Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hendrik Adriaan van Heusden


Geboren: 7-10-1882 te Dordrecht
Wonende: Stooplaan 23 (Dordrecht)
Functie: chef boekhouder bij Werf De Noord (Alblasserdam)
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Werf De Noord, Alblasserdam; Alblasserdam 20 December 1948) De Heer van Heusden, Hendrik Adriaan, geboren te Dordrecht 7 october 1882 en wonende te Dordrecht, Stooplaan 23, hoopt op 15 Maart 1949 veertig jaren in onzen dienst te zyn. Hierdoor zal hy in aanmerking komen om te worden voorgedragen voor een Koninklyke onderscheiding.
Gedurende de 40 jaren dat hy in onzen dienst is, heeft hy als Chef-Boekhouder-correspondent de leiding gehad van de gehele administratie van het bedryf en verschillende nevenbedryven, waar hy namens ons de Directie heeft gevoerd en ook Commissariaten heeft vervuld. By de opheffing der betreffende Naamlooze Vennootschappen zyn die functies thans by afzonderlyke procuratie's van toepassing. Ca. 25 jaren heeft hy de machtiging om als Procuratiehouder voor onze onderneming op te treden. Indien gewenscht willen wy gaarne meerdere inlichtingen verstrekken.
Genoemde Heer stelt echter geen prys op de gebruikelyke draagmedaille, doch wy zouden U in overweging willen geven te overwegen, gezien zyn zeer verantwoordelyke postitie die hy in die jaren tot volle tevredenheid heeft behartigd, of hy in aanmerking kan komen voor een onderscheiding die meer in verband staat met zyn maatschappelijke positie en waardeering van het gepresteerde. Wy hopen op uwe volle medewerking te mogen rekenen en teekenen, Hoogachtend, Werf De Noord;
- (Dordrecht 28 December 1948) Onder terugzending van het verzoekschrift van de Directie der scheepswerf "De Noord", gevestigd te Alblasserdam dd 20 dezer, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd 22 dezer Noo 1960 kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
De heer Van HEUSDEN, Hendrik Adriaan, geboren te Dordrecht, 7.10.1882, wonende te Dordrecht, Stooplaan 23,  staat sedert zijn geboorte ingeschreven in het bevolkingsregister dezer gemeente.
In maatschappelijk opzicht staat betrokkene alleszins gunstig bekend. Bij onderzoek is gebleken, dat hij geen strafvonnissein te zijnen laste heeft, terwijl ook in politiek opzicht, mede ten tijde van de bezetting, niets te zijnen nadele is bekend geworden. Blijkens bijgaand verzoek zal de heer Van HEUSDEN op 15-3-1949 gedurende 40 jaren werkzaam zijn bij voornoemde onderneming, waarvan gedurende 25 jaren als procuratiehouder en staat hij bij zijn werkgever in hoog aanzien. De Directie zou gaarne zien, dat de jubilaris de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd verleend. Aangezien in het verzoekschrift geen andere motieven naar voren worden gebracht dan een 40-jarig dienstverband, zij het dan op zeer verdienstelijke wijze vervuld en in het geheel geen verdiensten worden gememoreerd, resp. ten opzichte van H.M. de Koningin, de Staat of de maatschappij in het algemeen, ben ik van mening, dat niet voldoende termen aanwezig zijn om betrokkene voor te dragen voor vorengenoemde Koninklijke onderscheiding, tenzij de Directie in dat opzicht nadere gegevens zal kunnen verschaffen waarom ik U moge adviseren het verzoek daartoe in handen te stellen van U ambtgenoot te Alblasserdam.
In het ontkennend geval zal een eventueel advies aan de betrokken instantie m.i. afwijzend dienen te zijn aangezien betrokkene, blijkens bijlage dezes, geen prijs stelt op een onderscheiding van lagere orde.
Indien de verdiensten van de jubilaris zich uitsluitend beperken tot zijn betrekking, zal uiteraard de werkgever bij de herdenking van het jubileum van zijn grote waardering op andere wijze kunnen doen blijken. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 10 Januari 1949) De Directie van de Werf de Noord te Alblasserdam vraagt mijn medewerking ter verkrijging van een Koninklijke Onderscheiding voor de heer Hendrik Adriaan van Heusden, geboren te Dordrecht 7 October 1882 en wonende alhier Stooplaan 23. De Heer van Heusden zal op 15 Maart a.s. gedurende 40 jaar in dienst van die werf zijn werkzaam geweest, waarvan de laatste 25 jaar als procuratiehouder. Als zodanig heeft hij de leiding gehad van de gehele administratie van het bedrijf en van verschillende nevenbedrijven. De Directie schrijft, dat de heer van Heusden namens haar de leiding heeft gevoerd, verschillende commissariaten heeft vervuld en bij haar in groot aanzien staat.
De Directie deelt daarbij mede, dat de heer van Heusden geen prijs stelt op de gebruikelijke draagmedaille. Lettende op de zeer verantwoordelijke functie, welke de heer van Heusden gedurende lange jaren tot haar volle tevredenheid heeft waargenomen en op zijn maatschappelijke positie geeft de Directie in overweging de toekenning van het Ridderkruis der Oranje Naasauorde te bevorderen.
Naar mijn mening bestaat er inderdaad op grond van punt 3 der Richtlijnen de mogelijkheid, aan de wens van de Directie tegemoet te komen. De heer van Heusden heeft gedurende vele jaren zijn dienst nauwgezet vervuld en daarbij blijk gegeven over uitmuntende eigenschappen te beschikken.
In maatschappelijk opzicht staat betrokkene zeer gunstig bekend. Hij heeft geen enkel strafvonnis te zijnen laste. In politiek opzicht is niets te zijnen nadele bekend.
Wanneer derhalve het feit van het 40-jarig dienstverband bij dezelfde firma voldoende wordt geacht, om de toekenning van bovengenoemde ridderorde te rechtvaardigen en daarvoor niet nodig wordt geacht, dat betrokkene zich verder op het terrein van staat of maatschappij evenzeer verdienstelijk heeft gemaakt - op welk terrein de heer van Heusden geen bijzondere verdienste heeft - vind ik aanleiding U Hoogedelgestrenge in overweging te geven inwilliging van het door de Directie van Werf de Noord gedaan verzoek te bevorderen. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.