Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Cornelia Gijsberdina den Haan (de oude Cor)


Geboren: 5-2-1883 te Rotterdam
Wonende: Wolwevershaven 17 (Dordrecht)
Functie: dienstbode/huishoudster bij Blussé van Oud-Alblas
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. no. 23-3-1948)
Uitreiking: ca april 1948

Aanmerkingen:
- (Mr. A. Blussé van Oud-Alblas, Rozenburglaan; Rotterdam 27 Februari 1948) Ingesloten doe ik U toekomen een doorslag van ene door mijn moeder aan H.M. de Koningin gericht verzoek, ten doel hebbend haar dienstbode-huishoudster C.G. den Haan in aanmerking te doen komen voor een Koninklijke onderscheiding, wanneer wij op 4 April a.s. mogen herdenken het feit, dat zij dan 45 jaar in onzen dienst is geweest.
Gaarne moge ik bij U erop aandringen de inwilliging van dit verzoek, voor zoover dat mogelijk is, te bevorderen en te ondersteunen. De oude 'Cor' heeft mijn ouders altijd zeer trouw gediend en ik kan gerust zeggen, dat zij in den kring van ons gezin een zeer bijzondere plaats inneemt. Aangenaam zal het zoowel mijn moeder als mij daarom zijn, wanneer wij in deze op Uw steun mogen rekenen. Hoogachtend, A. Blusse van Oud-Alblas (tel. 21070 Rotterdam))
- (Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden te 's Gravenhage) Geeft eerbiedig te kennen: WILLEMINA CORNELIA STARING, weduwe van wijlen Mr. PIETER BLUSSÉ VAN OUD-ALBLAS, wonende te Dordrecht aan de Wolwevershaven no. 17.
dat CORNELIA GIJSBERDINA DEN HAAN, geboren te Rotterdam op 5 Februari 1883, van vrij-Evangelischen geloove, thans te Dordrecht wonende aan bovengenoemd adres, op 4 April 1903 als dienstbode in den dienst van requestrante is getreden;
dat Cornelia Gijsberdina den Haan voornoemd van den datum harer indiensttreding af requestrante en dier gezin steeds en onafgebroken trouw en eerlijk heeft gediend en nog dient;
dat het voornemen is om op 4 April a.s. het feit, dat Cornelia Gijsberdina den Haan voornoemd 45 jaar in dienst van requestrante is, te herdenken;
WESHALVE requestrante Uwe Majesteit eerbiediglijk verzoekt Cornelia Gijsberdina den Haan voornoemd in aanmerking te doen komen voor een Koninklijke onderscheiding. Dordrecht, 28 februari 1948.
- (Dordrecht den 3 Maart 1948) Onder terugzending van het schrijven van Mr. A. BLUSSÉ VAN OUD-ALBLAS, wonende te Rotterdam, Rozenburglaan 26, d.d. 27.2.1948 met bijgevoegd afschrift-request gericht aan H.M. de Koningin door Mevrouw de Wed. W.C. BLUSSÉ VAN OUD-ALBLAS, wonende te Dordrecht, Wolwevershaven 17, d.d. 28.2.1948, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd. 28.2.1948, no. 1913 Kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
 Den HAAN, Cornelia Gijberdina, geboren te Rotterdam, 5.2.1883, wonende ten huize van haar voornoemde werkgeefster aan de Wolwevershaven 17 alhier, heeft, naar mij bij informatie ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam is gebleken, geen strafvonnissen te haren laste. In de kartotheek der P.R.A. komt haar naam niet voor en bij mijn administratie is omtrent voornoemde persoon niets nadeligs bekend.
Op 4 April a.s. hoopt zij het feit te herdenken dat zij gedurende 45 jaren onafgebroken als dienstbode bj de familie Blussé van Oud-Alblas in betrekking is, welke taak zij, zoals in de bijlagen dezes is vermeld, tot volle tevredenheid en met toewijding heeft verricht.
Door de familie Blussé zou het op hoge prijs worden gesteld, indien haar ter gelegenheid van dit langdurig dienstverband een Koninklijke onderscheiding zou kunnen worden toegekend. Naar mijn mening zijn daartoe termen aanwezig waarom ik moge adviseren daartoe Uw medewerking te verlenen. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 5 Maart 1948) Het is mij bekend, dat mevrouw W.C. Blussé van Oud-Alblas geboren Staring, wonende alhier Wolwevershaven 17, zich tot Hare Majesteit de Koningin heeft gericht bij adres van 28 Februari j.l. met het verzoek, aan haar dienstbode Mej. Cornelia Gijsberdina den Haan, ter gelegenheid van het feit, dat zij op 4 April a.s. gedurende 45 jaar bij de familie Blussé in dienst betrekking zal zijn geweest, een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen. Vanwege het betrekkelijk korte tijdvak, hetwelk ons nog van die jubileum-datum scheidt, veroorloof ik mij reeds nu, ongevraagd, de toekenning dier onderscheiding bij U Hoogedelgestrenge aan te bevelen.
Mejuffrouw den Haan die de Vrij Evangelische Godsdienst belijst staat te goeder naam en faam bekend. Maar staat van dienst vermeldt geen strafvonnis. In de kartotheek der P.R.A. komt haar naam niet voor; maatschappelijk gedraagt zij zich onberispelijk. Zij heeft haar werk bij genoemde familie tot volle tevredenheid van haar werkgeefster en met volle toewijding verricht.
Het is dan ook geen wonder, dat de familie Blussé het zeer op prijs zoude stellen, indien aan haar oude en trouw 'Cor', die in de kring van het gezin Blussé een zeer bijzondere plaats inneemt ter gelegenheid van haar 45-jarig jubileum een Koninklijke Onderscheiding werd toegekend. Ik moge U HoogEdelgestrenge verzoeken en in overweging geven daartoe Uw medewerking te verlenen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.