Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johan Willem Hageman


Geboren: 19-3-1874 te Dordrecht
Wonende: Willemstraat 27 (Dordrecht)
Functie: soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz.
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 17-8-1938)
Uitreiking: 29 augustus 1938

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 7 April 1938) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 2 April j.l. No. 1355, Kabinet, heb ik de eer UEdelActhbare het volgende mede te deelen:
(1) CORNELIS HÜSEN, geboren te Dordrecht 9 Augustus 1872, wonende alhier aan den Groenedijk 52;
(2) JOHAN WILLEM HAGEMAN, geboren te Dordrecht 19 Maart 1874, wonende alhier aan de Willemstraat 27;
(3) JOHANNES KOOIJMANS, geboren te Dordrecht 22 Mei 1879, wonende alhier aan de Steegoversloot 60 en
(4) HENDRIK HERMANUS VAN DER KOOGH, geboren te Dordrecht 7 December 1869, wonende alhier aan de Boeroestraat 57, zijn allen werkzaam in de onderneming van de maatschappij ter vervaardiging van Gasmeters enz, aan de Lijnbaan 32 alhier.
C. Hüsen is op 28 Maart 1898  
J.W. Hageman op 21 Maart 1898
J. Kooijman op 27 Juni 1898 en
H.H. van der Koogh op 17 November 1898 in dienst getreden van voormeld bedrijf. Beide eerstgenoemden zijnn reeds 40 jaren in die onderneming werkzaam, terwijl beide laatstgenoemden dat feit espectievelijk op 27 Juni en 17 November a.s. zullen gedenken.
C. Hüsen is als montage-opzichter technisch ontwikkel; zijn kennis zou gelijk te stellen ziin met die van de middelbaar technische opleiding. Hij heeft een zelfstandig leidende functie en is belast met belangrijke montages voor de onderneming, waarbij hij is gesteld over wisselend personeel van 15 tot 20 man, behoorende tot de afdeeling montage.
J.W. Hageman en H.H. van der Koogh zijn in hun betrekking als soldeerder, evenals J. Kooijmans als 'nakijker' als gewone fabrieksarbeiders te beschouwen. Genoemde personen staan bij de Directie van genoemde onderneming in het algemeen gusntig bekend. Blijkens verkregen inlichting komen hunne namen niet voor in de Strafregisters ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier.
Bij het ingesteld onderzoek is dan ook geen enkele omstandigheid gebleken, welek tegen een eventueel aan vorengenoemde personen te verleenen Koninklijke Onderscheiding bezwaar zou kunnen opleveren, waarbij m.i. wel eenig onderscheid zou gemaakt kunnne worden in den vorm der onderscheiding, daar het mij voorkomt,. dat ana C. Hüsen een hoogere onderscheiding toekomt dan aan de drie andere genoemde personen.
Eene Koninklijke Onderscheiding zal door hen op hoogen prijs worden gesteld. Ikmeen derhalve U te mogen voorstellen op het verzoek gusntig te adviseeren. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 9 April 1938) Met terugzending der bijlagen, gevoegd bij bovenaangehaalde apostille, heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten.
De heer Cornelis Hüsen, geboren te Dordrcht 9 Augustus 1872 en wonende alhier Groenedijk 52, is op 28 Maart 1898 in dienst getreden van de Maatschappij tot Vervaardiging van Gasmeters enz, in deze stad gevestigd. Hij is als montage-opzichter technisch zeer behoorlijk ontwikkeld. Zijn kennis staat in dat opzicht gelijk met die van een middelbaar technische opleiding. Hij heeft zelfstandige, leidende functie en is belast met belangrijke montages voor de ondenreming, waarbij hij is gesteld over personeel van 15 tot 20 man. Hij staat zeer gunstig aangeschreven; op zijn maatschappelijk gedrag is niet het minste aan te merken. Ik meen, dat in den langen duur van het dienstverband van den heer Husen en in de ijverige wijze, waarop hij dien dienst vervult, aanleiding mag worden gevonden, om hem een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen. Ik moge Uwe Excellentie derhalve adviseeren de toekenning van een onderscheiding aan den heer Husen, ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin, te willen bevorderen. Eenzelfde advies - zij het, dat te hunnen aanzien met een lagere onderscheiding zal kunnen worden volstaan - meen ik te mogen geven ten opzichte van de overige, in het adres van de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz, genoemde, personen.
* Johan Willem Hageman, geboren te Dordrecht 19 Maart 1874, wonende alhier aan de Willemstraat 27, kwam op 21 Maart 1898 in dienst der Maatschappij; hij is daar thans nog werkzaam als soldeerder;
* Johannes Kooijmans, geboren te Dordrecht 22 mei 1879, wonende alhier Steegoversloot 60, kwam op 27 Juni 1898 in dienst der Maatschappij; hij is daar thans nog werkzaam als nakijker (fabrieksarbeider);
* Hendrik Hermanus van der Koogh, geboren te Dordrecht 7 December 1879, wonende alhier Boeroestraat 57, kwam op 17 November 1898 in dienst der Maatschappij; hij werkt ook thans daar nog en wel als soldeerder.
Alle drie personen staan gunstig bekend. Er zijn geenerlei omstandigheden, welke voor de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding, welke door hen zeer op prijs zou worden gesteld, een beletsel zouden moeten vormen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

