Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Haksteen


Geboren: 9-8-1875 te Dordrecht
Wonende: Geldelozepad 63 (Dordrecht)
Functie: constructie-werker bij de firma Penn & Bauduin
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- Onder terugzending van de missive van de Heer Commissaris der Koningin in deze provincie d.d. 26.2.1948, No. 437 G met bijlagen, mij in handen gesteld bij Uw apostille d.d. 28.2.1948, No. 1912 Kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het voglende te berichten:
Pieter HAKSTEEN, geboren te Dordrecht 9-8-1875, wonende te Dordrecht, Geldelozepad 63 staat sedert zijn geboorte in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank staan geen strafvonnissen te zijnen name ingeschreven, terwijl op zijn gedrag tijdens de bezetting geen bemerking viel te maken. Op maatschappelijk gebied staat voornoemde persoon eveneens gunstig bekend.
Betreffende het verzoek van de Firma PENN & BAUDUIN om aan genoemde HAKSTEEN een Koninklijke onderscheiding toe te kennen zij het volgende gereleveerd:
In September 1934 was Pieter HAKSTEEN gedurende 45 jaren onafgebroken als constructiewerker in dienst van voornoemde firma tot haar volle tevredenheid. Tengevolge van de destijds in de metaalindustrie heersende malaise werden vele werknemers ontslagen en was men tenslotte ook genoodzaakt om zelfs de oudste arbeiders, onder wie HAKSTEEN kon worden gerrekend, te ontslaan.
Toen in de jaren 1938 en 1939 het bedrijf enigszins opleefde en het oudere personeel, hoewel ten dele, weder kon worden aangenomen, had HAKSTEEN inmiddels een zodanige leeftijd bereikt, dat hij daarvoor niet meer in aanmerking kon komen en werd verder door de Directie geen aandacht meer aan hem geschonken.
In 1947 werd door voornoemde firma jaar 100-jarig bestaan herdacht en viel de aandacht weder op deze oud-gediende en werd hem ter gelegenheid daarvan een gratificatie verstrekt, als erkenning voor betoogde ijver en plichtsbetrachting door hem gedurende 45 jaren. Bij de uitreiking der gratificatie heeft HAKSTEEN te kennen gegeven, dat hij het op hoge prijs zou stellen, indien hem een Koninklijke onderscheiding zou kunnen worden verleend, waarop de Directie heeft toegezegd daartoe poging in het werk te zullen stellen, waarbij zij opgemerkt, dat de vader van betrokenen eveneens als werknemer in dienst is geweest bij de firma PENN & BAUDUIN en wel gedurende 60 jaren, terwijl een zoon van P. HAKSTEEN ook thans aldaar in dienstbetrekking is, zodat gesproken kan worden van een familierelatie met meergenoemde firma.
De Directie gaf voorts nog te kennen, dat het ontslag van HAKSTEEN uitsluitend een gevolg is geweest van de deplirabele toestand van het bedrijf in de crisisjaren en zulks in normale tijden zeker niet zou hebben plaats gehad, zodat zij een Koninklijke onderscheiding van HAKSTEEN eveneens zeer zou waarderen.
Gezien vorenstaande omstandigheden meen ik dat in dit geval termen aanwezig zijn om HAKSTEEN, hoewel zijn zijn dienstverband reeds in 1934 moest worden beeindigd, alsnog voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te doen komen, waarom ik U moge adviseren Uwe bemiddeling in deze te willen verlenen. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 5 Maart 1948; aan de Commissaris der Koningin) Met terugzending van de bij bovengenoemde apostille toegezonden bijlagen heb ik de eer U HoogEdelgestrenge te berichten, dat de in het adres van de firma Penn en Bauduin genoemde Pieter Haksteen geboren werd te Dordrecht op 9 Augustus 1875. Hij staat sedert zijn geboorte in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven en woont Geldelozepad 63. Hij behoort tot de Nederduits Hervormde Godsdienst. ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank staat geen strafvonnis te zijnen name ingeschreven en op zijn gedrag tijdens de bezetting viel geen aanmerking te maken. Op maatschappelijk gebied staat hij eveneens gunstig bekend.
