Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

ds. Cornelis Heemskerk


Geboren: 16-7-1867
Wonende: Bomkade 11 (Dordrecht)
Functie: predikant
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 26 maart 1928, kabinet 863) Omtrent Ds. C. Heemskerk, die 3 Meij a.s. 25 jaren predikant in Dordrecht is, kan ik U het volgende melden. Hij is een tiel ajren praeses van het Classicaal Bestuur van Dordrecht en praetor van den Rind. Hij is sedert jaren Voorzitter van de Chr. Schoolvereeniging voor de scholen ad Mijl (lagere en bewaarschool). Hij is voorzitter van het Christelijk Militaire Tehuis. Hij is Voorzitter sedert jaren van de Chr. Hist. Kiesvereeniging Willem van Oranje te Dordrecht, Voorzitter van den Staten en den K..ing(?) Dordrecht en als zoodanig lid van het Hoofdbestuur der Christelijk Historische Unie. Hij is Inspecteur Chr. Nationaal Onderwijs. Hij is secretaris van het fonds U.B.O. van den Christelijk Nationalen Werkmansbond in Nederland. In de hoop U hiermede de gewenschte inlichtingen verstrekt te hebben, ben ik na beleefde groeten, U dw dn.
- (Dordrecht 29 maart 1928) Het moge mij geoorloofd zijn Uwe aandacht te vrgaen voor het volgende. Op 3 mei a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer Cornelis Heemskerk, geboren 16 juli 1867, als predikant bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente in deze stad zijne intrede deed. De heer Heemskerk heeft zich in dat tijdvak op verschillende wijzen op godsdienstig en sociaal terrein zeer verdienstelijk gemaakt. Zoo is hij een tiental jaren praeses van het classicaal Bestuur van Dordrecht en praetor van den Ring. Sedert jaren is hij voorzitter van de Christelijke Schoolvereeniging voor de scholen aan de Mijl (lager en bewaarschool). Hij is voorzitter van het Christelijk Militair Tehuis. Verder is hij sedert jaren voorzitter van de Christelijke Historische Kiesvereeniging Willem van Oranje te Dordrecht, voorzitter van den Staten en den Kame.ing(?) Dordrecht en als zoodanig lid van het Hoofdbestuur der Christelijke Historische Unie.
Dan is hij Inspecteur voor Christelijk Nationaal Onderwijs en secretaris van het fonds U.B.O. van den Christelijke Nationale Werkmansbond in Nederland. Op verlerlei gebied beweegt hij zich derhalve. Het is daarom niet te verwonderen, dat uit den kring zijner geestverwanten de wensch is opgekomen om hem op debn dag van zijn 25 jarig jubileum te eeren en dat het van die zijde buitengewoon op prijs zou worden gesteld, indien zijn verdiensten ook van regeeringszijde openlijk erkenning zouden vinden door de toekenning van eene Koninklijke Onderscheiding. Ik maak mij gaarne tot tolk dezer wenschen en beveel bevorderen van de verleening dier onderscheiding in Uwe welwillende overweging aan. De Burgemeester van Dordrecht. (get) de Gaay Fortman.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant 3/4-5-1928)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.