Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Cornelis Hoebé


Geboren: 8-10-1883 te Dubbeldam
Wonende: Merwedestraat 71 (Dordrecht)
Functie: werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (KB 7-11-1947)
Uitreiking: november 1947

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 7 Juli 1947) Voor toekenning van een Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau vestigt men mijn aandacht voor de algemene gelegenheid op de navolgende personen; een uittreksel uit de betreffende adviezen laat ik hier volgen:
1) enz
2) Johannes George Pulle, geboren 20 November 1879, wonende Wantijstraat 8 te Dordrecht. De heer Pulle, die thans 67 jaar is en in 1943 zijn 40-jarig jubileum heeft gevierd, is reeds gepensionneerd. Hij was voor zijn ontslag hoofd van de afdeling Eindmontage der Brandkastenfabriek, waarin 20 à 25 arbeiders werkzaam zijn. Door zijn grote kennis van combinatiesloten, werd hij herhaaldelijk voor belangrijke montages uitgestuurd.
3) Johannes Spoel, geboren 31 mei 1879, wonende Crayensteynstraat 117 te Dordrecht. Voor deze schilder van grote vakbekwaamheid werd reeds in de aanvang van 1940, in welk jaar hij zijn 40-jarig dienstjubileum herdacht, een aanvrage voor het toekennen van de bronzen medaille der Orde van Oranje-Nassau ingediend. Betrokkene is inmiddels gepensionneerd.
4) Jan Kaljé, geboren 18 februari 1886, wonende Merwedestraat 31rood te Dordrecht. Belanghebbende heeft in 1943 zijn 40-jarig jubileum gevoerd en is thans 61 jaar. Hij is werkzaam als ploegbaas, speciaal voor het vervaardigen van safe-loketten.
5) Christiaan Herbert Tuytel, geboren 24 Juli 1882, wonende Vondelstraat 6 te Dordrecht. De heer Tuytel is werkmeester bij de afd. Slotenfabriek, tot welke functie hij zich door zijn grote bekwaamheid en toewijdig heeft opgewerkt. Hij heeft ca 150 arbeiders onder zich. Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum in 1939 werd reeds een aanvrage ter onderscheiding voor hem ingediend. Zijn leeftijd is thans 64 jaar.
6) Lodevikus Vernimmen, geboren 3 Februari 1882, wonende Boeroestraat 30 te Dordrecht. De heer Vernimmen is werkmeester in de afd. Kluisdeuren en Ververij. Hij heeft tal van montages in het buitenland verricht o.a. in Zuid-Amerika en Scandinavië. Hij heeft de leiding over ca. 50 arbeiders. Zijn 40-jarige jubileum vond in 1939 plaats.
7) Cornelis Hoebé, geboren 8 October 1883, wonende Merwedestraat 71 te Dordrecht. De heer Hoebé heeft in 1941 zijn 40-jarig jubileum gevierd en is, evenals de heer Tuytel voornoemd, werkmeester in een afdeling van de Slotenfabriek, welke ook ca 150 arbeiders omvat.
7) Johannes de Keizer, geboren 22 December 1883, wonende Merwedestraat 44 te Dordrecht. De heer de keizer is werkmeester in de afd. Brandkastenfabriek en heeft de leiding over ca. 100 arbeiders. Zijn 40-jarig jubileum vond plaats in 1945. Door zijn grote kunde heeft hij zich tot zijn huidige functie opgewerkt; hij heeft zich in het bijzonder verdienstelijk gemaakt bij het ontwerpen van gereedschappen en het in stan houden der outillages.
8) Th. Kind,  geboren 22 Augustus 1885, wonende van Slingelandtlaan 51 te Dordrecht. De heer Kind heeft in 1942 zijn 40-jarig dienstjubileum gevierd en is thans 61 jaar. Van 1918 af is hij Chef-werkmeester bij de Afd. Slotenfabriek; hij is ontwerper van nieuwe slottypen en werkmethoden en is een man van grote bekwaamheid en toewijding. In zijn afdeling zijn werkzaam ca 450 arbeiders; zijn inkomen bedraagt nf 600 à f 700 per maand.
Uitgezonderd de onder 1. genoemde persoon zijn allen werkzaam bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken te Dordrecht. gaarne zal ik - indien mogelijk - spoedig Uw advies hierover vernemen. De Minister van Sociale Zaken (get) A.A. van Rhijn.
- (Dordrecht 26 Juli 1947) Onder terugzending van de missive van de Heer Commissaris der Koningin in deze provincie d.d. 16 dezer, no. 1448 G met bijgevoegd uittreksel van het schrijven van de Heer Minister van Sociale Zaken d.d. 7.7.1947 No 92/131 Kabinet, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd 21 dezer No. 1876, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende te berichten;
1) PULLE, Johannes George, geboren te Arnhem, 20 November 1879, alhier gewoond hebbend Wantijstraat 8, is op 11 Januari 1947 afgeschreven naar Schiedam, Burg. Knappertlaan 270c; zijn loon bedroeg f 48 per week;
2) SPOEL, Johannes, geboren te Dordrecht 31 Mei 1876, woont Craijensteinstraat 117; zijn weekloon bedroeg f 37.
3) KALJÉE, Jan, geboren te Tiel, 18 Februari 1886, woont Merwedestraat 51 rood; zijn verdienste begdraagt f 53,50 per week;
4) TUYTEL, Christiaan Herbert, geboren te Dordrecht 24 Juli 1882, woont Vondelstrat 6; zijn salaris bedraagt f 330 per maand;
5) VERNIMMEN, Ludovicus Martinus, geboren te Breda 3 Februari 1882, woont Boeroestraat 30; zijn maandsalaris bedraagt f 275;
6) HOEBÉ, Cornelis, geboren te Dubbeldam, 8 October 1883, woont Merwedestraat 71; zin salaris bedraagt f 330 per maand;
7) KEIZER, Johannes de, geboren te Dordrecht 22 December 1883, woont Merwedestraat 44, zijn salaris bedraagt f 350 per maand.
