ongeveer 350 personen werkzaam zijn. Bij de Directie staat hij om zijne nauwgezetheid, ijver en trouw hoog aangeschreven. Hij moet worden beschouwd als de tusschenpersoon van de Directie en het kantoor- en fabriekspersoneel en heeft als zodanig eene geheel zelfstandige functie onder de Directie. Op zijn zedelijke en maatschappelijk gedrag valt geen aanmerking te maken.
(3) De Chef-werkmeester Teunis Kind, geboren te Dubbeldam 22 Augustus 1885, wonende alhier aan de Van Slingelandtlaan 51, werd in 1902 aan Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken aangesteld. Door ijver, nauwgezetheid en trouwe plichtsbetrachting, heeft hij, als bekwaam vakman, het tot de leidende functie van Chef-werkmeester over het geheele fabriekspersoneel weten te brengen. Ook hij staat bij de Directie der onderneming zeer gunstig aangeschreven.
Genoemde personen staan ook overigens gunstig bekend en kwamen hier nimmer met de Politie of Justitie in aanraking. De naam van laatstgenoemde komt, blijkens verkregen inlichting, ook niet voor in de strafregisters ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier.
Bij het ingesteld onderzoek is geen omstandigheid bekend geworden, welke tegen een eventueel aan de Heeren V.J.M. Eras, A.F. Heeris en T. Kind te verleenen Koninklijke Onderscheiding, bezwaar zou kunnen opleveren. Een  Koninklijke Onderscheiding zal door hen op hoogen prijs worden gesteld. De Commissaris van Politie.

- (Dordrecht 18 Maart 1938) In antwoord op bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende mede te deelen.
De heer Vincentius Josephus Maria Eras, geboren te Tilburg 20 Juli 1877 en wonende alhier aan het Oranjepark 1, Directeur van de Naamlooze Vennootschap Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken. Hij werd in 1899 als firmant opgenomen in de firma J. Lips Bzn en bij de omzetting der firma in een naamlooze vennootschap, in 1910, tot mede-directeur benoemd. Hij is te beschouwen als de leider van de afdeeling: slotenfabricage.
Ik behoef nauwelijks te zeggen, dat de onderneming Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken niet alleen een nationale maar zelfs een internationale reputatie geniet. De heer Eras is in industrieele kringen een geziene persoonlijkheid. In het openbare leven treedt hij weinig op den voorgrond. Wel is hij sidns jaren bestuurslid - sinds de paar laatste jaren voorzitter - van het Comité tot viering van den Oranjedag alhier. De heer Eras is thans Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
De heer Albertus Floris Heeris, geboren 6 September 1878 te Amsterdam en wonende Stooplaan 14, alhier, is sedert 1905 werkzaam in administratieve betrekking aan Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken, in de laatste jaren als procuratiehouder en secretaris van de Directie der vennootschap. Hij is meer uitsluitend belast met de behandeling van personeels-aangelegenheden; er zijn thans ongeveer 350 personen aan de fabrieken werkzaam. De heer Heeris staat bij de Directie hoog aangeschreven wegens zijn nauwgezetheid, ijver en trouw. Hij moet worden beschouwd als de tusschenpersoon van de Directie en het kantoor- en fabriekspersoneel anderzijds en heeft als zodanig eene geheel zelfstandige functie, onder de Directie. Op zijn zedelijke en maatschappelijk gedrag valt geenerlei aanmerking te maken.
