Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacob Erkelens


Geboren: 26-9-1891 te Dordrecht
Wonende: Frederikstraat 24 (Dordrecht)
Functie: chef tekenkamer machinebouw bij Koninklijke Firma Penn & Bauduin
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud (K.B. 27-11-1953)
Uitreiking: 10 december 1953 om 11 uur

Aanmerkingen:

  • (Koninklijke Firma Penn & Bauduin; Dordrecht 1 april 1953) Hierdoor delen wij U mede, dat onze Heer Jacob Erkelens, chef tekenkamer, afdeling Machinebouw, op 10 December 1953 de dag hoopt te herdenken, waarop hij vóór 50 jaar bij ons in dienst trad. De Heer Erkelens is geboren op 26 September 1891 te Dordrecht en is woonachtig te Dordrecht, Frederikstraat no. 24. De gehele staf van de tekenkamer, afdeling Machinebouw, werkt onder leiding van dezen buitengewoon bekwamen technicus, die in zijn langdurig ambtsperiode onze firma grote diensten heeft bewezen. Gezien zijn grote verdiensten voor ons bedrijf zouden wij het zeer waarderen, indien U voor den heer Erkelens een koninklijke onderscheiding in goud zoudt willen aanvragen. Het inkomen van den Heer Erkelens bedraagt per jaar f 8.000. Hoogachtend, Penn & Bauduin;

  • (Dordrecht 12 mei 1953) Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven van de Chef van Uw kabinet, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge te berichten, dat mij omtrent de heer J. Erkelens door de Koninklijke Firma Penn & Bauduin alhier nog de volgende gegevens werden verstrekt: De Heer J. Erkelens heeft 13 man personeel onder zich werkzaam. Hij staat onmiddelijk onder de directie. Behalve de Heer Erkelens zijn er slechts twee andere werknemers, die in het bedrijf een gelijke positie ten aanzien van de directie innemen, te weten de chef tekenkamer-constructie en de chef van de administratie. Aan laatstgenoemde, de Heer J. van Seventer, werd verleden jaar de Ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toegekend (Koninklijk Besluit van 26 Juni 1952 No. 24).
    De heer Erkelens genoot zijn technische opleiding aan de burgeravondschool en de vaktekenschool, waarvoor bij diploma's behaalde. Daarna heeft hij steeds privaatcursussen gevolgd. Hierdoor, en door zelfonderricht heeft hij zich in de loop der jaren een zeer grote technische kennis verworven. In het bijzonder heeft hij zich gespecialiseerd op scheepsschroeven. Als bewijs van zijn grote kennis op dit gebied moge worden vermeld, dat hij zitting heeft in de normalisatie-commissie voor scheepsschroeven, welke onder leiding staat van Prof. Lammersen.
    De Heer Erkelens begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Firma Penn & Bauduin als leerling op de modelmakerij. Na ongeveer 7 jaren werd hij op het tekenbureau geplaatst als aankomend tekenaar. Ofschoon zijn ambitie aanvankelijk in de richting van de bouwkunde ging, legde hij zich daarna op de machinebouw toe. Eenmaal op het tekenbureau geplaatst zijnde, klom hij door zijn buitengewone capaciteiten vrij snel op tot chef van de tekenkamer machinebouw, welke functie hij reeds meer dan 30 jaren bekleedt. De Heer Erkelens heeft zich buiten zijn werk geen bijzondere verdiensten op maatschappelijk gebied verworven. Dir laatste is echter naar ik meen volgens de richtlijnen irrelevant ten aanzien van het toekomen van eremedailles. De Burgemeester van Dordrecht.


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.