Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem van Aken


Geboren: 8-2-1881 te Dordrecht
Wonende: Korte Scheidingsweg 37 (Dordrecht)
Functie: algemeen procuratiehouder N.V. tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonien
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in goud (K.B. 27-4-1949 no. 22)
Uitreiking: 30 april 1949

Aanmerkingen:
- (Mij tot Verkoop van Hulpmeststoffen (gevestigd te Dordrecht), Korte Gelderschekade 2, Handelskade; Dordrecht 11 November 1947) Ondergetekende veroorlooft zich U te verzoeken hem een kort ondehroud met U persoonlijk wel te willen toestaan. Doel daarvan is Uwe aandacht te vragen voor dne Heer WILLEM VAN AKEN, geb. 8 Februari 1881, wonende Korte Scheidingsweg 37, Dordrecht, die ca. 40 jaren als algemeen procuratiehouder en chef de bureau bij onze vennootschappen de N.V. tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonien en de N.V. Kunstmesthandel v.h P.J. van Ardenne, beide te Dordrecht, in functie is en thans per 331 December a.s. onze dienst met pensioen gaat verlaten en U te verzoeken Uwe bemiddeling te willen verlenen om hem een Koninklijke Onderscheiding ten deel te doen vallen.
De voorbeeldige wijze, waarop hij zich van zijn taak, mede in het belang van de gemeenschap, heeft gekweten, zou ik gaarne nader willen belichten, terwijl ik voorts meen hierbij nog te mogen aantekenen, dat het mij bekend is, dat de Heer van Aken zich sedert 40 jaren ook op cultureel en philantropisch gebied te Dordrecht beweegt.
De heer van Aken is:
a) Erelid en gedurende 42 jaren lid resp. ruim 30 jaren bestuurslid [1907-1937] van de Koninklijke Rederijkerskamer Inter Amicos (voorzitter de heer J. van Randwijk).
b) bestuurslid sedert ongeveer 20 jaren [1927-heden] van de afd. Dordrecht van PHILATELICA (voorzitter Luit. Kol. G. van der Mark).
c) Lid sedert 1918 resp. Oud-Bestuurslid van de Ancient Order Of Foresters (voorzitter de heer J. van der Velde).
d) Lid sedert ca. 40 jaren [sedert 1913] resp. bestuurslid van de 80-jarige Vereeniging van Kantoorbediende tot Steun aan behoeftige leden en hun Nabestaanden (voorzitter de heer J. Tijssen).
Mij voor Uw gunstig antwoord gaarne aanbevelend, verblijf ik, Hoogachtend.
- (Dordrecht 28 November 1947) Onder terugzending der stukken betreffende het verlenen van een Koninklijke onderscheiding aan Willem VAN AKEN, heb ik de eer uEdelachtbare hierbij toe te zenden een rapport omtrent deze aangelegenheid. Als ik het geheel beshcouw en vooral de omvang en de aard der verdiensten, wil het mij voorkomen, dat volstaan kan worden met het verlenen van een eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De Commissaris van Politie (get.) Meijer.
- [RAPPORT] In verband met nevengaand verzoek is mij bij onderzoek het volgende gebleken.
Op het kantoor van de Mij. tot verkoop van Hulpmeststoffen te Dordrecht zijn 8 personen werkzaam, terwijl er 7 vaste arbeiders zijn voor het transport enz. In het drukke seizoen varieert het buitenpersoneel van 20 tot 30 personen. In Portugaal is een filiaal gevestigd met 5 personen voor kantoor en enige vaste en losse arbeiders. Bovendien zijn er nog verschillende agentschappen gevestigd in Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland.
Doordat er geen voldoende aanvoer is en de hulpmeststoffen gedistribueerd zijn, is het aantal personeel aanmerkelijk minder dan in normale tijden. In 1946 bedroeg de omzet 28.858.662 KG, waarvan de totale inkomsten bedriegen f 3.500.000.
Genoemde Van AKEN komt in de kartotheek bij de P.R.A. en in onze administratie niet voor. Hij heeft geen vonnissen te zijnen laste. Onzerzijds is niets ongunstigs omtrent zijn gedrag bekend. Dordrecht, 20 November 1947. De Brigadier van Politie (get.) P. Beekhuizen.
- (Dordrecht 12 December 1947) In antwoord op Uw brief dd 3 December 1947 no. 2491 G heb ik de eer UHoogedelgestrenge mede te delen, dat de Heer W. van Aken op 15 December 1908 bij de N.V. Mij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in dienst trad.
