Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Aart Erkens


Geboren: -
Wonende: -
Functie: pakhuisknecht bij de firma G. van Hoogstraten en Zoon
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 28-8-1907)
Uitreiking: 1907

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage den 18 Juni 1907) Bij Uw schrijven van 18 Mei ll Kabinet worden o.a. voor eene onderscheiding aanbevolen: Aart Erkens, Hendrikus Neerings, Johannes Alleblas, Woutrina van Camp en Pieter Bozua.
Onder beleefde verwijzing naar den inhoud mijner missive van 23 Mei ll., Kabinet No 179, ware het mij aangenaam alsnog te mogen vernemen of de patroons of meesters van de betrokken personen eene onderscheiding voor hunnen ondergeschikten wenschen. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
- (1) .. nagenoeg 30 jaren hare penningen bewaard en hare boekhouding gevoerd. 
(2) De heer Keeman wordt in door den gemeenteraad en aan het College van Burgemeester en Wethouders zeer gewaardeerd.
(3) Frans Lebret, kunstschilder, geboren te Dordrecht den 1 Nov 1820. Dat hij vele jaren zich aan de Kunst heeft gewijd blijkt wel uit het feit, dat hij op 1 October 1906 zijn zeventigjarige lidmaatschap van het Teekengenootschap Pictura herdacht. Thans nog, op zijn hoogen leeftijd beoefent hij de schilderkunst. Enekel beelden van zijn hand, geplaatst in het Dordrechts Museum van schilderijen bezitten hooge kunstwaarde. Vooral als schapenschilder heeft de heer Lebret zich naam gemaakt.
(4) Dr. Hermanus Jacob Kiewit de Jong, reden(?) voor het zijn naam alhier, voorzitter van het Nederlandsch Verbond, geboren te Groningen den 29 Sept 1847, een geleerde van naam in het bijzonder.....
(5) Huibert Willem Veth, architect geboren te Dordrecht 26 Aug 1833, een verdienstelijk man op architectonisch gebied, waarop hij zich nog staand met goed gevolg beweegt, getuige o.m. het feit dat hij als deskundige fungeert bij de restauratie van de Groote Kerk alhier.
(6) Bremekamp?
(7) Willem Frederik Christiaan August Baar, geboren te .. den 5 Februari 1846, sinds 2 September 187., vader in het Weeshuis alhier.....
(8) Aart Erkens, geboren te Dordrecht den 14de Dec, pakhuisknecht bij de firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon, gedurende 65 jaren onafgebroken in dienst is;
(9) Hendrikus Neerings, geboren te Dordrecht 2 Juni 1839, sinds 12 Maart 1857 als verlakker werkzaam bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon te Dordrecht
(10) Johannes Alleblas, geboren te Dordrecht den 21 December 1828, sinds 43 jaren onafgebroken werkzaam, thans als zagersbaas bij de Firma A.P. Schotel Gzn alhier in hare marmerzagerij en steenhouwerij.
(11) Woutrina van Camp, geboren te Dordrecht 23 April 1861, sinds 1 Mei 1882 als dienstbode in dienst bij Mr. H.J. de Graaff alhier.
(12) Pieter Bozua, geboren te Dordrecht 13 October 1845, meer dan 40 jaren onafgebroken werkzaam gweest bij de firma de Joncheere, den Bandt en Co. Als jongste knecht is hij zijne dienstvervulling begonnen en is thans reeds meer dan 20 jaren als eerste knecht bij die firma werkzaam.
- ('s-Gravenhage 31 Juli 1907) Ik heb de eer U.H.E.G. te verzoeken mij wel te willen mededeelen, of naam en qualiteit van 
C. Ponsen, Hoofd der werklieden in de fabriek van P. Reus Nzn, handelende onder de firma N. Reus Pzn, in sponzen en zeemleer
A. Erkens, pakhuisknecht bij de firma G. van Hoogstraten en Zoon, en
H. Neerings, Verlakker b/d N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon
te Uwent aldus juist zijn  omschreven.
Tevens zoude ik op prijs stellen, om, indien een of meer dezer personen voor den 31sten Augustus a.s. mochten komen te overlijden, daarvan mededeeling te mogen ontvangen.
Dit verzoek geldt tevens den heer J.H. Advocaat, boekhouder bij de firma Kuijl en Van Gijn, te Uwent
De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.
- ('s-Gravenhage 31 Augustus 1907) Ikheb de eer te Uwer kennis te brengen dat het Harer Majesteit de Koningin heeft behaagd bij Hoogstderzelver besluit van den 28 dezer, no 26, de Eeremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau toe te kennen:
(a) in zilver aan C. Ponsen, Hoofd der werklieden in de fabriek van P. Reus Nzn, handelende onder de firma N. Reus Pzn, in sponzen en zeem
(b) in brons aan A. Erkens, pakhuisknecht bij de firma G. van Hoogstraten en Zoon en
H. Neerings, verlakker b/d N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen wed. J. Bekkers en Zoon, allen te Dordrecht
U gelieve belanghebbenden hiervan kennis te geven onder mededeeling dat de versierselen hun nader zullen worden uitgereikt.
De Minister van landbouw, Nijverheid en Handel (get) Versteeg.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.