Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Albert van der Hoeven


Geboren: 15-3-1859 te Dubbeldam
Wonende: Noordendijk 193 (Dordrecht)
Functie: tuinman; baas bij de Dordrechtsche Sneeuw- en IJsclub
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 22-8-1939)
Uitreiking: 30 augustus 1939

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 19 Januari 1939) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille No. 1404 Kabinet, dd. 17 dezer, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Albert van der Hoeven, tuinman, geboren te Dubbeldam 15 Maart 1859, wonende alhier aan den Noordendijk 193, staat in alle opzichten gunstig bekend. Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven. De Dordrechtsche Sneeuw- en IJsclub, werd opgericht in 1874, en in 1891 Koninklijk goedgekeurd. Het bestuur van de Dordrechtsche Sneeuw- en IJsclub heeft voor ALBERT VAN DER HOEVEN in verband met zijn jarenlange dienstbaarheid bij deze vereeniging, groote waardeering. Bij het ignesteld onderzoek is geen omstandigheid gebleken, welke bezwaar zou kunnen opleveren tegen een aan A. van der Hoeven eventueel te verleenen Koninklijke onderscheiding. Een zoodanige onderscheiding zal door hem op hoogen prijs worden gesteld. Mocht. A. van der Hoeven voor dien tijd [15 maart a.s. 80 jaar] komen te overlijden, dan zal dezerzijds daarvan terstond mededeeling worden gedaan. De wnd. Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 21 Januari 1939) Naar aanleiding van bovenaangehaalde apostille en met terugzending der bijlagen heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten.
Albert van der Hoeven, tuinman, geboren te Dubbeldam 15 Maart 1859, wonende alhier aan den Noordendijk 193, staat in alle opzichten gunstig bekend. Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven. De Dordrechtsche Sneeuw- en IJsclub, waarbij hij baas is, werd opgericht in 1874, en in 1891 Koninklijk goedgekeurd.
Het Bestuur van de Dordrechtsche Sneeuw- en IJsclub heeft voor Albert van der Hoeven, in verband met zijn jarenlange dienstbaarheid bij deze vereeniging, groote waardeering.
Bij het ingesteld onderzoek is geen omstandigheid gebleken, welke bezwaar zou kunnen opleveren tegen een aan A. van der Hoeven eventueel te verleenen Koninklijke onderscheiding. Een zoodanige onderscheiding zal door hem op hoogen prijs worden gesteld. Mocht A. van der Hoeven onverhoopt voor zijn 80sten verjaardag welken hij op 15 Maart a.s. hoopt te herdenken, komen te overlijden, dan zal dezerzijds daarvan terstond mededeeling worden gedaan. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- (Vincent J.M. Eras, Oranjepark 1, Dordrecht; Dordrecht 25 Januari 1939) In onmiddellijk antwoord op Uw geëerde inzake A. v.d. Hoeven, deel ik U mede, dat hy varieerend over een personeel van 10 à 15 man staat. Hy regelt de werkzaamheden, zorgt voor het onderhoud der gebouwen enz. Het is voor my moeilyk uit te maken, welke onderscheiding hem toekomt, doch als 't mogelyk is en wy niet onbescheiden zyn, zou ik willen voorstellen, hem de zilverren medaille toe te kennen. Hy is een van de trouwe en door en door betrouwbare, zooals men ze zelden treft, die niet alleen werkte overdag, doch uit zichzelf zorgde, dat steeds alles in orde was, zelfs ten koste van nachtwerk. Vertrouwend U hiermede naar wensch te hebben ingelicht, teekent, Hoogachtend, Vincent Eras.
- ('s-Gravenhage 25 Augustus 1939) Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat het Harer Majesteit de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van 22 Augustus 1939, no 45, de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen aan de hieronder vermelde personen.
 U gelieve belanghebbenden hiervan op Woensdag 30 dezer des voormiddags, kennis te geven, onder mededeeling, dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hun door den Kanselier der Nederlandsche orden zal worden toegezonden. De Minister van Sociale Zaken.
in zilver aan: A. van der Hoeven, baas bij de Dordrechtsche Sneeuw- en IJsclub te Dordrecht;
in brons aan:
J. Kooijmans, magazijnbediende bij de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz, te Dordrecht;
H.H. van der Koogh, soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz, te Dordrecht;
H. Swaneveld, huisknecht bij den Heer H.O. de Joncheere, te Dordrecht;
- (Dordrecht 30 Augustus 1939; Aan A. van der Hoeven) Hierbij heb ik de eer te Uwer kennis te brengen, dat het Harer Majesteit de Koningin behaagd heeft, bij Hoogstderzelver besluit van 22 Augustus 1939, nr. 45, aan U de Eeremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau teo te kennen. Het zij mij vergund, U met deze Onderscheiding, welke U wordt verleend, omdat U 55 jaar de belangen der Dordrechtsche Sneeuw- en IJsclub op voorveeldige wijze hebt gediend, van harte geluk te wensschen. Een uittreksel uit voormeld Koninklijk Besluit, met de medaille, zal U door den Kanselier der Nederlandsche orden worden toegezonden. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- Albert van der Hoeven, geb. Dubbeldam 15-3-1859, zoon van Johannes van der Hoeven en Anna van Bezooijen, tr. Dordrecht 5-8-1885 Pietertje van de Merwe, dochter van Aart van de Merwe en Neeltje van Bree.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.