Beide genoemde personen staan zeer gusntig bekend. Er zijn geene omstandigheden, welke tegen toekenning van een Koninklijke onderscheiding aan een hunner bezwaar zouden opleveren. Eene Koninklijke onderscheiding wordt door beiden op hoogen prijs gesteld. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

- (Dordrecht 1 April 1947) onder terugzending van de missive van den Heer Commissaris der Koningin deze provincie d.d. 26.3.1947 No 547 G met bijlage, mij in handen gesteld bij Uwe apostille d.d. 28.3.1947 no 1853 Kabinet, heb ik de eer uEdelachtbare het volgende te berichten:
1) Zooals bereids in mijn schrijven van d.d. 26.6.1946 La K no 35 is medegedeeld is de heer Albertus Floris Heeris, geboren te Amsterdam 6.9.1878, wonende alhier Stooplaan 14, tot 1 maart 1943 het laatst als chef de bureau bij Lips' Brandkasten en Slotenfabriek N.V. te dezer stede werkzaam geweest. Op laatstgenoemden datum is hij op 65-jarigen leeftijd gepensioneerd, na een dienstverband van 38 jaren. Hij wordt door de Directie en het administratief personeel beoordeeld als onkreukbaar, betrouwbaar en edel van karakter. Zijn gedrag was, ook in den bezettingstijd, onberispelijk. In de politie-administratie zoowel in die der P.R.A. komt zijn naam niet voor, terwijl hij geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. M.i. bestaat alleszins aanleiding hem voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te doen komen.
2) Wat den heer Vincentius Josephus Maris Eras, geboren te Tilburg 20.7.1877, wonende alhier Oranjepark 1 betreft zij vermeld, dat zijnn gedrag in politiek opzicht, gedurende den bezettingstijd, zoowel particulier als in zijn functie van mede-directeur der Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken N.V. niets te wenschen heeft overgelaten.
te Uwer informatie moge nog dienen, dat op 13.3.1945 vanuit londen door den Nederlandschen Omroep "Radio Oranje", bij monde van A. den Doolaard, een scherp aanval is gericht op de Lips' fabrieken en hare Directie, waarin zij werden beschuldigd van collaboratie,nl. de levering van 60.000 handboeien aan de Duitsche weermacht.
Nadat hieromtrent een onderzoek was ingesteld, is gebleken, dat deze beschuldiging in strijd met de waarheid was en is vornoemde firma door de Regeering volkomen gerehabiliteerd. In 1945 is de heer Eras afgetreden als Voorziter der vereeniging Oranjedag en in verband met ziin groote verdiensten benoemd tot eere-voorzitter.
Zooals bekend mag worden geacht, hebben de Lips' fabrieken een wereldreputatie, hetgeen voor een groot deel aan de kunde en energie van den Heer Eras is te danken. Een bevording tot Officier in de Orde van Oranje-nassau, ter gelegenheid van zijn 70en verjaardag is m.i. zeer zeker gemotiveerd.
3) Betreffende den heer T. Kind, eveneens in bijgaand schrijven van den Heer Minister van Economische Zaken genoemd, naar wiens gedragingen in den bezettingstijd door de P.R.A. met spoed een onderzoek zal worden ingesteld, zullen U zoo spoedig mogelijk nadere informaties worden verstrekt. De Commissaris van Poltiie (get.) B.G. Meijer.
- (Dordrecht 9 April 1947) Naar aanleiding van Uwe apostille a.d. 26 Maart 1947 no. 547 G en onder terugzending van de daarbij gevoegde bijlage, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge het volgende mede te deelen:
Zooals ik U reeds bij mijn schrijven d.d. 4 Juli 1946 no. 1799 kabinet berichtte, is de Heer Albertus Floris Heeris, geboren te Amsterdam op 6 september 1878, wonende te Dordrecht, Stooplaan 14, tot 1 Maart 1943, het laatst als chef de bureau, bij Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken NV te dezer stde werkzaam geweest. Op laatstgenoemden datum is hij op 65-jarigen leeftijd gepenionneerd, na een dienstverband van 38 jaren. Hij wordt door de Directie en het administratief personeel beoordeeld als onkreukbaar, betrouwbaar en edel van karakter. Zijn gedrag was, ook in den bezettingstijd, onberispelijk. In de administratie der politie, zoowel als in die der P.R.A. komt zijn naam niet voor, terwijl hij geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. Er bestaat m.i. alleszins aanleiding hem voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te doen brengen.
