Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Frederik van den Berg


Geboren: 31-1-1834 te Dordrecht
Wonende: Kromhout 57 (Dordrecht)
Functie: blikslagersknecht bij de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon
Onderscheiding: -
Uitreiking: 31-8-1909

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 30 mei 1908) Ten vervolge op mijne missive dd 26 mei ll Kab. No. 195/2 en met gelijk verzoek als daarin vervat, heb ik de eer I hierbij te doen toekomen een adres van de Heer G.J. Bosman te Uwent, Directeur van de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon, onhoudende het verzoek dat een Koninklijke onderscheiding mogen worden toegekend aan de werkman F. van den Berg. De Staatsraad/Commissaris der Koningin.
- Naar aanleiding van Uwe missive, dd 30 Mei jl, kabinet Nr 205 (1e afd) heb ik de eer UHoogedelgestrenge te berichten, dat hij mij omtrent Frederik van den Berg, geboren te Dordrecht den 31ste Januari 1834, wonende alhier, Kromhout 57, blikslagersknecht, werkzaam aan natenomen fabriek, niets nadeeligs bekend is, dat zich tegen inwilliging van het door de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon, Directeur de heer G.J. Bosman, gedaan verzoek zou moeten verzetten.
Alleen veroorloof ik mij Uwe aandacht er op te verstigen, dat Van den Berg eerst op 28 November a.s. zijne vijftigjarige dienstvervulling zal herdenken. mocht dit evenwel geen beletsel zijn om hem reeds op 31 Augustus daaraanvoorafgaande eene onderscheiding toetekennen, dan zou ik hem daarvoor gaarne willen aanbevelen. Indien het wel een beletsel is dan zou eene onderscheiding op 28 November a.s. aanbevolen mogen worden, met het oog op de reeds hoogen leeftijd van dien persoon, ...(?) het in soortgelijke gevallen steeds gebruikelijk mocht zijn eene onderscheiding op den verjaardag van Hare Majesteit de Koning toe te kennen. De Burgemeester van Dordrecht.
- (Dordrecht 10 Juni 1909) Naar aanleiding van Uwe uitnoodiging vervat in uwe missive van 24 Mei j.l. Kabinet no. 210 veroorloof ik mij voor eene onderscheiding bij den aanstaanden verjaardag van Hare Majesteit de Koningin aan te bevelen:
(1) Jan Hordijk Jaczn, geboren te Dordrecht 8 Mei 1839, sinds 5 September 1893 lid van den raad en sinds 19 januari 1897 wethouder dezer gemeente. Deze algemeen geachte persoon vervult verder sinds tal van jaren verschillende andere openbare betrekkingen en bestuursfuncties bij vereenigingen van algemeen nut. Zoo is hij sinds 1891 lid van het college van zetters, sinds 1897 Directeur van het hier gevestigde Vrij-Entrepot, sinds jaren lid van de Militieraad, voorzitter van het Burgelijk Armbestuur, president-regent van het Hervormde Bestedelingenhuis enz

(3) Dr. Hermanus Jacob Kiewiet de Jong, rector van het Gymnasium alhier, voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond, geboren te Groningen den 29 September 1847, een geleerde van naam in het bijzonder bekend door zijne veelomvattende algemeene kennis en door zijne groote voortvarendheid om te dienen het algemeen belang, speciaal ook als voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Ik meen hierbij in herinnering te mogen brengen, de reis van Dr. Kiewiet de Jonge nu onlangs naar Zuid-Afrika, waar hij op zoo treffende wijze de belangen van Nederland en de Nederlanders heeft gediend.
(3) Willem Johannes Keeman, geboren te Dordrecht 28 November 1837, gemeente-ontvanger van Dordrecht. Op 1 Januaari 1856 trad de heer Keeman als klerk ten kantore van den toenmaligen ontvanger in gemeentelijke dienst en is sedert 11 September 1877 .. ontvanger deze gemeente. Hij is derhalve 53 jaren in de deze gemeente en reeds meer dan 30 jaren ontvanger. Met groote nauwgezetheid en zorg, met onverflauwde toewijding onkreukbare trouw heeft hij steeds zijn dienst vervuld en vervult den dienst nog op die wijze. Een dergelijke langdurige praestatie bij hetzelfde openbare lichaam mag naar ik meen op een onderscheiding allerzins doen maken;
(4) Frederik van den Berg, geboren te Dordrecht den 31ste Januari 1834, wonend alhier Kromhout no. 57. Op dezen persoon had betrekking Uwe missive van 30 Mei 1908 kabinet no. 205 (1ste Afd.) Op 28 November 1908 is v.d. Berg 50 jaren onafgebroken en steeds ten genoegen van zijne patroons werkzaam geweest als blikslagersknecht aan de Dordrechtsche Metaalwarenfbriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon. Het is mij bekend, dat de Directeur die fabriek, de heer G.J. Bosman, alhier, de Toekenning eener onderscheiding aan v.d. Berg zeer op prijs zou stellen.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. Wichers.
- ('s-Gravenhage 7 augustus 1909) Ik heb de eer U.H.E.G. te verzoeken mij, zoo mogelijk eenigszins spoedig, te willen mededeelen, of naam en qualiteit van 
J.F. BRANDS, Winkelchef in dienst van de firma Simon van der Kloet, Mr kleedermaker en winkelier, te Dordrecht 
P. de VRIES, Vormer bij de firma Penn en Bauduin te Dordrecht
L. BUSINK, ijzerdraaier bij de firma Penn en Bauduin te Dordrecht en
F. van den BERG, blikslagersknecht aan de Dordtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon, te Dordrecht
te Uwent aldus juist omschreven zijn.
Tevens zoude ik het op prijs stellen om, voor het geval een of meer dezer personen vóór 31 Augustus a.s. mochten komen te overlijden, van dat overlijden bericht van U te mogen ontvangen.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.