Voorts kan ik U nog mededelen, dat hij van 1907 tot 1937 bestuurslid was van de Koninklijke Rederijkerskamer "Inter Amicos", van 1927 tot heden bestuurslid van de afdeling Dordrecht van "Philatelica" en sedert 1913 bestuurslid van de Vereniging van Kantoorbediende tot Steun aan behoeftige leden en hun Nabestaanden . Daar het archief van de "Ancient Order of Foresters" door de Duitsers in belag werd genomen, is dit verloren gegaan en kon niet meer worden nagegaan gedurende welke periode de Heer W. van Aken bestuurslid is geweest. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 14 April 1949) Het ligt in mijn voornemen om ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin aan Hoogstderzelver voor een Koninklijke onderscheiding voor te dragen W. van Aken, geboren 8 Feb. 1881 te .... wonende Korte Scheidingsweg 37, Oud-Procuratiehouder en oud-chef de bureau van de N.V. Mij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonien en van de N.V. Kunstmesthandel v.h P.J. van Aardenne.
In verband hiermede zal ik gaarne onverwijld van U vernemen of naam, fucntie(s) en adres van bovengenoemde(n) juist zijn weergegeven. Indien zch na Uw antwoord, doch voor 29 dezer nog omstandigheden mochten voordoen, welke met het oog op bedoelde onderscheiding van belang zijn, dan moge ik U verzoeken daarvan terstond - eventueel telefonisch - mijn kabinet in kennis te stellen (telefoon interlocaal letter G, toestel 731). De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
- (Dordrecht 15 Juli 1949) In antwoord op bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat de heer Willem van Aken, geboren 8 Februari, te Dordrecht, en woonachtig te Dordrecht, Korte Scheidingsweg 37, tot 31 December 1947 inderdaad werkzaam was als Algemeene Procuratiehouder en chef de bureau bij de N.V. Mij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonien en van de N.V. Kunstmesthandel v.h P.J. van Aardenne., beiden te Dordrecht. Mochten zich coor 29 April a.s. nog osmtandigheden voordoen, welke met het oog op de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding van de heer Van Aken voornoemd van belang zijn, dan zal ik niet nalaten Uw kabinet daarvan onverwijld in kennis te stellen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 27 April 1949) Ik heb de eer U mede te delen, dat bij Koninklijk Besluit van 26 April 1949 No. 22 is.zijn benoemd tot / is verleend de Ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud aan W. van Aken. Mededeling van de onderscheiding zal dezerzijds geschieden aan / Ik moge U verzoeken de overige decorandi op de datum van de publicatie in de Nederlandse Staatscourant te eten 29 April 1949 van de onderscheiding in kennis te stellen en de inmiddels door de Kanselier der Nederlandse Orden aan U toegezonden Ere-medaille(s0 uit te reiken. De Minister an Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
- (Dordrecht 21 Mei 1949 bedankbrief W. van Aken);
- (1956) Willem van Aken, wonende Korte Scheidingsweg 37 Dordrecht. Geboren 8 Februari 1881, in 1956 dus 75 jaar geworden. Was ca 40 jaren Algemeen Procuratiehouder en Chef de Bureau van de N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen opgericht in 1893 en de N.VC. Kunstmesthandel v.h. P.J. van Aardenne, beide gevestigd te Dordrecht. Is thans gepensionneerd.
Hij beweegt zich, mede in het belang der gemeenschap, reeds gedurende 50 jaren opcultureel en philantropische gebied. Is o.a. nu 50 jaren Lid van de Koninklijke Rederijkerskamer Inter Amicos, waarvan ruim 30 jaren Bestuurslid en thans nog steeds belast met de vorming en het beheer van een Reservefonds, alsmede met het geregelde teozicht op de lopende kasgelden. Hij werd ca 20 jaren geleden benoemd tot Erelid. Voorzitter van Inter Amicos is de Heer J. van Randwijk. 
Is ruim 30 jaren Lid waarvan 25 jaren bestuurslid van de Afdeling Dordrecht van Philatelica, onder Voorziterschap van Luitenant Kolonel G. van der Mark.
Is Lid sedert 1918, dus ruim 39 jaren, waarvan vele jaren Bestuurslid van de Afdeling Dordrecht van de Wereld-Broederschap Ancient Order of Foresters en thans nog mede belast met de zorg voor de eventuele moeilijkheden van zieken en weduwen en wezen van overleden broeders; hetgeen in alle stilte geschiedt. Voorzitter is op t ogenblik de Heer S. Boerman.
Was gedurende 40 jaren lid resp Bestuurslid van de Vereeniging van Kantoorbedienden tot Steun aan Behoeftige Leden en hun Nabestaanden. Deze Vereeniging is na een 80-jarige bestaan inmiddels opgeheven, teon bleek dat doorgevoerde regeringsmaatregelen op sociaal gebied geen beroep op de Vereniging meer nodig maakten.
Was gedurende de laatste Wereldoorlog (1940-1945) Wijkcommandant voor Afvoer, eventueel Aanvoer van de burgerbevolking. Honderden landgenoten van de Zuid-Hollandse en Zeeuwe eilanden werden geevacueerd en in Dordrecht langere tijd ondergebracht bij inwoners die daartoe werden aangezocht.
Is ruim 7 1.2 jaar in het bezit van de Koninklijke onderscheiding Gouden Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.