De heer Vincentius Josephus Maris Eras werd geboren te Tilburg 20 Juli 1877 en woont thans te Dordrecht, Oranjepark 1. Zijn gedrag in politiek opzicht gedurende den bezettingstijd, zoowel als particulier als in zijn hoedanigheid van mede-directeur der Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken N.V. heeft niets te wenschen overgelaten. Volledigheidshalve breng ik in herinnering, dat op 13 Maart 1945 uit Londen door den Nederlandschen Omroep "Radio Oranje", bij monde van A. den Doolaard, een scherp aanval is gericht op de Lips' fabrieken en hare Directie, waarin zij werden beschuldigd van collaboratie, nl. de levering van 60.000 handboeien aan de Duitsche weermacht.
Nadat hieromtrent een onderzoek heeft plaats gevonden, is gebleken, dat deze beschuldiging in strijd met de waarheid was; voornoemde firma is door de Regeering volkomen gerehabiliteerd. In 1945 is de heer Eras afgetreden als Voorziter der vereeniging Oranjedag; in verband met zijn groote verdiensten benoemd tot eere-voorzitter.
De wereldreputatie, welke de Lips' fabrieken genieten, is voor een groot deel te danken aan de kunde en energie van den Heer Eras. Een bevording tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag is naar mijn meening. zeer zeker gemotiveerd.
Wat betrft den heer T. Kind, omtrent wien ik U eveneens reeds een en ander mededeelde in mijn bovenaangehaalde schrijven van 5 Juli 1946, kan ik U nog melden, dat naar zijn gedragingen gedurende den bezettingstijd door de P.R.A. met spoed een onderzoek zal wordne ingesteld. Ik stel mij voor U hieromtrent zoo spoedig mogelijk nader te berichten. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. van Dooremalen, l(oco).B(urgemeester).;

- (Dordrecht 9 April 1947) Naar aanleiding van Uwe apostille dd 26 Maart 1947 no. 547 G en onder tergzending van de daarbij gevoegde bijlage, heb ik de eer UHoogedelgestrenge het volgende mede te deelen.
Zooals ik U reeds bij mijn schrijven dd 4 Juli 1946 no. 1799 kabinet berichtte, is de heer Albertus Floris Heeris, geboren te Amsterdam op 6 September 1868, wonende te Dordrecht, Stooplaan 14, tot 1 Maart 1943, het laatst als chef de bureau, bij Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek N.V. te dezer stede werkzaam geweest. Op laatstgenoemden datum is hij op 65-jarigen leeftijd gepensionneerd, na een dienstverband van 38 jaren. Hij wordt door de Directie en het administratief personeel beoordeel als onkreukbaar, betrouwbaar en edel van karakter. Zijn gedrag was, ook in den bezettingstijd, onberispelijk. In de administratie der politie, zoowel als in die der P.R.A., komt zijn naam niet voor, terwijl hij geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. Er bestaat m.i. alleszins aanleiding hem voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te brengen.
De heer Vincentius Josephus Maria Eras, werd geboren te Tilburg op 20 Juli 1877 en woont thans te Dordrecht, Oranjepark 1. Zijn gedrag in politiek opzicht gedurende den bezettingstijd, zoowel als particulier als in zijn hoedanigheid van mede-directeur der Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek N.V., heeft niets te wenschen overgelaten.
