Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacob Groeneweg


Geboren: 14-6-1876 te Oud-Beijerland
Wonende: Vondelstraat 60A (Dordrecht)
Functie: bediende bij Apotheek De Rozijnkorf
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (R.H. Laverman, Apotheker, Apotheek De Rozijnkorf, Johan de Wittstraat 8; Dordrecht 6 Februari 1934) Op 6 Maart a.s. zal het veertig jaar geleden zyn, dat de Heer J. Groeneweg, Vondelstraat 60A, alhier by de Firma J. Romijn Bzn, thans de N.V. Apotheek en Drogisterij De Rozijnkorf in dienst trad.
In dien tyd heeft de Heer Groeneweg zich doen kennen als een zeer verdienstelyk bediende, wiens plichtsbetrachting boven onzne lof is verheven.
Aangezien hy bovendien ene hoogst fatsoenlyk mensch en degelyk huisvader is, meenen wy de vryheid te mogen nemen de medewerking van U EdelAchtbare te verzoeken om op bovengenoemden datum hem een Koninklyke onderscheiding te doen verleenen.
In dezen tijd van materialisme en nivelleering, waarby de eischen van werknemers dikwyls ver boven hunnen plichtsbetrachting uitgaan, doet het aangenaam aan onder zyn personeel personen, te weten, die als voorbeeld voor velen kunnen worden gesteld.
Wy hopen dan ook, dat U in dit verzoek aanleiding moge vinden hem voor eene onderscheiding voor te dragen en zouden het zeer op prys stellen, als deze onderscheiding door ondergeteekende den Jubilaris persoonlyk mag worden uitgereikt. Met verzekering van onze byzondere hoogachting, N.V. Apotheek en Drogisterij de Rozijnkorf (get) R.H. Laverman.
- (Dordrecht 9 Februari 1934) Op 6 Maart a.s. hoopt Jacob Groeneweg, geboren 14 Juni 1876 te Oud-Beyerland, wonende te Dordrecht Vondelstraat 60A, den dag te herdenken, waarop hij 40 jaren geleden in dienst trad hij bij de firma J. Romijn Bzn alhier, thans de N.V. Apotheek en Drogisterij De Rozijnkorf, Johan de Wittstraat 8.
Groeneweg heeft gedurende al die jaren zich een ijverig, nauwkeurig en plichtsgetrouw bediende betoond. Ondanks zijn wankele gezondheid, welke doet voorzien, dat hij niet zoo lang meer zijn werkzaamheden zal kunnen verrichten, doet hij dit nog dagelijks tot groote tevredenheid van zijn patroon, den heer R.H. Laverman, apotheker. Hij is daarbij in alle opzichten een fatsoenlijk man, een eenvoudige, eerbaar burger en degelijk huisvader.
Ik moge in het bovenstaande aanleiding vinden, U te verzoeken wel te willen bevorderen, dat hem op den dag van zijn jubileum een Koninklijke onderscheiding worde toegekend en wel de bronzen eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.