Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem van Hemert


Geboren: 7-12-1830 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: sergeant-majoor bij de Schutterij
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 15 Augustus 1905 (of beiden aanbevelen voor de eeremedaille der orde v. Oranje-Nassau)) Door dezen heb ik de eer UEdel Achtbare ter kennis te brengen dat
de Sergeant-Majoor der d.d. Schutterij alhier Willem van Hemert op heden 15 Augustus zijn vijftigjarigen diensttijd bij de schutterij herdenkt. Hij werd den 15 Augsutus 1855 als schutter ingelijfd vervolgens aangesteld als korporaal, sergeant en gedurende vijfendertig jaren als Sergeant-Majoor.
En dat de hoornblazer Andries Christoffel Mensen, in dit jaar reeds een diensttijd van bijna vijfenveertig jaren heeft volbracht.
Van beide persoonen kan ik getuigen dat zij onder mijn Commando en dat van vorige commandanten der schutterij zich onberispelijk hebben gedragen en met ijver en toewijding de diensten bij de schutterij hebben vervuld.
Ik neem de vrijheid UEdelAchtbare beleefd te verzoeken om uwe tusschenkomst te willen verleenen om beide genoemde leden der schutterij in aanmerking te doen komen voor eene Koninklijke onderscheiding waarvoor zij naar mijne bescheiden meening volkoomen waardig geacht kunnen worden. Voegen nog hierbij te mogen opmerken dat het verzoek voor den hoornblazer Mensen om reeds gelijk  wordt gedaan als voor die vijftig dienstjaren heeft, dit wordt veroorzaakt door de opheffing der schutterijen en daarmede de gelegenheid voor Mensen verloren gaat om daar meer in aanmerking te komen. De Majoor-Commandant der d.d. Schutterij (get) Canter Cremers.
- (15 Augustus 1905) Door den Majoor Commandant der Dienstdoende Schutterij alhier is mijne aandacht gevestigd op het feit dat:
(1) Willem van Hemert, geboren te Dordrecht den 7de December 1830, wonende alhier, op de 15de dezer, vijftig jaren lang onafgebroken in dienst is geweest bij de Dienstdoende Schutterij alhier, eerst als schutter, alter als korporaal en sergeant en sedert de laatste 35 jaren als Sergeant-Majoor;
(2) Andries Christoffel Mensen, geboren te Dordrecht, den 4de December 1836, wonende alhier, nog in dit jaar vijfenveertig jaren lang in dienst zal zijn geweest bij dezelfde schutterij, als hoornblazer.
Beide personen hebben zich volgens verklaring van den Majoor-Commandant, gedurende hun diensttijd onberispelijk gedragen en met ijver en toewijding hunne functies bij de Schutterij vervuld. Ook bij de politie alhier is omtrent hun burgerlijk gedrag niets nadeeligs bekend. Ik meen in een en ander aanleiding te mogen vinden de aandacht van U Hoog Edelgestrenge op die personen voor een onderscheiding van wege Hare Majesteit de Koningin te vestigen, met beleefde uitnoodiging wel te willen bevorderen dat zij in aanmerking moge komen voor eene medaille als bedoeld in artikel 9 der Wet tot instelling der Oranje Nassauorde. De Burgemeester van Dordrecht (get) A.R. Zimmerman;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.