Volledigheidshalve breng ik in herinnering, dat op 13 Maart 1945 uit londen door den Nederlandsche Omroep 'Radio Oranje', bij monde van A. den Doolaard een scherpe aanval is gericht op de Lips' fabrieken en hare Directie, waarin zij werden beschuldigd van collaboratie, n.l. de levering van 60.000 handboeien aan de Duitsche Weermacht. Nadat hieromtrent een onderzoek heeft plaats gevonden, is gebleken, dat deze beschuldiging in strijd met de waarheid was; voornoemde firma is door de Regeering volkomen gerehabiliteerd. In 1945 is de heer Eras afgetreden als voorzitter der Vereeniging 'Oranjedag'; in verband met zijn groote veridensten is hij benoemd tot Eere-Voorzitter. De wereldreputatie, welke de Lips' fabrieken genieten, is voor een groot deel te danken aan de kunde en energie van den heer Eras. Een bevording tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag is naar mijn meening zeer zeker gemotiveerd. Betreffende den heer T. Kind, omtrent wien ik U eveneens reeds een en ander mededeelde in mijn bovenaangehaald schrijven van 4 Juli 1946, kan ik U nog melden, dat naar zijn gedragingen gedurende den bezettingstijd door de P.R.A. met spoed een onderzoek zal worden ingesteld. Ik stel mij voor U hieromtrent zaoo spoedig mogelijk nader te berichten. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) H.J. van Dooremalen, l.B.
- (Verbond van Nederlandsche Werkgevers, Kneuterdijk 8; 's-Gravenhage 25 November 1948; aan de minister) Hiermede veroorloven wij ons Uwe Excellentie te verzoeken de heer Vincent J.M. Eras, Directeur der N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken te Dordrecht, bij gelegenheid van zijn vijftigjarig jubileum in het begin van Januari 1949 voor een Koninklijke Onderscheiding te willen voordragen. De gronden, waarop wij dit verzoek menen tot uwe Excellentie te mogen richten, zijn de volgende.
De heer Vincent J.M. Eras werd in 1877 in Tilburg geboren als zoon van een van de Directeuren-oprichters van de Wollenstoffenfabriek Eras & Zonen. Hij had een uitgesproken aanleg voor de techniek en verkeerde daarom veel in de fabriek van zijn vader. Het bleek dudielijk, dat zijn neigingen sterk de industriele kant uitgingen. Omstreeks 1898 zocht de heer J. Lips Bzn, de stichter van de Lips' fabrieken een compagnon. Dit gaf aanleiding tot een contact met de heer Eras en tenslotte werd de heer V.j.M. Eras 1 Januari 1899 in de firma opgenomen, Firmanten waren toen de heren J. Lips Bzn, V.J.N. Eras en B.H.M. Lips.
Op dat ogenblik was de bouw van een nieuwe fabriek reeds ver gevorderd en in Februari d.a.v. werd zij in gebruik genomen met een personeel van 48 man. In die tijd werden uitsluitend brandkasten, kluisdeuren en safe-loketten vervaardigd en enkele andere artikelen, die zich daarbij aansloten. Sloten werden er tot op dat moment niet gemaakt.
De sloten voor brandkasten en kluisdeuren werden uit Duitsland betrokken, waar toen reeds een grote en gespecialiseerde slotenfabricage bestond.
Naarmate de firma Lips zich echter meer ging toeleggen op de vervaardiging van safe-loketten, werd de behoefte een door haar zelf vevraardigde safe-sloten steeds groter. Ook voor deze safe-loketten betrok men n.l. de sloten in het begin uit het buitenland, maar de qualiteit daarvan liet zeer veel te wensen over, zodat het nodig was, dat zij alle sloten stuk voor stuk comtroleerden en corrigeerden, om althans een redelijke zekerheid te hebben dat zij geen aanleiding tot klachten zouden geven.
Zij beseften echter volkomen, dat juist op dit gebied de hoogste eisen moesten worden gesteld, omdat de banken in die safe-loketten berging bieden aan de eigendommen van hun clienten. Daarom werd besloten, de fabricage van deze sloten ter hand te nemen en met dit doel werd in 1902 besloten, om op het terrein naast de brandkastenfabriek ook een slotenfabriek te bouwen. Deze kon in Mei 1903 in gebruik wordne genomen.
