Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

D. Boest Gips


Geboren: 24-10-1839 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: hoofd Scheepsbouw- en Machinefabriek onder de Firma C. Gips en Zonen
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (16 Maart 1910) .. Van geachte zijde is om voor eene onderscheiding te worden aanbevolen mijne aandacht gevestigd geworden op den Heer Dirk Boest Gips hoofd van de Scheepsbouw- en Machinefabriek onder de Firma C. Gips en Zonen, alsmede op de Dames Johanna en Margaretha Bemolt. Gaarne zal ik ook omtrent die personen Uw gewaardeerd oordeel vernemen. De Staatsraad i.b.d. Commissaris der Koningin.
- (Dordrecht 9 April 1910) Naar aanleiding van de in vermelde missive veroorloof ik mij U.H.E.G. eene onderscheiding aantebevelen
(1) den heer Dirk Boest Gips, geboren te Dordrecht, den 24ste October 1839, hoeveel in het maatschappelijk leven, niet op den voorgrond tredende zal hij op 3 September a.s. vijftig jaren aan het hoofd hebben gestaan van de scheepsbouw- en machinefabriek onder de firma C. Gips & Zonen. Waar hij te goeder naam en faam bekend staat meen ik dat in bovengenoemd feit aanleiding kan bestaan hem voor eene onderscheiding voor te dragen.
(3) Van de dames Johanna en Margaretha Bemolt, geboren te Dordrecht respectievelijk de 14de October 1844 en 9 Maart 1848, is niets dan goeds te zeggen. Haar zin voor liefdadigheid doel aangenaam aan, maar het komt mij voor dat zij niet in zoodanige mate op de voorgrond treden, dat zij voor eene koninklijke onderscheiding in aanmerking zoudne behooren te worden gebracht;.
(2) den heer François Stoop, geboren te Dordrecht den 29ste November 1850, een man die den stoot geeft tot vele goede dingen en die financieel rijkelijk bijdraagt in de totstandkoming van vele nuttige zaken. Ook op kerkelijk gebied mag zijn naam met ere worden genoemd met niet zoozeer omdat hij is ouderling en notabel van de Nederduitsche Hervormde gemeente dan wel omdat hij is een van de ...... drietal geschilderde ramen in de Groote of Onze Lieve Vrouwe Kerk.... bankierskantoor Stoop & Zoon...;
(4) Verder veroorloof ik mij de aandacht te vestigen op den heer Jan Hordijk Jaczn gebore te Dordrecht 8 Mei 1839, sinds 5 September 1893 lid van den Raad en sinds 19 Januari 1897 wethouder dezer gemeente...;
- Ter voldoening van
de heer Dirk Boest Gips hoewel in het maatschappelijk leven niet op den voorgrond tredende zal den 3 September a.s. vijftig jaren aan het hoofd hebben gestaan van de scheepsbouw- en machinefabriek, onder de firma C. Gips & Zonen. Waarbij de goeden naam en faam bekend staat, meen ik dat in bovengenoemd feit aanleiding kon bestaan hem nu eene onderscheiding...;
Van de dames Johannes en Margaretha Bemolt is niets dan goeds te zeggen. Haar zin voor liefdadigheid...;
- ('s-Gravenhage 27 Juni 1910) De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft mij doen toekomen bijgaand adres van den Heer H. Nijgh, Directeur der Nieuwe Rotterdamsche Courant, waarbij deze de aandacht van Zijne Excellentie vestigt op den Heer Cornelis Gips Junior, nader in het adres aangeduid.
De Minister noodigt mij uit omtrent dit adres spoedig van bericht en raad te dienen. Hoewel de Heer Gips niet in Uwe gemeente woont, is echter de industrieele onderneming aan welker hoofd bij staat in uwe gemeente gevestigd. Ik vertrouw daarom dat U zoowel omtrent den persoon van den Heer Gips als omtrent de industrieele onderneming welke door hem gedreven wordt eenige inlichting zult kunnen verschaffen, waartoe.....;
- (Dordrecht 30 Juni 1910) Onder terugzending van het bij Uwe missive van 27 Juni j.l. kabinet No. 221 gevoegd adres van den heer H. Nijgh Directeur de Nieuwe Rotterdamsche Courant heb ik de eer UHoogEdelgestrenge het navolgende te berichten.
De bij evengenoemde adres bedoelde heer C. Gips, geboren 3 September 1869, heeft in deze gemeente gewoond tot 15 mei 1906, op welke datum hij werd afgeschreven naar 's Gravenhage. Sinds 1900 is hij lid de alhier gevestigde komen van koophandel en Fabrieken. De heer Gips exploiteert een hier gevestigde fabriek van houtbereiding tegen bederf alsmede een houthandel. Nu onlangs (Bijvoegsel tot de Staatscourant van 31 mei 1910 no 124) is het eerstbedoelde bedrijf overgezet in een Naamlooze Vennootschap, waarvan de heer Gips als Directeur is opgetreden, terwijl laatstbedoelde bedrijf door hem voor eigen rekening wordt voortgezet. Ofschoon niet valt te ontkennen dat het bedrijf van den heer Gips van .....;
- ('s-Gravenhage 4 augustus 1910) Ik heb de eer U.H.E.G. te verzoeken mij, zoo mogelijk eenigszins spoedig, te willen mededeelen, of naam en qualiteit van
D. BOEST GIPS, Hoofd der Firma C. Gips en Zn., scheepsbouwmeesters en machinefabrikanten;
J.F. BOSHAMER, knecht bij de firma L. Kooiman, vischhandel, te Uwent aldus juist zijn omschreven.
Tevens zoude ik het op prijs stellen om, voor het geval één dezer personen of beiden voor 31 Augustus a.s. mocht komen te overlijden, van dat overlijden bericht te mogen ontvangen. De Minister. 


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.