Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Léonard Georg van Herwaarden


Geboren: 8-5-1872 te Dordrecht
Wonende: Spuiweg 48 (Dordrecht)
Functie: wijnhandelaar en enig firmant der wijnhandelsfirma P.C. de Groot (Wolwevershaven 29)
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Evangelisch Luthersche Gemeente Dordrecht; Dordrecht 10 April 1936) In aansluiting op het aangename onderhoud, hetwelk wij d.d. 24 Maart j.l. met U mochten voeren, doen wij U hierbij de door U verlangde gegevens betreffende den heer L.G. van Herwaarden toekomen.
De heer L.G. van Herwaarden is geboren te Dordrecht 8 Mei 1872. Hij is van beroep wijnhandelaar en eenig firmant der wijnhandelsfirma P.C. de Groot, Wolwevershaven 29, alhier. Op kerkelijk terrein is v. Herwaarden van jongsafaan steeds ijverig werkzaam geweest. Hij bekleedt ruim 32 jaren een functie in den Kerkeraad der Evang. Luthersche Gemeente van Dordrecht en sinds een groot aantal jaren vervult hij op zeer gewaardeerde wijze de taak van kerkrentmeester.
Hij heeft zich steeds doen kennen als iemand, die zich aangetrokken voelde tot de zorg voor de minderbedeelde en hulpbehoevende stadgenooten en met groote toewijding en de edelmoedigheid heeft hij steeds de belangen van dezulken, waar hem dit mogelijk was, behartigd.
Als gevolg daarvan werd hij aangezocht om deel uit te maken van de besturen van de Vereeniging Armenzorg, de Hulpbank en het Hervormd Bestedelingenhuis en sinds verscheidene jaren is hij voorzitter van de besturen dezer nuttige instellingen.
In verband daarmede is zijn verkiezing te verklaren tot Voorzitter van den Armenraad voor Dordrecht, een functie, die de heer v. herwaarden een geruim aantal jaren vervulde.
Daarnevens heeft het gemeenschapsleven in meer algemeenen zin zijn warme belangstelling, wat kan blijken uit zijn jarenlang voorzitterschap van de Afd. Dordrecht van de Mij. tot Nut van 't Algemeen en zijn bestuursfunctie's van het Instituut der Volksvoorlezingen en van de Nutsspaarbank te Dordrecht.
Hij was gedurende eenige jaren lid van den gemeenteraad van Dordrecht en geruimen rijd ambtenaar van den Burgelijken Stand.
Zijn eenvoudig, beminnelijk karakter, zijn volkomen belangelooze vervulling van de veel tijd vragende genoemde functie's, deden hem de achting en vriendschap van zeer velen verwerven. Ondergeteekenden hopen dat bovenstaande gegevens, met Uw zeer gewaardeerden steun, tot het geoorgde doel mogen leiden. 
Namens den Kerkeraad d. Ev. Luth. Gemeente (get.) J.H. Grottendieck, voorz.; Van Bilderbeek, secr.
- (Dordrecht 20 April 1936) Beleefd verzoek ik uw aandacht voor een bijzonder verdienstelijk stadgenoot, n.l. den heer Léonard George van Herwaarden, geboren te Dordrecht 8 mei 1872, wonende aan den Spuiweg no 48. Hij behoort tot een zeer achtenswaardig Dordtsche familie en is eenig firmant van de firma P.C. de Groot, een der oudste handelshuizen in wijnen alhier, gevestigd Wolwevershaven no 29.
De heer Van Herwaarden heeft zijn werkkracht niet beperkt tot het uitoefenen van zijn beroep. reeds op betrekkelijk jeugdigen leeftijd geboelde hij neiging, om op breeder terrein anderen van dienst te zijn. Dat hij daarin uitstekend is geslaagd, moge U het volgende bewijzen.