Vakmensen op dit gebied waren in Nederland niet te vinden, zodat het personeel van de aanvang af voor dit speciale vak moest worden opgeleid. Deze opleiding nam de heer ERAS zelf ter hand en in het begin heeft hij ook zelf aan de werkbank meegewerkt.
Hij bezocht voorts de voornaamste fabrieken in het buitenland, waaronder Amerika, en zo ontwikkelde zich deze geheel nieuwe bedrijfstak geleidelijk, maar krachtig. Talrijke slottypen werden ontworpen, zodat de in Nederland vervaardigde safe-deposit loketten ver uitsteken in qualitatief opzicht boven hetgeen het buitenland leverde. naast deze safe-sloten werden ook de sloten voor de brandkasten en kluisdeuren in de nieuwe fabriek vervaardigd.
Op uitnodiging van vooraanstaande architecten werd later begonnen met de fabricage van qualiteits-sloten voor gebouwen. Weer later kwamen daar de scheepssloten bij, maar altijd weer werden uitsluitend producten gemaakt, die aan hoge eisen voldeden. Dit is de basis geweest van de bloei en groei van de door de heer Eras geleide Lips-slotenfabriek.
Het behoeft nauwelijks vermelding, dat dit groeiproces zich niet vanzelf voltrok. De buitenlandse leveranciers van sloten, die hier een willige en rijke markt hadden gehad, lieten zich niet zonder slag of stoot verdringen en zochten hun heil in lage prijzen. De heer Eras zocht het daartegenover in de qualiteit van het Lips-product, en door hieraan onvervaard vast te houden, is het gelukt, een stevige positie op de Nederlandse markt te verkrijgen.
Toen de in 1903 gebouwde fabriek te klein werd, werd in 1912 een nieuwe, ruime en modern-ingerichte fabriek in bedrijf genomen met een personeel van 100 man. Hierin werden sloten voor alle mogelijke doeleinden vervaardigd, zodat Nederland voortdurend meer onafhankelijk van het buitenland werd, wat dit artikel betreft. Ook de cylinder-sloten werden gefabriceerd, naast deurbeslag, deursluiters, vloerveren etc.
Toen in de nieuwe, grote fabriek, waar ook de modernste machines in gebruik waren genomen, de productie voortdurend toenam, werd het oog ook op het buitenland geslagen. Ook de export van sloten had een groot succes en de goeden naam, die de Lips-producten zich in de gehele wereld hebben veroverd, is zeker voor een groot deel te danken aan de goeden sloten, die geleverd werden, waarbij vaak aan heel bijzondere eisen moest worden voldaan.
In 1921 moest weer een nieuwe en grotere fabriek, slotenfabriek worden betrokken, die naast de Brandkastenfabriek in ene nieuw stadsdeel van Dordrecht werd gebouwd. Hier kon het werkleidenpersoneel van de Slotenfabriek tot ruim 440 man worden opgevoerd.
Toen na de bevrijding de personeelsbezetting allerlei moeilijkheden opleverde en het niet mogelijk was, in de eigen omgeving de nodige jonge mensen te vinden, werd in Oosterhout (N.Br.) een werkpalats ingericht, waar thans ongeveer 40 mensen werkzaam zijn om de slot-onderdelen, die in Dordrecht machinaal worden vervaardigd, samen te stellen.
Zo mag de heer Eras niet alleen worden gezien als de sitchter en bouwer van de Lips-Slotenfabriek, maar ook als degene, die in Nederland een nieuwe tak van industrie introduceerde. In die tak neemt hij tot op dit ogenblik een leidende plats in. Toen dan ook voor enkele jaren de Vakgroep van Fabrieken voor hang- en Sluitwerk werd opgericht, werd hij tot Voorzitter daarvan benoemd, wat hij ook nu nog is.