In September 1934 was Haksteen gedurende 45 jaren onafgebroken als constructie-werker in dienst van de firma Penn en Bauduin werkzaam geweest, tot volle tevredenheid van de werkgeefster. Tengevolge van de destijds in de metaalindustrie heersende malaise moesten vele werknemers worden ontslagen; zelfs aan de oudste arbeiders, onder wie Haksteen, werd ontslag verleend. In de jaren 1938 en 1939 leefde het bedrijf weer enigszins op en toen werd het oudere personeel weer ten dele aangenomen. Haksteen had inmiddels een zodanige leeftijd bereikt, dat hij daarvoor niet meer in aanmerking kwam.
In 1947 herdacht de firma haar 100-jarig bestaan. Bij die gelegenheid viel weer de aandacht op deze oud-gediende. hem werd door de firma een gratificatie verstrekt, als erkenning voor betoond ijver en plichtsbetrachting gedurende 45 jaren.
 Bij de uitreiking dezer gratificatie bleek, hoezeer Haksteen het zou waarderen, indien hem alsnog een Koninklijke Onderscheiding wegens het langs dienstverband zou kunnen worden toegekend.
Vermeld moge nog worden, dat de vader van betrokkene gedurende 60 jaren bij de firma Penn en bauduin in dienst was, terwijl ook de zoon van betrokkene reeds jaren bij die firma werkt, zodat als het ware een familierelatie kan worden gesproken.
Ik ben wel van oordeel, dat het tot consequenties kan voeren, iemand wegens langdurige dienst te onderscheiden, terwijl de dienstvervulling reeds meer dan 13 jaar geleden geëindigd is; wil men deze consequenties aanvaarden dan meen ik, dat, nu de minder gunstige toestand van het bedrijf destijds de reden is geweest, dat aan betrokkene ontslag werd verleend en hij mede daardoor destijds niet voor een Koninklijke Onderscheiding werd voorgedragen, er thans wel aanleiding is, de pogingen van de firma, om iets aan Haksteen goed te maken, te ondersteunen, weshalve ik UHoogEdelgestrenge verzoek te willen bevorderen, dat aan betrokkene de eremedaille, verbonden aan de Oranje Nassau Orde, worde toegekend. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- (Dordrecht 12 November 1948) Naar aanleiding van Uwe apostille d.d. 26 februari 1948, nr. 437 G. mocht ik U Hoogedelgestrenge bij mijn bovenaangehaald schrijven verzoeken te willen bevorderen, dat aan Pieter Haksteen, vroeger werkzaam geweest bij de Koninlijke Firma Penn & Bauduin alhier, de eremedaille, verbonden aan de Oranje Nassau orde, zou worden toegekend. Tot dusverre vond die toekenning nog niet plaats.
Naar aanleiding van de mij door de heer Minister van Sociale Zaken gedane mededeling omtrent de toekenning van de eremedaille, in brons, aan P. Nagtegaal, vormer bij dezelfde Firma, omtrent welke toekenning ik U Hoogedelgestrenge adviseerde bij mijn schrijven van 19 Juli 1948, nr. 1932 kabinet (Uwe apostille van 8 Juli 1848 nr. 1574 G.) en van welke toekenning ik die firma voorlopig reeds in kennis stelde (in afwachting van de uitreiking dier onderscheiding op 26 November a.s.), veroorloof ik mij, na gehouden samenspreking met een vertegenwoordiger dier firma, U Hoogedelgestrenge de vraag voor te leggen, of U omtrent de toekenning van een onderscheiding aan P. Haksteen iets naders bekend is. Het zou door de firma zeer worden gewaardeerd op 26 November a.s. ook deze getrouwe werkman te mogen zien gehuldigd door toekenning der eremedaille. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. van Dooremalen, l.B.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.