- (Dordrecht 2 Augustus 1938) Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie mede te deelen, dat de juiste namen en kwaliteit van de in dat schrijven vermelde personen zijn als volgt:
* Cornelis Husen, geboren te Dordrecht 9 Augustus 1872, wonende alhier aan den Groenedijk 52, montage-opzichter bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
* Hargo Leonardus Kerkhof, geboren te Nieuw-Lekkerland 23 Augustus 1871, wonende alhier aan de Hooftstraat 36, voorheen baas in de smederij van de IJzerfabriek van de firma Penn en Bauduin te Dordrecht;
* Gerrit van der Wal, geboren te Amsterdam den 14 Juli 1867, wonende alhier aan de Wolwevershaven 25 rood, Chef bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers te Dordrecht;
* Johan Willem Hageman, geboren te Dordrecht 19 Maart 1874, wonende alhier aan de Willemstraat 27, soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
* Wilhelmus van Dieten, geboren te Dordrecht 18 Maart 1872, wonende aan de Herradesstraat 69 alhier, expeditieknecht bij de N.V. Dordrechtsche metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers en Zoon te Dordrecht;
* Pleun van der Plank, geboren te Dordrecht 11 Februari 1875, wonende alhier aan het Warmoezierspad 7, magazijnknecht  bij de N.V. Dordrechtsche metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers en Zoon te Dordrecht;
Voor het geval een dezer personen voor 31 Augustus a.s. mocht komen te overlijden, zal U hiervan terstond mededeeling worden gedaan. 
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- ('s-Gravenhage 25 Augustus 1938) Ik heb de eer U nte verzoeken mij zoo spoedig mogelijk te willen mededeelen of naam en kwaliteit van de hierna vermelde personen juist zijn omschreven. tevens zal ik het op prijs stellen om, voor het geval dat één of meer dier personen vóór 31 Augustus eerstkomend mochten komen te overlijden, van dat overlijden (zoo noodig per telegram) bericht van U te mogen ontvangen.
Ik meen er, wellicht ten overvloede, Uwe aandacht op te moten vestigen, dat de lijst van personen, die door mij aan de Koningin voor toekenning eener onderscheiding zullen worden voorgedragen, thans nog niet definitief kan worden vastgesteld; of de namen van betrokkenen daarop ten slotte zullen voorkomen, is een vraag, welke thans nog niet kan worden beantwoord. De Minister van Sociale Zaken.
C. Husen, montage-opzichter bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
H.L. Kerkhof, voorheen baas bij de firma Penn en Bauduin te Dordrecht;
G. van der Wal, chef bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers te Dordrecht; 
J.W. Hageman, soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
W. van Dieten, expeditieknecht bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers & Zoon, te Dordrecht;
P. van der Plank, magazijnknecht bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers & Zoon, te Dordrecht;
- (Dordrecht 8 October 1938; J.W. Hageman, Willemstraat 27) Te zijner tijd ontving ik Uw geacht schrijven van 29 Augustus j.l. - no 1380 Kabinet, onderwerp Koninklijke Onderscheiding -, inhoudende mededeeling, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft mogen behangen, mij de eeremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, toe te kennen. Voor Uw welwillende medewerking in dezen, alsmede voor de door U uitgesproken gelukwensch, zag ik U bij dezen beleefd dank. Met de meeste hoogachting, J.W Hageman;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.