Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes de Heer


Geboren: 19-4-1877 te Dordrecht
Wonende: Tesselschadestraat 11rood (Dordrecht)
Functie: knecht bij de Firma G.N. Itz (Hooikade 7)
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Firma G.N. Itz, grossier in koloniale waren, Magazijn en kantoor Hooikade 7; Dordrecht 17 Januari 1937) Aangezien onze oudste knecht op 1 Februari a.s. gedurende 40 jaren in onze zaak is werkzaam, zouden wij U beleefde willen verzoeken hem voor een koninklijke onderscheiding te willen voordragen, als erkenning voor zijn eerlijke en trouwe dienst. Inmiddels verblijven wij, Firma G.N. Itz;
- (Dordrecht 19 Januari 1934) Onder terugzending van het schrijven van de firma G.N. Itz, grossiers in koloniale waren, zaakdoende aan de Hooikade 7 alhier, mij in handen gesteld bij Uwe apostille d.d. 18 dezer, No. 1142, Kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende mede te deelen:
De in het schrijven bedoelde knecht is genaamd Johannes de Heer, geboren te Dordrecht, 19 April 1877, woonachtig alhier aan de Tesselschadestraat no 11 rood, die op 1 Februari a.s. 40 jaren als knecht in dienst van genoemde firma werkzaam is. In haar bedrijf zijn drie knechten werkzaam, van wie de Heer de oudste is.
Volgens mededeeling van een der firmanten heeft De Heer, zoolang hij zijne betrekking vervult, steeds de belangen van zijn patroons voorgestaan en eerlijk, trouw en met ijver en toewijding gediend. Ook in zijne omgeving staat hij gunstig aangeschreven. Bij onderzoek is niets nadeeligs omtrent zijn gedrag en levenswandel bekend geworden, terwijl volgens verkregen inlichting, zijn naam niet voorkomt in de strafregisters ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier. Hij behoort niet tot eenige revolutionnaire partij en voor zoover is kunnen blijken, is hij de beginselen daar van ook niet toegedaan. Bij zijn patroons bestaat de overtuiging, dat hij eene Koninklijke onderscheiding zeer op prijs zal stellen. Op grond van het vorenstaande meen ik dan ook U te mogen voorstellen te adviseeren, dat geen omstandigheid is gebleken, welke eene aan J. DE HEER eventueel te verleenen een Koninklijke onderscheiding in den weg zou staan. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 27 Januari 1934 / aan firma G.N. Itz) In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U mede te deelen, dat het, in verband met de late aanvrage, twijfelachtig is, of de onderscheiding, aan Uwen knecht J. de Heer ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum te verleenen, op 1 Februari a.s. zal worden toegekend. Mocht dit nog inderdaad het geval blijken te zijn, dan verzoek ik U daarmee zoodra mogelijk in kennis te stellen; ik zal dan, indien eenigszins mogelijk, trachten aanwezig te zijn. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.  


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.