Gedurende 32 jaren is hij onafgebroken lid van den Kerkeraad der Evangelisch Luthersche Gemeente, waarvan een zeer groot gedeelte rentmeester der kerk, wat beteekent de administratie van vele fondsen en vaste goederen. Geheel belanggeloos vervult hij die functie op loffelijke wijze.
Met groote toewijding is hij werkzaam geweest in de armenverzorging. Van 1909 af is hij lid van het Hoofdbestuur der plaatselijke Vereeniging Armenzorg, de laatste twee jaren als voorzitter. Vele jaren is hij regent van het Hervormd Bestedelingenhuis (een inrichting voor ouden van dagen), sedert 1932 voorzitter van het College van Regenten. Om misverstand te voorkomen, worde erop gewezen, dat de statuten dezer stichting bepalen, dat regent kunnen zijn zij, die behooren tot een protestantsch kerkgenootschap, dus niet alleen lidmaten der Nederduitsch Hervormde Kerk.
Van het Bestuur van den Armenraad, welke bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 Mei a.s. wordt opgeheven, heeft hij deel uitgemaakt van de oprichting af, 1 Mei 1913. Hij fungeerde als voorzitter van dit instituut van Augustus 1926 tot eind December 1935, toen hij als zoodanig en als bestuurslid meende te moeten bedanken. Sedert 1907 is hij bestuurslid van de Nutsspaarbank en sedert 1914 van de Hulpbank.
Het Departement Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen heeft jarenlang de groote daadwerkelijke belangstelling gehad van den heer Van Herwaarden. Van de Commissie voor de Volksvoorlezingen, uitgaande van dit Departement, is hij lid geweest van 1905 af. Deze Commissie is in 1935 opgeheven, doch haar werkzaamheden worden voortgezet door het bestuur van het Departement, waarvan hij sedert Juli 1925 voorzitter is.
Ook heeft hij eenige openbare ambten bekleed. Zoo was hij van maart 1905 tot aan de reorganisatie in Juni 1925 hoofdman bij de brandweer. Van September 1927 tot September 1931 en van December 1934 tot September 1935 was hij lid van den Gemeenteraad, van October 1929 tot Maart 1936 ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
De heer Van Herwaarden heeft al deze functies belangeloos waargenomen. Man van eenvoudig, beminnelijk, karakter, vindt hij voldoening in het bevorderen van de belangen zijner medemenschen. In breede kringen onzer gemeentelijke samenleving wordt hij zeer gewaardeerd door de rustige, onbevangen, wijze, waarop hij zich nog steeds inspant, om iets voor anderen te kunnen doen. Ook ik apprecieer dit ten zeerste, als blijk van echten burgerzin, welke steeds schaarscher wordt.
In het bovenstaande moge U de motiveering vinden van mijn beleefd verzoek, om wel te willen bevorderen, dat aan den heer Van Herwaarden bij gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin een Koninklijke Onderscheiding worde toegekend en wel het ridderkruis in de Orde van Oranje Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- (Hoofdbestuur Maatschappij tot Nut van 't Algemeen; Centraal Station (kamer 55-57) Amsterdam; 7 Februari 1940) Het bestuur van het departement Dordrecht, dat op 24 Mei het 150-jarig bestaan van dit departement hoop te herdenken, jeeft zich tot het hoofdbestuur onzer Maatschappij gewend met het verzoek te willen bevorderen, dat de voorzitter de Heer L.G. van Herwaarden, ter gelegenheid van die herdenking een Koninklijke onderscheiding zou krijgen.
Nu heeft ons hoofdbestuur bij vroegere soortgelijke gelegenheden het besluit genomen, dat het, gegeven onze 300 departementen, ongewenst zou zijn op deze weg te begeven en telkens in Den haag aan te kloppen voor dergelijke gevallen. Wij zouden daarmede op den duur eerder ingunstige dan gunstige beslissingen uitlokken. Het heeft zich tegelijk hiermee op het standpunt gesteld, dat de verdiensten der in aanmerking komende functionarissen beter door de plaatselijke autoriteiten kunnen worden beoordeeld en dat werkelijk bijzondere gevallen ook met meer kans op succes door den burgemeester ter palatse onder de aandacht van de Regering kunnen worden gebracht.