Behalve no 1 zijn allen woonachtig te Dordrecht.
De in de bijlage bij den voordracht vermelde naamsopgaven enz zijn juist met uitzondering van de onderstreepte afwijkingen.
Aangaande de bijzonderheden van verdiensten, gelegen in hun arbeidsprestaties, ijver en toewijding, moge ik verwijzen naar de omschrijving in de bijlage dezes vermeld.
Voornoemde personen staan allen te goeder naam en faam bekend; hun namen komen niet voor in de politieadministratie en in de kartotheek der P.R.A., terwijl bij onderzoek eveneens is gebleken, dat zij geen strafvonnissen te hunnen laste hebben. Mij zijn geen feiten of omstandigheden bekend, welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen het toekennen van een Koninklijke onderscheiding.
Wat tenslotte de heer Th. KIND, genoemd in genoemde bijlage onder no. 9 betreft, zij opgemerkt, dat deze blijkens bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant d.d. 21 Juli 1947 no 138, bij Koninklijk Besluit van 18 Juli 1947 no 15 is begiftigd met de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden ere-medaille in goud. De Commissaris van Politie (get) Meijer.
- (Dordrecht 28 Juli 1947) naar aanleiding van Uw bovenaangehaalde kantbrief met bijlage heb ik de eer U het volgende te berichten:
1) PULLE, Johannes George, geboren te Arnhem, 20 Novembner 1879, alhier gewoond hebbend Wantijstraat 8, is op 11 Januari 1947 afgeschreven naar Schiedam, Burg. Knappertlaan 270c; zijn loon bedroeg f 48 per week;
2) SPOEL, Johannes, geboren te Dordrecht 31 Mei 1876, woont Craijensteinstraat 117; zijn weekloon bedroeg f 37.
3) KALJÉE, Jan, geboren te Tiel, 18 Februari 1886, woont Merwedestraat 51 rood; zijn verdienste begdraagt f 53,50 per week;
4) TUYTEL, Christiaan Herbert, geboren te Dordrecht 24 Juli 1882, woont Vondelstrat 6; zijn salaris bedraagt f 330 per maand;
5) VERNIMMEN, Ludovicus Martinus, geboren te Breda 3 Februari 1882, woont Boeroestraat 30; zijn maandsalaris bedraagt f 275;
6) HOEBÉ, Cornelis, geboren te Dubbeldam, 8 October 1883, woont Merwedestraat 71; zin salaris bedraagt f 330 per maand;
7) KEIZER, Johannes de, geboren te Dordrecht 22 December 1883, woont Merwedestraat 44, zijn salaris bedraagt f 350 per maand.
Behalve no 1 zijn allen woonachtig te Dordrecht.
De in de bijlage bij Uw kantbrief vermelde naamsopgaven enz zijn juist met uitzondering van de onderstreepte afwijkingen.
Voornoemde personen staan allen te goeder naam en faam bekend; hun namen komen niet voor in de politieadministratie en in de kartotheek der P.R.A., terwijl bij onderzoek eveneens is gebleken, dat zij geen strafvonnissen te hunnen laste hebben. 
Mij zijn geen feiten of omstandigheden bekend, welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen het toekennen van een Koninklijke onderscheiding.
Wat tenslotte de heer Th. KIND, genoemd in genoemde bijlage onder no. 9 betreft, zij opgemerkt, dat deze blijkens bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant d.d. 21 Juli 1947 no 138, bij Koninklijk Besluit van 18 Juli 1947 no 15 is begiftigd met de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden ere-medaille in goud. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 11 November 1947) Ik heb de eer te uwer kennis te brengen, dat het Hare Koninklijke Hoogheid de Regentes behaagd heeft bij besluit van 7 November 1947, No 20, de Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen aan de hieronder vermelde personen.
U gelieve belanghebbenden hiervan kennis te geven, onder mededeling dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hun door de Kanselier der Nederlandse Orden zal worden toegezonden.
In verband met de omstandigheid, dat thans geen algemene dag voor de bekendmaking van Koninklijke onderscheidingen is vastgesteld, verzoek ik U de betrokkenen met de toekenning van deze Ere-medaille in kennis te willen stellen voor 20 November a.s. Het ligt n.l. in mijn voornemen de bekendmaking te doen plaatsen in de Staatscourant van 20 November 1947. De Minister van Sociale Zaken (get.) A.A. van Rhijn, de secretaris-generaal.
+
Behoort bij schrijven van 11 November 1947, No 92/303 Kabinet.
In zilver aan:
J. KALJÉE, ploegbaas bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
C.H. TUYTEL, werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
L.M. VERNIMMEN, voorheen werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
C. HOEBÉ, werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
J. de KEIZER, werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
C.J. ROEST, magazijnbaas bij de C.V. Kalkfabriek voorheen van Dijk en Co., te Dordrecht;
G. VAN HECK, magazijnmeester bij de N.V. Scheepswerf De Rijn, voorheen Firma P. Hoebée., te Dordrecht;
In brons aan:
A.J. VAN DER WANT, horlogemakersbediende bij de firma A.H. Schnabel., te Dordrecht;
J. SPOEL, voorheen schilder bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2286 (over 1947))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.