Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

H. de Graaf


Geboren: -
Wonende: -
Functie: lid van de Gemeenteraad
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht juli 1920) Het Bestuur van de Dordrechtsche Winkeliers Vereeniging heeft de eer het volgende onder Uwe aandacht te bregen. Zoo U bekend kan zijn bestaat ook in onze Gemeente een actieve middenstand, die gedurende een kleine 20 jaar een georganiseerden strijd voert voor zijn bestaan. Veel werd in dien tijd gedaan en bereikt en de middenstand mag met voldoening op zijn arbeid terugzien. Voor verreweg het belangrijkste deel is wat in Dordt werd verkregen tot stand gekomen onder leiding van onzen Voorzitter den Heer H. de Graaf. Wij zijn zoo vrij hieronder te doen volgen een (zij 't onvolledig) opgaaf van de functies door den Heer de Graaf bekleed en van eenige der belangrijkste zaken door hem tot stand gebracht.
* voorzitter der Dordrechtsche Winkeliers Vereeniging 
* voorzitter van het Advies-Bureau voor den Middenstand District Dordrecht
* voorzitter van de Dordr. onderlinge Glasverzekering
* voorzitter van de Afdeling Dordrecht en Omstreken van de Nederl. Middenstandspartij
* Lid van den Gemeenteraad
* vice-voorzitter van den Nederl. Middenstands Bond
* vice-voorzitter van de Nederl. Middenstandspartij
* bestuurslid van den Ned. Bond van Incasso en Informatie-Bureau van den Middenstand
* lid der Rijks-Commissie voor Werkeloosheids-verzekering en arbeidsbemiddeling afd Handelsreizigers
* secretaris der Commissie uit den Middenstandsbond ter bestrijding der oneerlijke concurrentie
* voorzitter der tijdelijke Comissie inzake Levensverzekering voor den Middenstand
* medewerker aan verschillende Middenstandsbladen
* vroeger lid van de Commissie van Toezicht op het Handels Onderwijs
Onder leiding van den Heer de Graaf werden in Dordrecht 
* Twee Middenstands-Congressen geregeld;
* een Tentoonstelling gehouden;
* een onderlinge Glasverzekering opgericht;
* een Advies-Bureau (met thans ca 1000 leden) opgericht;
* een Informatie & Oncasso Bureau opgericht;
* een Middenstands Crediet Bank opgericht;
Buiten beschouwing blijven hier de functies door hem waargenomen op algemeen Maatschappelijk en Kerkelijk gebied.
Ni bestaat bij ondergeteekenden de gegronde vrees, dat de Heer de Graaf, bij de vele teleurstellingen, welke ook zijn d..(?) werden, zich aan onzen strijd zal gaan onttrekken terwijl we hem niet missen kunnen.
Althans, voor de functies, welke zijn tegenwoordig vaak elders vorderen en die hiervoren met x gemerkt hij voor eenige weken bedankt. Wij vreezen dat Dordt zal volgen. Wij zijn echter overtuigd, dat de Heer de Graaf, die al zijn praestaties nimmer zichzelf zoekt, een offiecieele erkenning van zijn omvangrijken arbeid, op zoodanigen prijs zou stellen dat het hem een spoorslag zou zijn dien voort te zetten.
En nu in uitzicht werd gesteld dat de Kroon deze onderscheidingen weer zal verleenen, achten wij den tijd gekomen Ue Wed Achtbare eerbiediglijk te verzoeken Uwe invloedrijke en medewerking te willen verleenen, opdat aan den Heer de Graaf een onderscheiding, bestaande in de Oranje-Nassau Orde, wordt verleend. Voorts zijn wij van oordeel, dat waar voor dan ook aan vele en velerlei menschen een onderscheiding toegekend werd, de vooraanstaande middenstander niet naar billijk werden bedacht. Door onzen Voorzitter te huldigen zal uitermate aan dit tekort worden tegemoet gekomen, zoo, dat geheele Dordtsche Middenstand zich daarover zal verheugen. Ten slotte nog de mededeeling, dat in de angstige Novemberdagen de Heer de Graaf, namens 4000 Dordtsche middenstanders aan den Minister-President de verzekering van trouw en gehechtheid aan de Regeering en het Oranjehuis kon seinen. Beleefdelijk mag nog worden opgemerkt dat de Ministers de Visser, Allberse en heemskerk onzen Voorzitter kennen, de eerstgenoemde in zijn kwaliteit van adviseur van den Bond, de tweede in verband met diens wet terzake de Oneerlijke Concurrentie. Gaarne zijn ondergeteekenden bereid hun verzoek mondeling toe te lichten. Met verschuldigden eerbied, het bestuur der vereeniging voornoemd (Herre Feitsma, E. Snijders, H. van Kamen)

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.