Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jurrie Faas


Geboren: 24-11-1863 te Groot-Ammers
Wonende: Achterhakkers 2rood (Dordrecht)
Functie: werkman bij N.V. Gips' Houtbereiding
Onderscheiding: -
Uitreiking: 1925

Aanmerkingen:
- Gaarne had ik U in de volgende aangelegenheid even lastig gevallen: In April a.s. is één onzer werklieden, nl. J. Faas, vyftig jaar by ons in dienst. Ik zou het nu ten zeerste op prys stellen, indien het mogelyk zou blyken, dat hy by die gelegenheid een onderscheiding ontvangt,  waartoe ik gaarne Uwe medewerking wilde inroepen. Daar ik nu vernam dat U hedenmiddag bezet was, en hedneavond voor enkele dagen vertrekt, meende ik het beste te doen, met U myn verzoek even schriftelyk mede te deelen. Mocht het U by gelegenheid schikken, my even te ontvangen, om over deze kwestie te praten, dan zie ik gaarne Uw bericht tegemoet.  N.V. Gips' Houtbreiding, de Directeur.  [Gips moest zich tot de Koninin wenden 4/3 '25]
- (Dordrecht, 4 maart 1925) Aan Hare Majesteit de Koningin! Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergeteekende: N.V. Gips' Houtbreiding te Dordrecht, dat by haar in dienst is als vast arbeider: Jurrie Faas, wonende te Dordrecht, dat deze op 24 April a.s. gedurende vyftig jaar onafgebroken in dienst is geweest op de fabriek der firma Cornelis Gips, Corneliszoon, te Dordrecht, welke fabriek in 1910 ingebracht werd in de toenmaals opgerichte Naamlooze Vennootschap Gips' Houtbreiding, te Dordrecht.
Dat genoemde werkman gedurende het tydsverloop van vyftig jaar immer getrouw zyn werk heeft verricht. Washalve adressante Uwe Majesteit eerdieding verzoekt, genoemden werkman Faas eene onderscheiding te willen verleenen, hetwelk doende enz, N.V. Gips' Houtbreiding, de Directeur. 
- (Dordrecht 4 maart 1925) Den Weledelgestr. Heer Mr. K.J. Poll, Gem.Secr., Johan de Wittstraat, alhier
Zeer geachte heer Poll, Ingesloten copie van het requestje hetwelk wy heden zonden aan H.M. de Koningin. Het adres van Jurrie Faas is Achterhakkers 2rood, alhier, doch wanneer het mogelyk was, zouden wij het natuurlijk prettiger vinden, hem de onderscheiding zelf uit te reiken. Mocht U nog verdere inlichtingen wenschen, dan zie ik gaarne Uw bericht tegemoet. (F.B.J. Gips)
- (Dordrecht 18 maart 1925) Naar aanleiding van de bij Uw Apostille dd 13 Maart j.l. Kabinet nr 169 in mijne handen om advies gesteld en hierbij weder terugaand adres met bijlagen van den Directeur der N.V. Gips' Houtbreiding alhier, deel ik U het volgende mede:
Jurie Faas, fabrieksarbeider, geboren te Groot Ammers 24 November 1863, wonende alghier aan de Achterhakkers no 2 rood, is reeds als jongen in dienst getreden bij de firma Cornelis Gips Cornelis Zoon, welke firma later hare creosoteerinrichting heeft ingebracht in de foor haar opgerichte Naamlooze Vennootschap "Gips' Houtbreiding". Faas is toen in dit bedrijf werkzaam gebleven, hij staat gunstig bekend en heeft geen strafvonnissen te zijnen laste. Ik meen dan ook U te motten adviseeren Uwe medewerking te verleenen tot inwilliging van het door requestrant gedaan verozek. De Burgemeester van Dordrecht (getr) de Gaay Fortman.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.