Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Corstiaan Haksteen


Geboren: 5-6-1856 te Dordrecht
Wonende: Geldeloozepad 96 (Dordrecht)
Functie: werkman bij Penn en Bauduin
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 29-8-1925)
Uitreiking: 29-8-1925

Aanmerkingen:
- Hierby hebben wy de eer U mede te deelen dat by ons momenteel nog op de fabriek werken een 5 tal personen, die ... meer dienstjaren hebben en nog geen decoratie ontvingen. Het zyn allen zeer yverige menschen van onbesproken gedrag, zoodat wy U beleefd verzoeken deze personen by de Kroon te willen voordragen voor een decoratie op 31 Aug. a.s.
De namen zyn:
C. Haksteen, Geldeloozepad 96, by ons werkzaam vanaf 15 Mei 1871.
J.A. Dolk, Hooftstraat 4, by ons werkzaam vanaf 1 Aug 1870
B. Mensen, Crooswijkhof 2, by ons werkzaam vanaf 15 Maart 1872
F. Plieger, Kilwykhof 2, by ons werkzaam vanaf 1 Aug 1875
J. Busink Sr, Rijksstraatweg 10, by ons werkzaam vanaf 10 Mei 1871
De overige personen, die by ons meer dan 50 jaren gewerkt hebben hebben reeds een decoratie ontvangen.
Wy hopen zeer, dat U uwe medewerking hiertoe zult willen verleenen en verblyven met de meeste hoogachting, Uw edelachtb. dw.dn., Penn en Bauduin;
- (Dordrecht dd. 12 augustus 1925) Met terugzending van het mij bij Uwe apostille d.d. 5 Augustus j.l., Kabinet no 584, inhandne gesteld adres van de firma Penn en Bauduin, kantoor houdende aan de Glazenstraat no. 9 alhie,r heb ik de eer U mede te deelen, dat deze firma gunstig bekend staat en een vrij groot aantal werklieden in haar dienst heeft. Op het zedelijk en maatschappelijk gedrag van hare fabrieksarbeiders:
Cirstaain Haksteen, zandvormer, geboren te Dordrecht 5 Juni 1856, wonende aldaar aan het Geldeloozepad no. 96;
Johannes Emanuel Dolk, modelmaker, geboren te Mijl c.a. 25 Juli 1855, wonende alhier aan de Hooftstraat no 4;
Barend Mensen, machine-bankwerker, geboren te Dordrecht 8 Januari 1860, wonende aldaar aan den Crooswijkhof no 2;
Frederik Plieger, modelmaker, geboren te Dubbeldam, 18 Februari 1863, wonende alhier aan den Kilwijkhof 2 en
Jan Busink, metaaldraaier, geboren te Mijl c.a. 18 Juni 1859 wonende alhier aan den Rijksstraatweg no 10,
valt niets nadeeligs aan te merken, Het is bekend, dat deze personen vele jaren bij de adresseerende firma in dienst zijn en in verband met hare reputatie, behoeft er m.i. niet aan getwijfeld te worden, dat die werklieden allen meer dan 50 jaren bij hun werkzaam zijn. Ik meen dan ook U te mogen adviseeren om Uwe medewerking te verleenen dat dezen fabrieksarbeiders worde uitgereikt de bronzen eere-medaille van de orde van Oranje-Nassau. De Burgemeester van Dordrecht.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant za 29-8-1925)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.