Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Hubertus van der Hoek


Geboren: 26-8-1901 te Dordrecht (overl. 22-2-1979)
Wonende: Dubbeldamseweg 184 (Dordrecht)
Functie: voorzitter van de Nederlandse Handelsreizigers Vereniging
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 21 September 1949) Onder terugzending van de missive van de Heer Commissaris der Koningin in deze provincie d.d. 15 dezer, No. 2317 G, met bijgevoegd schrijven van de Heer Minister van Sociale Zaken d.d. 14 dezer, No. 1497 Kabinet, benevens een afschrift-request van 2 leden van de Nederlandse Handelsreizigers Vereniging, gevestigd te Rotterdam dd 5 dezer, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd 16 dezer, No. 2009 Kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
De heer Van der Hoek, Pieter Hubertus, geboren te Dordrecht 26.8.1901, wonende te Dordrecht, Dubbeldamseweg 184, staat sedert zijn geboorte in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven.
Bij mijn administratie is niets ten nadele van voornoemde persoon bekend, bij onderzoek is gebleken, dat betrokkene geen strafvonnissen te zijnen laste heeft en in de administratie der voormalige P.R.A. alhier geen bezwarende feiten te zijnen opzichte voorkomen.
Wat zijn maatschappelijke antecedenten betreft, zijn derhalve geen feiten bekend geworden, welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen de toekenning van een Koninklijke onderscheiding.
Het volgende moge echter worden opgemerkt: Volgens mededeling van de heer A. KUNST, wonende te Dordrecht, Emmastraat 20rd, Secretaris van de Afdeling Dordrecht van de Nederlandse Handelsreizigers Verenmiging is de heer Van der HOEK van October 1945 tot October 1947 Voorzitter geweest van de plaatselijke afdeling alhier en daarna Algemeen Voorzitter van voornoemde organisatie geworden (zulks in afwijking van het vermelde in nevengaande toelichting). De heer Van der HOEK is derhalve eerst gedurende 2 jaren in laatstgenoemde fucntie werkzaam. Aannemende dat betrokkenen thans reeds belangrijke diensten aan genoemde vereniging heeft bewezen, ben ik van mening, dat hij het voorzitterschap nog te kort bekleedt, om reeds nu tot het verlenen van een Koninklijke onderscheiding te besluiten ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan dezer organisatie.
De in de toelichting mede vermelde fucnties, welke de heer Van der HOEK op sportgebied vervult kunnen m.i. in dit geval buiten beschouwing blijven, aangezien deze geheel buiten het terrein der meergenoemde Nederlandse Handelsreizgers Vereniging zijn gelegen. De v.v. Commissaris van Politie. 
- (Dordrecht 23 September 1949) Naar aanleiding van het in bovenaangehaalde apostille vervat verzoek en met terugzending der daarbij overgelegde stukken, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge te berichten, dat de heer Pieter Hubertus van der Hoek, geboren te Dordrecht 26 Augustus 1901 en wonende alhier Dubbeldamseweg 184, sedert zijn geboorte in het bevolkingsregister dezer gemeente staat ingeschreven. betrokkene staat te goeder naam en faam bekend; hij heeft geen enkel strafvonnis te zijnen laste en in de administratie der voormalige politieke recherche afdeling komen geen bezwarende feiten te zijnen opzichte voor.
Volgens mededeling van de heer A. Kunst, wonende te Dordrecht, Emmstraat 20 rood, Secretaris van de Afdeling Dordrecht van de "Nederlandse Handelsreizgers Vereniging" is de heer van der Hoek van October 1945 tot October 1947 Voorzitter geweest van deze plaatselijke afdeling en eerst daarna Algemeen Voorzitter van de landelijke vereniging geworden. De heer van der Hoek is derhalve nog slechts gedurende 2 jaar in die functie werkzaam. Ik neem gaarne aan, dat betrokkene reeds belangrijke diensten aan voornoemde vereniging heeft bewezen, doch een voorzitterschap van zo korten duur is naar mijne mening niet voldoende om de toekenning van een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van genoemde vereniging te rechtvaardigen.
De verdiensten van de Heer van der Hoek opsportgebied zijn inderdaad van betekenis, maar nu hier in de eerste plaats de Nederlandse Handelsreizgersvereniging en het door de Heer van der Hoek beklede voorzitterschap daarvan in het geding zijn, kunnen de verdiensten van betrokkene op ander terrein hier naar mijn mening niet van doorslaggevende betekenis worden geacht. Ik kan U Hoogedelgestrenge derhalve niet adviseren de toekenning ener Koninklijke Onderscheiding aan de Heer van der Hoek te bevorderen. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.