Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hugo van Gijn


Geboren: 8-3-1889 te Dordrecht
Wonende: Singel 149 (Dordrecht)
Functie: voorzitter Vereeniging Zwakzinnigenzorg; directeur de Rotterdamsche Bankvereniging, kantoor Dordrecht
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- By dezen hebben ondergeteekenden, H.B. van Bilderbeek-van Meurs en A.H.D. Wepster, onder-voorzitter en secretaris van Zwakzinnigenzorg te Dordrecht, de eer het volgende onder Uwe aandacht te brengen.
De vereeniging "Zwakzinnigenzorg" te Dordrecht, welke in 1911 hare werkzaamheden begon, was de eerste in den lande, die dit vraagstuk der tewerkstelling van geestelyk-onvolwaardigen buiten de gestichten, traachtte op te lossen. In 1919 toch werd te Dordrecht de eerste werkinrichting voor zwakzinnigen op haar initiatief gesticht. Thans zyn er in Nederland reeds meer dan dertig. Nog steeds breidt dit aantal zich uit.
Zooals U bekend, hoopt onze vereeniging 30 Januari a.s. nieuwe inrichtingen te openen, waaraan de naam van Dr. A. van Voorthuysen verbonden blijft. Zeer erkentelyk is ons bestuur voor het feit,dat uwe Excellentie zich bereid heeft verklaard deze te willen openen. Voor de totstandkoming van een en ander maakte zich onze voorzitter, de heer Hugo van Gijn, directeur der Rotterdamsche zaak, zeer verdienstelijk. Geen moeite was hem te veel. Krachtig steunde hij alles wat tot het welslagen der plannen kon dienen. Vol optimisme en stuwkracht gaf hij leiding aan het geheele bestuur, dat het daarom mede in verband met het reeds genoemde feit, dat onze vereeniging de eerste was, welke zich op dit gebied bewoog, op hogen prys zou stellen, als hem ter gelegenheid van de opening een Koninklijke onderscheiding kon worden verleend.
Met des meer vertouwen doen wy dit verzoek, omdat den heer H. van Gyn zich reeds vele jaren op maatschappelyk en sociaal terrein zeer verdienstelyk heeft gemaakt. Zoo is hy o.a. ook voorzitter der vereeniging Ziekenverpleging en der Dordtsche Buitenschool; verder pennignmeester van de T.B.C. vereeniging, het Crisis-Comité, van de vereeniging voor Ziekenhuisverpleging, de Dordtsche Sneeuw- en IJsclub, regent van het Ned. Herv. Bestedelingenhuis, lid van den Gemeenteraad enz enz.
Thans vervult hy weer het penningmeesterschap van het Comite Huldeblyk Prinses Juliana en Prins Bernhard. In alle functies maakt hy zich hoogst verdienstelijk. Hopend, dat Uwe Excellentie dit verzoek in ernstige overweging zal willen nemen, hebben wy de eer te zijn. 
    Onder-voorzitter, secretaris
(correspondentieadres A.H.D. Wepster, Reeweg Oost 148, Dordrecht);
- (Dordrecht 24 December 1936) Beleefd vraag ik de aandacht van Uwe Excellentie  voor het volgende.
De Vereeniging "Zwakzinnigenzorg" alhier hoopt op 30 Januari 1937 haar nieuwe inrichtingen, waaraan de naam van Dr.  A. van Voorthuysen, den inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs, zal worden gegeven, te openen.
Deze vereeniging heeft reeds in 1911 het initiatief genomen, om het vraagstuk van de tewerkstelling van geestelijk onvolwaardigen buiten de gestichten op te lossen. In 1919 opende zij daarvoor in deze Gemeente een werkinrichting voor zwakzinnigen, de eerste in den lande, welk voorbeeld thans in meer dan dertig plaatsen is gevolgd.
Voor het tot stand komen van deze nieuwe inrichting heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt de voorzitter, de heer Huog van Gijn. Met groot enthousiasme en taaie volharding heeft hij de vele bezwaren en de groote moeilijkheden, welke zich telkens voordeden, weten te overwinnen. 30 Januari zal dan ook voor het bestuur en vooral voor hem een bijzondere dag zijn.
Beleefd verzoek ik U, wel te willen bevorderen, dat dne heer Van Gijn ter gelegenheid van de opening van genoemde inrichting een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend en wel die van ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Ik vind voor dit verzoek te meer aanleiding, omdat de heer Hugo van Gijn, die alhier geboren is op 8 Maart 1889 en woont Singel nr 149, een zeer verdienstelijk burger is.
Naast zijn directeurschap van de Rotterdamsche Bankvereniging, kantoor Dordrecht, vindt hij tijd en heeft hij lust, om op velerlei gebied nuttig werkzaam te zijn. Zoo is hij voorzitter van de Vereeniging  Ziekenverpleging, welke een uitstekend geoutilleerd, particulier, ziekenhuis exploiteert. Van de Dordtsche Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose is hij vele jaren de toegewijde penningmeester. Mede heeft hij het initiatief genoemen tot de oprichting van de Dordtsche Buitenschool, van welk hij van den beginne af bestuurslud is geweest en sedert het vorige jaar voorzitter.
Verder is hij penningmeester van de Vereeniging  voor Ziekenhuisverplegingl van de Dordtsche Sneeuw- en IJsclub; van de Dordtsche Zwen- en Badinrichting; van de Rumfordsche Soepkokerij en administrateur van den Clara Mariahof.
Hij volgde zijn vader, wijlen den heer F. Herman van Gijn, op als penningmeester van het nu opgeheven Comité Winterhulp, afdeeling Dordrecht van het Nationaal Crisiscimite. Ook in die functie heeft hij zeer veel werk verricht.
Als ik een beroep op hem doe, om als penningmeester op te treden van een door mij gewenscht geachte Commissie, is hij altijd bereid. Ik moge o.a. noemen de voormalige Commissie voor de slachtoffers van de ramp te Borculo en van de laatsten watersnood.
Thans is hij weer penningmeester van de plaatselijke Commissie voor het Huldeblyk aan H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Ten slotte moge ik nog mededeelen, dat hij regent is van het Nederlandsche Hervormd Bestedelingenhuis en sedert kort lid van den Gemeenteraad.
De heer Van Gijn, die geforutneerd is, is zeer milddadig. Voor een goed doel klopt men nooit tevergeefs bij hem aan en velen heeft hij in moeilijke omstandigheden op kiesche wijze geholpen.
Hij bezit de eigenschap, om met menschen van alle standen en richtingen te kunnen omgaan en samenwerken. Dat hij in onze gemeentelijke samenleving een vooraanstaande plaats inneemt, behoeft, na deze opsomming, zeker geen nadere uiteenzetting.
Ik ben er van overtuigd, dat inwilliging van mijn verzoek in breede kringen in deze Gemeente op hoogen prijs zou worden gesteld. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.