De belangstelling van de heer Eras geld niet alleen de fabricage van de eigen sloten, maar zijn liefde voor en zijn kennis van het vak waren groot, dat hij niet rustte, voor hij een uitgebreide en zeer zeldzame collectie sloten had verzameld, die niet alleen heel oude sloten en sleutels uit tal van landen bevat (Egypte, Japan, Indië, Engeland, Frankrijk, Amerika) maar ook de moderne typen.
Diezelfde genegenheid voor het vak dreef hem ertoe, om zijn verworven kennis neer te leggen in een boek, dat in een eigen uitgave onder de titel "Sloten en sleutels door der eeuwen heen" in 1941 verscheen. In d edagbladen en tijdschriften vond het allerwegen een zeer waarderende beoordeling. Dat de heer Eras ook in het buitenland een bijzondere naam op sloten-gebied heeft, moge blijken uit het feit, dat hij lid is van de International Association of Master Locksmiths. De heer Eras heeft ook sedert tal van jaren voordrachten over zijn vak gehouden voor architecten en voor politie-autoriteiten, waardoor hij zijn grondige vakkennis inwijdere kringen verbreiding heeft gegeven.
Een leven van toegewijden dienst aan de eigen onderneming en aan zijn vak maakte het de heer Eras niet mogelijk, zich op veel terreinen daarbuiten te bewegen. Maar de liefde van zijn hart en veel tijd heeft hij altijd gegeven aan het Huis van Oranje. Tal van jaren heeft hij het presidium van de vereniging 'Oranjedag' in Dordrecht bekleed. Het is ons bekend dat de heer Eras reeds voor de oorlog benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Nu echter een vijftigjarig jubileum als directeur van een op zijn geboed zo vooraanstaande industrie betreft, menen wij de suggestie te mogen doen de heer Eras thans voor te dragen voor Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw.
Aangezien het jubileum van de heer Eras temidden van het personeel der fabriek op 3 Januari 1949 zal worden gevierd, zou het bijzonder op prijs worden gesteld, indien de bevestiging omtrent bovenbedoelde onderscheiding via de Burgemeester van Dordrecht zou kunnen worden geleid op een zodanig tijdstip, dat zij bij gelegenheid van die jubileumviering kan worden overhandigd.
Mocht uwe Excellentie nog nadere inlichtingen wensen dan zijn wij tot het verstrekken daarvan uiteraard gaarne bereid. Uwe Excellentie bij voorbaat dank zeggend voor hare medewerking, tekenen wij, onder verzekering van onze bijzondere hoogachting, Verbond van Nederlandsche Werkgevers, (get) drs. A. Rom Colthoff, algemeen secretaris;
- (Verbond van Nederlandsche Werkgevers, Kneuterdijk 8; 's-Gravenhage 26 November 1948) Hiermede veroorloven wij ons U een afschrift te doen toekomen van onze brief aan Z.E. de Minister van Economische Zaken no. 2089 dd 25 November j.l., waarin wij een Koninklijke Onderscheiding hebben gevraagd voor de heer Vincent J.M. Eras te Dordrecht. Wij zullen het bijzonder op prijs stellen, indien ook Uwerzijds de nodige medewerking kan worden verleend om de toekenning van deze onderscheiding tegen 3 Januari a.s. te bevorderen. U bij voorbaat dank zeggend voor Uw bereidwilligheid, tekenen wij met de meeste hoogachting,Verbond van Nederlandsche Werkgevers, (get) drs. A. Rom Colthoff, algemeen secretaris;
- (Dordrecht 4 December 1948) Onder terugzending van het afschrift van het schrijven door het VERBOND van NEDERLANDSE WERKGEVERS , gevestigd te 's Gravenhage, Kneuterdijk 8 dd 26 November jl No 2097 gericht aan Zijne Excellentie de Minister van Economische Zaken, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd 30 November jl No 1953 Kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
De heer Vincentius Josephus Maria Eras, geboren te Tilburg 20.7.1877, wonende te Dordrecht, oranjepark 1 is begiftigd met de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, welke hem reeds voor de oorlog werd verleend. De juiste datum is mij niet bekend. [kanttekening: In 1929 poging, in 1938 en in 1947 aangewend tot het verkrijgen van een hogerre onderscheiding, is blijkbaar mislukt]
Zijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse industrie in de bijlage dezes uitvoerig gememoreerd, terwijl de grote steun welke genoemde heer gedurende tal van jaren aan de vereniging 'Oranjedag' alhier heeft verleend eveneens bekend mag worden geacht.