In deze geest hebben wij ook het Departement Dordrecht geantwoord.
Voor mij ligt een lijst van een groto aantal functies, welke door den Heer van Herwaarden in Dordrecht zijn of worden vervuld. Bij het doorlezen daarvan scheen mij de prognose voor de vervulling van de wens van het bestuur niet ongunstig en ik gaf den secretaris in overweging zich tot U te wenden met het verzoek, om Uw medewerking te verlenen tot verkrijging van de gewenste onderscheiding. Ik beveel een en ander gaarne in Uw aandacht aan. Hoogachten, algemeen secretaris.
+
Leonardus George van Herwaarden, geb. 8-5-1872 wonende te Dordrecht, Spuiweg 48, beroep wijnhandelaar.
* 1922-heden bestuurslid van het Dep. Dordrecht der My. 't Nut v. 't Algem.
*Juli 1925-heden voorzitter van het Dep. Dordrecht der My. 't Nut v. 't Algem.
*Juli 1905-16 sept 1935 Lid v.d. comm. v.d. Volksvoorlezingen der My. 't Nut v. 't Algem.
(opheffing commissie)
*?-heden bestuurslid van het District Rotterdam der My. 't Nut v. 't Algem.
* 1914-heden commissaris v.d. Hulpbank, opgericht door Dep. Dordrecht der My. 't Nut v. 't Algem.
* 1903-heden commissaris v.d. Spaarbank, opgericht door Dep. Dordrecht der My. 't Nut v. 't Algem.
* maart 1913 (oprichting)-1935 lid van den Armenraad te Dordrecht
* 1926-1935 voorzitter van den Armenraad te Dordrecht
* nov 1925 - heden bestuurslid der Ver. Armenzorg
* October 1935-heden voorzitter der Ver. Armenzorg
* Jan 1900- heden kerkeraadslid der Ev-Luth Gem te Dordrecht
* 1900-1914 diaken
* 1914-heden ouderling
* Jan 1926 - heden Regent van het Hervormd Bestedelingen huis te Dordrecht
* 1932-heden voorzitter van het Hervormd Bestedelingen huis te Dordrecht
* ... - 1931 consul van den A.N.W.B.
* 1900-1925 brandmeester v.d. Vrijwillige Brandweer (reorganisatie)
* 1903??-heden lid van de Commissie tot uitdeeling van warme spijzen (Rumfordsche Soepkokerij)
Op 24 Mei 1940 bestaat het Dep. Dordrecht 150 jaar. Opgericht 24 mei 1790.
- (Dordrecht 3 April 1940) Naar aanleiding en met terugzending van de mij bij bovenaangehaalde apostille om bericht en raad in handen gestelde stukken heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat de heer Leonard Georg van Herwaarden, geboren 8 Mei 1872, wonende Spuiweg 48 alhier, een algemeen geacht ingezetene dezer gemeente is, die zich in zijn onderscheiden functies, genoemd in de bijlage van het verzoekschrift van de bestuursleden van het departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, zeer verdienstelijk heeft gemaakt jegens de Dordtsche samenleving.
Zooals in die bijlage wordt gezegd, neemt het departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, waarvan de heer van Herwaarden sinds 13 Juli 1925 Voorzitter is, onder de cultureele instellingen in deze gemeente een vooraanstaande plaats in, terwijl de spaarbank, door dit departement alhier in 1818 opgericht, sedert eenige jaren een zelfstandig lichaam, gegroeid is tot een zeer belangrijke instelling.
Ook overigens kan ik mij volkomen met den inhoud van het verzoekschrift met bijlage vereenigingen, zoodat ik alle aanleiding vind U te adviseeren de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding aan den heer L.G. van Herwaarden, zulks ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van bovengenoemd departement, wel te willen bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.