Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Barthus Erkelens


Geboren: 31-5-1857 te Oud-Alblas
Wonende: Glazenstraat 9a (Dordrecht)
Functie: baas modelmakerij bij Penn & Bauduin
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 28-8-1924 no. 30)
Uitreiking: 30-8-1924

Aanmerkingen:
- (dd 4-8-1924) In antwoord op Uwe brieven dd 31 Juli en 2 Augustus jl beiden No. 141 Kabinet, heb ik de eer U mede te deelen, dat de naam en de hoedanigheid van de heeren P.L. van de Polder, B. Erkelens en L. Rietveld in Uw, eerstgenoemd, schrijven volkomen juist zijn weergegeven. In geval van eventueel overlijden van een hunner ik niet nalaten Uwe Excellentie daarvan op de hoogte te brengen. De Burgemeester van Dordrecht.
- (Penn & Bauduin; Dordrecht dd 23 mei 1924) Hoogedelachtbare Heer, Het feit, dat binnen korten tyd 2 onzer werklieden, gedurende 50 jaar by onze firma in dienst zyn, geeft ons aanleiding te willen verleenen tot het verkrygen van een onderscheiding, voor deze personen.
Het betreft Barthus Erkelens, welke 31 Mei 50 jaar in onzen dienst is, waarvan 30 jaar als baas in de modelmakery en Laurens Rietveld, welke 10 Juni a.s. 50 jaar als leemvormer by onze firma in dienst is. Beide personen zyn van uitstekenden levenswandel, zoodat wij zo zeer gaarne een butiengewone onderscheiding zouden zien toegekend. Wy zullen dit verzoek gaarne persoonlyk komen toelichten, indien U ons daartie in de gelegenheid wilt stellen. Wy hebben de eer te zyn met de meeste hoogachting, Uw edelachtbare Dw. Dn., Penn en Bauduin.
- (Commissariaat van Politie; dd 2 juni 1924) Onder terugzending van het adres van bylagen, van de firma Penn en Bauduin, kantoor houdende aan den 's Gravendeelschedijk no. 46 alhier, my, ter fine van bericht en raad, in handen gesteld by Uwe apostille dd 31 Mei jl., No 681 Kabinet, heb ik de eer uEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Blykens informatie is Barthus Erkelens, geboren te Oud-Alblas 31 Mei 1857, wonende alhier aan de Glazenstraat No. 9a, den 1en Januari 1902, tengevolge van de grensregeling met Dubbeldam, in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven en na dien tyd niet voor vertrek naar elders afgeschreven en is Lauwrens Rietveld, geboren te Dordrecht 30 Mei 1855, wonende alhier aan de Koninginnestraat No 8, van zyne geboorte tot 25 maart 1874, toen hy naar Nieuw-Lekkerland werd afgeschreven, in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven geweest, den 7en October d.a.v. komende van Nieuw-Lekkerland, weder alhier ingeschreven en na dien tyd niet afgeschreven.
By het ingesteld onderzoek is gebleken, dat beide personen vele jaren onafgebroken by de firma Penn en Bauduin werkzaam zyn, doch of zy op de in het adres vermelde data 50 jaren by die firma in dienst zyn, is niet kunnen blyken. De firmanten staan echter gunstig en als volkomen betroubaar bekend, zoodat er m.i. geen aanleiding bestaat om daaraan te twijfelen. Op het zedelyk en maatschappelyk gedrag van Erkelens en Rietveld, valt niet nadeeligs aan te merken, terwijl ook geen strafvonnis te hunnen name bekend is. Ik meen dan ook U te moeten advoseeren om Uwe mnedewerking te verleenen tot inwilliging van het door de firma Penn en Bauduin gedaan verzoek. 
De Commissaris van Politie te Dordrecht.
- ('s-Gravenhage 29 Augustus 1924; Ministerie van Arbeid, nr 141 Afd. kabinet) Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van den 28sten dezer No. 30 de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen:
in zilver aan: B. Erkelens, baas der modelmakerij bij de firma Penn en Bauduin te Dordrecht
in brons aan: L. Rietveld, leemvormer bij de firma Penn en Bauduin te Dordrecht
U gelieve belanghebbenden hiervan op den 30sten dezer kennis te geven onder mededeeling, dat een uittrekstel uit voormeld Koninklijk Besluit, met de medaille, hun later door den Kanselier der Nederlandsche Orden zal worden toegezonden. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1924)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.