Op 1.1.1949 hoopt de heer ERAS zijn 50-jarig jubileum te herdenken als directeur der Lips' Slotenfabriek NV., welke firma door zijn kennis, energie en vooruitstrevendheid een wereldreputatie heeft verworven.
Zijn gedrag tijdens de bezetting was alleszins gunstig te noemen. Hij heeft geen strafvonnissen te zijnen laste. Gezien de leeftijd van de heer ERAS mag worden aangenomen, dat dit de laatste gelegenheid is om hem van Regeringswege een blijk van waardering te doen geworden. Alle vorengenoemde omstandigheden in aanmerking genomen meen ik dat zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw alleszins verantwoord is te achten, waarom ik U moge voorstellen daartoe wel Uw medewerking te verlenen. Zulke een onderscheiding zou ongetwijfeld op zeere hoge prijs worden gesteld. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 7 December 1948) In antwoord op bovenaangehaalde apostille en met terugzending der daarbij gevoegde bijlagen heb ik de eer U Hoogedelgestrenge te berichten, dat de heer Vincentius Josephus Maria Eras, geboren 20 Juli 1877 te Tilburg, en wonende alhier Oranjepark 1, op 1 Januari 1949 de dag hoopt te herdenken, waarop hij 50 jaar geleden in de Directie der Lips' fabrieken werd opgenomen.
De betekenis, welke de heer Eras heeft gehad voor de ontwikkeling der slotenfabricage, is bijzonder groot. Dat de naam Lips een internationale vermaardheid heeft gekregen op het gebied van sloten en van brandkasten is voor een groot deel aan zijn kunde en aan zijn koopmanschap te danken. De daaromtrent in het hierbij teruggaande verzoekschrift van het Verbonden van Nederlandse Werkgevers gememoreerde feiten mogen dienen, om de verdiensten van de heer Eras nader te illustreren.
Ten aanzien van het maatschappelijk gedrag van de heer Eras valt niet anders dan gunstig te rapporteren. Ik moge daaromtrent verwijzen anar het schrijven van de loco-burgemeester van Dordrecht dd 9 April 1947 no. 1853 kabinet. De heer Eras heeft geen enkel strafvonnis te zijnen laste.
Hij belijdt de Rooms-Katholieke Godsdienst.
Lettende op de leeftijd van de heer Eras meen ik te mogen aannemen, dat dit 50-jarig leiderschap te zijnen aanzien de laatste gelegenheid is, om hem van regeringswege een blijk van waardering te doen geworden. Ik ben van oordeel, dat er aanleiding bestaat de heer Eras bij die gelegenheid te begiftigen met het Ridderkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 3 Januari 1949) Ik deel U mede, dat het Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft bij Koninklijk besluit van 31 December 1948 no. 24, te bevorderen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau V.J.M. Eras, directeur van de N.V. Lips' Branadkasten en Slotenfabrieken, te Dordrecht.
Hierbij die ik U toekomen mijn voor de betrokkene bestemde mededeling met het verzoek deze heden namens mij aan hem te overhandigen. De Minister van Economische Zaken.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 en 3136 (over 1920-1930))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2286 (over 1947))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1929)
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

NB. Inventaris slotencollectie Lips (443 items) aanwezig bij het Erfgoedcentrum DiEP: http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46.

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.