Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

A.C. Hazenbosch


Geboren: -
Wonende: -
Functie: dirigent van de Gemengde Zangvereeniging Ons Koor
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Den Haag 5 Mei 1934) Uit een brief, dien ik ontving van den Heer Holleman, Voorzitter van de Gemengde Zangvereeniging Ons Koor, in Uwe gemeente, bleek mij dat UEdelachtbare met genoemden heer een onderhoud had gehad, waarin hij U verzocht den dirigent van Ons Koor, den heer A.C. Hazenbosch, naar aanleiding van zijn gouden jubileum voor te dragen voor een onderscheiding van regeeringswege. Als schoonzoon van den hr Hazenbosch kan ik niet anders doen, dan dat verzoek van harte te ondersteunen. De verdiensten van den heer Hazenbosch op het gebied van zand zijn U natuurlijk geenszins onbekend; tien jaar geleden werd hij op zijn 40-jarig jubileum dan ook, bij uitstedigheid van den Burgemeester, door een van de Wethouders namens het gemeentebestuur gecomplimenteerd. In dag- en vakbladen, bijv Euphonia, orgaan van de koordirigenten in Nederland zijn zijn prestaties voldoende belicht.
Het wil mij toeschijnen, dat de Hr. Hazenbosch in de vijftig jaren, die achter hem liggen een bij uitstek opvoedend en sociaal werk heeft verricht. Aan hoevelen der bewoners van Dordrecht zijn de zegeningen van zang en het door zijn leiding deelechtig geworden, bij hoeveelen heeft hij en vrijen tijd en gedachten een edele bestemming gegeven. Grootouders, ouders en kinderen hebben successievelijk onder hem medegezongen en medegedongen op wedstrijden, en bijna nooit tevergeefs. De beste menschelijke gevoelens zijn in velen door hem gewekt, gevoelens, die neergeleid werden in de eigen de Hollandsche taal.
Vaak zijn door zijn koren bijeenkomsten opgeluisterd; zijn koren gaven leiding aan den gezamenlijken zang bij de aubades op den 31en Augustus; door zijn leiding of steun zijn uitvoeringen op dien nationalen feestdag geworden wat zij waren.
Naar mijne bescheiden meening heeft hij meer voor het openbaar belang gedaan, dan dat zijn verdiensten konden worden beloond met de Huisorde, die, wanneer ik het wel heb, meer geschonken wordt aan degenen, die in hun kleinen kring een lange reeks van jaren hun plicht trouwen eerlijk hebben vervuld. Het zij verre van mij van de verdiensten dergenen iets af te willen dingen; toch stel ik ze niet adequaat aan die van hem, die door zijn gaven, maar ook door zijn ijver, zijn vuur, zijn enthousiasme in vloed ten goede heeft gehad in veel wijderen kring.
Wanneer het op mijn weg lag UEdelachtbare iets te verzoeken zou ik mij bepalen tot het Ridderkruis der Oranje-Nassau-orde.
Inmiddels verblijf ik, Edelachtbare 
Met verschuldigde gevoelend Uw dienstwillige dienaar, C. Dijkwel, leeraar U.L.O., Den Haag, Valkenboschkade 18;

(PS. Zooverrre lees ik in de courant dat Hare Majesteit de Koningin een organist van een der kerken alhier, begiftigd heeft met de Ridderorde 2 klasse der ...)

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.