Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gerrit van Heck


Geboren: 8-3-1873 te Dordrecht
Wonende: Achterom 11rd (Dordrecht)
Functie: voorman-klinker bij de N.V. Scheepswerf De Rijn v/h Firma P. Hoebee
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (KB 7-11-1947)
Uitreiking: november 1947

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 4 Augustus 1947) Hiermede brengen wij beleefd onder Uw aandacht, dat sedert 7 october 1886 in onze dienst is de Heer Gerrit van Heck, geboren 8 Maart 1873 te Dordrecht. Op 7 October 1946, was het alzo 60 jaar geleden, dat deze man in dienst is gekomen. Gedurende die tijd heeft hij verschillende functies bekleed, het laatst gedurende 30 jaar als voorman-klinker.
Door zijn bijzondere kwaliteiten zowel als mens als vakman, heeft hij veel bijgedragen tot de bloei van onze werf, reden waarom hij aan onze werf dan ook zeer hoog aangeschreven staat.
Niet alleen bij de scheepswerf, doch ook in zijn particuliere leven, bekleedde hij verschillende functies op sociaal gebied en wel:
* gedurende 20 jaar bestuurslid v.d. Christ. Metaalbewerkers Bond;
* gedurende 38 jaar Collectant v.d. Ned. Hervormde Kerk;
* gedurende 20 jaar Bestuurslid-2de Secretaris van de Christelijk Historische Kiesvereniging.
Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen, indien deze persoon met het oog op zijn 60-jarig Jubileum en bovengenoemde fucnties voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking zou kunnen komen en wel ter gelegenheid van de 3de Dinsdag in September, zijnde per 16 September a.s.
Als koninklijke onderscheiding zouden win U willen verzoeken hem te verleenen de zilveren Ere-Maedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
Gaarne hopen wij, dat U aan ons verzoek kunt voldoen en tekenen. Hoogachtend, N.V. Scheepswerf De Rijn v/h Firma P. Hoebee;
- (N.V. Scheepswerf De Rijn v/h Firma P. Hoebee, scheepbouw en reparatiewerf, electrische dwarshelling, machine-reparaties; Dordrecht 5 Augustus 1947; telefoon 3646; bankiers: De Twentsche Bank; Betr.: 60-jarig Jubileum G. v. Heck) Hiermede hebben wij de eer U te doen toekomen een afschrift van een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding voor bovengenoemd persoon.
Wij verzoeken U beleefd over dit verzoek goedgunstig te willen beschikken en indien enigszins mogelijk daarmde enige spoed te willen betrachten met het oog op de betrekkelijk korte termijn, welke rest voor 16 September a.s. Inmiddels tekenen wij, N.V. Scheepswerf De Rijn v/h Firma P. Hoebee;
- (Dordrecht 8 Augustus 1947) Onder terugzending van het schrijven van de N.V. Scheepswerf  'DE RIJN' voorheen Firma P Hoebee, gevestigd aan de Lijnbaan 88 alhier, met het daarbij behorend duplicaat-request inzake het toekennen van een koninklijke onderscheiding aan G. van HECK, mij in handen gesteld bij Uw apostille d.d. 7 dezer, No. 1878 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende te berichten:
Gerrit van Heck, geboren te Dordrecht 8.3.1873, wonende alhier, Achterom 11 rd, is vanaf zijn geboorte te Dordrecht wwonachtig.
In verband met het feit, dat voornoemde persoon op 7 October 1946 gedurende 60 jaren bij voormelde scheepswerf werkzaam was, zouden de firmanten gaarne zien, dat hem een Koninklijke onderscheiding werd toegekend.
Volgens bekomen inlichtingen is Van Heck steeds een zeer plichtsgetrouwe en voorbeeldige arbeidskracht geweest. Zijn loon bedraagt thans f 37 per week.
In de politie-administratie noch in de kartotheek der P.R.A. komt zijn naam voor, terwijl hj geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. Op maatschappelijk gebied staat Van Heck alleszins gunstig bekend. Mij zijn geen feiten of omstandigheden gebleken welke de eventuele toekenning van een Koninklijke onderscheiding in de weg zouden staan.
Ik moge U dan ook voorstellen in gunstige zin op het verzoek te adviseren. Het mij heden in handen gestelde request, gezonden aan de Heer Commissaris der Koningin in deze provincie met diens begeleidend schrijven dd 7 dezer no 1672 G doe ik hiernevens eveneens weder toekomen. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 11 Augustus 1947) Naar aanleiding van bovenaangehaalde apostille, en met terugzending van de daarbij overgelegde bijlage, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge te berichten, dat Gerrit van Heck, geboren te Dordrecht 8 Maart 1873, wonende alhier Achterom 11 rood, vanaf zijn geboorte te Dordrecht woonachtig is.
