Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Klaas van Es


Geboren: 27-11-1865 te Dordrecht
Wonende: Kasperspad 15 (Dordrecht)
Functie: oudste knecht in de likeurstokerij firma H.C. Wijers
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 25-8-1925 no. 79)
Uitreiking: 29-8-1925

Aanmerkingen:
- (21-6-1924) In verband met een mij door den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid gedaan verzoek zal ik het op prijs stellen zoo spoedig mogelijk inlichtingen te ontvangen omtrent L. Bovens, woonachtig te Nijmegen, reiziger in dienst van de firma H.C. Wijers te Uwent en K. van Es, meesterknecht in de likeurstokerij van genoemde firma. Tenaanzien van deze personen werd den Minister gevraagd eene Koninklijke onderscheiding te bevorderen bij gelegenheid van Harer Majesteits e.k. verjaardag, t.w. het Ridderkruis der Orde van Oranje-Nassau en de zilveren eeremedaille verbonden aan die orde.
- (25-6-1924) Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 20 Juni j.l. nr. 464 heb ik de eer U het volgende te berichten:
Lambertus Bovens, geboren te Dordrecht 10 October 1862, is, van zyne geboorte tot 26 September 1891, toen hy naar Nymegen werd afgeschreven, in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven geweest. Gedurende den tyd zyner inwoning alhier stond hy op zedelyk en maatschappelyk gebied gunstig bekend. Hy is te Nymegen vertegenwoordiger en tevens reiziger van de firma H.C. Wijers & Co alhier, handelende in gedistilleerd. De beheerend vennoot dier firma, de heer L.P.A. Wyers alhier, eischt van zyn ondergeschikten, dat zy zyn van onbesproken gedrag, zoodat mag worden verondersteld, dat L. Bovens, voornoemd, ene gunstig verleden heeft.
Klaas van Es, geboren te Dordrecht 27 November 1865, wonende alhier aan het Kasperspad nr 15, is niet meesterknecht, maar de oudste knecht in de distilleerderij van de firma H.C. Wyers & Co hierbedoeld. Op zyn zedelyk en maatschappelyk gedrag valt niets nadeeligs aan te merken.
Volgens verkregen inlichting staat ten name van Bovens en van Van Es geen strafvonnis ter Griffie der Arronidssements-Rechtbank alhier ingeschreven. Beiden zouden in den loop van dit jaar 40 jaren by de hierbedoelde firma werkzaam zyn. Naar myne meening kunnen Bovens en Van Es althans zoo het gedrag van eerstgenoemde nog onberispelijk is, voor eene Koninklyke onderscheiding in aanmerking komen.
- ('s-Gravenhage 3 Augustus 1925; Ministerie van Arbeid/Handel/Nijverheid, nr 110 Afd. kabinet) Ik heb de eer U te verozken mij, zoo spoedig mogelijk, te willen mededeelen of naam en kwaliteit van de hierna vermelde personen juist zijn omschreven. Tevens zoude ik het op prijs stellen om, voor het geval die personen voor 31 Augustus e.k. mochten komen te overlijden, van dat overlijden (zoo noodig per telegram) bericht van U te ontvangen.
K. van Es, oudste knecht bij de firma H.C. Wijers en Co, te Dordrecht;
H. Tims, wonende te Dordrecht, arbeider bij de N.V. Zwijndrechtsche Oliefabriek v.h L. Vliegenthart en Zoon, te Zwijndrecht;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant za 29-8-1925)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.