Hij was op 7 October van het vorige jaar, gedurende 60 jaar werkzaam bij de N.V. Scheepswerf 'De Rijn' voorheen fa. P. Hoebee; de laatste 30 jaren als voorman-klinker. In verband hiermede zou de Directie der naamlooze Vennootschap het op hogen prijs stellen, indien aan van Heck ter gelegenheid van de 3de Dinsdag in September a.s. een koninklijke Onderscheiding zou kunnen wordne toegekend.
Volgens bekomen inlichtingen is van Hekc steeds een zeer plichtsgetrouwe, voorbeeldige arbeidskracht geweest.  Zijn loon bedraagt thans f 37 per week.
Nich in de politie-administratie, noch in de kartotheek der P.R.A. komt zijn naam voor, terwijl hj geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. Op maatschappelijk gebied staat Van Heck zeer gunstig bekend. Mij zijn geen feiten of omstandigheden gebleken welke de eventuele toekenning van een Koninklijke onderscheiding in de weg zouden moeten staan.
Ik hen dan ook de eer U Hoogedelgestrenge te adviseren de toekenning van een Koninklijke onderscheiding te bevorderen, welke ook naar mijn mening zoude kunnen bestaan in de zilveren eremedaile, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- (Dordrecht 11 Augustus 1947; Aan Scheepswerf De Rijn) naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat ik de heer Commissaris der Koningin in de provincie Zuid Holland heb geadviseerd, de toekenning van een Koninklijke onderscheiding aan de heer G. van heck op 16 September a.s., te bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- (Dordrecht 14 November 1947; Aan Scheepswerf De Rijn) Bij deze heb ik de eer U mede te delen, dat de Minister van Sociale Zaken te mijner kennis bracht, dat het Hare Koninklijke Hoogheid de Regentes heeft behaagd bij besluit van 7 November, no 20, de Erre-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, toe te kennen aan de heer G. van Heck, magazijnmeester in dienst van Uw N.V.
Ik verzoek U de heer van Heck van het bvoenstaande in kennis te stellen, onder mededeling, dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hem door de Kanselier der Nederlandse Orden zal worden toegezonden.
Met het oog op de omstandigheid, dat thans geen algemene dag voor de bekendmaking van Koninlijke Onderscheidingen is vastgesteld, verzoek ik U de mededeling van de aan hem verleende onderscheiding aan betrokkenen te willen doen voor 20 November a.s. daar het in het voornemen van de Minister ligt de bekendmaking te doen plaatsen in de Staatscourant van 20 November 1947. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 11 November 1947) Ik heb de eer te uwer kennis te brengen, dat het Hare Koninklijke Hoogheid de Regentes behaagd heeft bij besluit van 7 November 1947, No 20, de Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen aan de hieronder vermelde personen.
U gelieve belanghebbenden hiervan kennis te geven, onder mededeling dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hun door de Kanselier der Nederlandse Orden zal worden toegezonden.
In verband met de omstandigheid, dat thans geen algemene dag voor de bekendmaking van Koninklijke onderscheidingen is vastgesteld, verzoek ik U de betrokkenen met de toekenning van deze Ere-medaille in kennis te willen stellen voor 20 November a.s. Het ligt n.l. in mijn voornemen de bekendmaking te doen plaatsen in de Staatscourant van 20 November 1947. De Minister van Sociale Zaken (get.) A.A. van Rhijn, de secretaris-generaal.
+
Behoort bij schrijven van 11 November 1947, No 92/303 Kabinet.
In zilver aan:
J. KALJÉE, ploegbaas bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
C.H. TUYTEL, werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
L.M. VERNIMMEN, voorheen werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
C. HOEBÉ, werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
J. de KEIZER, werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
C.J. ROEST, magazijnbaas bij de C.V. Kalkfabriek voorheen van Dijk en Co., te Dordrecht;
G. VAN HECK, magazijnmeester bij de N.V. Scheepswerf De Rijn, voorheen Firma P. Hoebée., te Dordrecht;
In brons aan:
A.J. VAN DER WANT, horlogemakersbediende bij de firma A.H. Schnabel, te Dordrecht;
J. SPOEL, voorheen schilder bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2286 (over 1947))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.