Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter A. Cornelis Hofman


Geboren: 27-9-1876 te Amsterdam
Wonende: Voorstraat 154 (Dordrecht)
Functie: sigarenwinkelier
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 15 maart 1927) Beantwoordende Uwe missive dd 7 maart 1927 nr 807 Kabinet, heeft het Bestuur onzer Kamer de eer Ued Achtb het navolgende mede te deelen.
Betrokkene was in zijn jongere jaren bediende ten kantore van de Dordtsche Bank. Een zeer ernstige oogziekte, gevolgd door een operatie, was oorzaak van ontslag. Zonder middel van bestaan, begon hij een kleinen handel in sigaren en vond velen, die den man om zijn  treurige positie beklaagden, bereid hem door 't koopen van sigaren te steunen. Deze handel kon later worden uitgebreid door het vestigen van ene winkel, Vischstraat hoek Lange Breestraat, vevrolgens Voorstraat. Het gezichtsvermogen van betrokkenen is allengs teruggekeerd en de winkel schijnt goed te gaan, - goed, in vergelijk met verreweg de meeste sigarenzaken, die geen of bijna geen omzet van eenige beteekenis hebben. Door het verhuren van gemeubileerde kamers wordt nevensverdiensten verkregen.
Bedoelde is ongetwijfeld iemand van zeer goed gedrag, fatsoenlijk, eerlijk; hijis echter nogal "hoog gevoelende" en vertelt o.a. gaarne aan ieder van zijn neteekenis als lid der Commissie van Deskundigen, waarin hij werd benoemd als voorzitter van den nederl. Bond van Sigarenwinkeliers-vereenigingen, en van dit praesidium zelve.
Het is wel te onderstellen, dat hij laatstgenoemde functie naar behooren vervult en ook, dat hij lanfs organisatorischen weg voor zijn collegá wel nuttig werk verricht. Bij de beoordeeling van zijne verdiensten, welke een Koninklijke erkenning zouden motiveeren, dient in aanmerking te wordne genomen, dat de bemoeiingen van betrokkene dateeren van de laatste jaren. Uiteraard kan dezerijds niet worden beoordeld od en eventueel welke onderscheiding hem zou zijn toe te kennen. Het Bestuur der Kamer van koophandel en Fabrieken voor Dordrecht e.o. (J.C. de Graaf, secr.) 
- (25 maart 1927) Naar aanleiding van het bij Uw bovengenoemd schrijven van 2 Maart gevoegde adres van den Nederlandschen Bond van Sigarenwinkeliersvereenigingen (welk adres hierbij teruggaat) deel ik U mede, dat de heer P.A.C. Hofman in zijn jongere jaren bediende was ten kantore van de Dordtsche Bank. Een zeer ernstige oogziekte, gevolgd door eene operatie, was oorzaak van ontslag. Zonde rmiddel van bestaan begon hij een kleinen handel in sigaren, waarbij hij velen, die hem op zijn treurige positie beklaagden, bereid vond hem te steunen. Zijn gezichtsvermogen is allengs verbeterd en zijne zaken gaan goed. Hofman is iemand van goed gedrag, fatsoenlijk en eerlijk. Hij is een flink persoon en verricht als voorzitter van den Nederlandschen Bond van Sigarenwinkeliersvereenigingen uitstekend, door vakgenooten zeer gewaardeerd wer. Of zijne werkzaamheden in deze functie echter van dien aard zijn, dat reeds nu voor een koninklijke onderscheiding, als gevraagd, aanleiding zou bestaan, meen ik te moeten betwijfelen.
De Burgemeester van Dordrecht, (get) de Gaay Fortman.
- (Nederlandschen Bond van Sigarenwinkeliersvereenigingen, Amsterdam dd 15 janauri 1926) Met verschuldige gevoelens nemen de ondergeteekenden Hielkema wonende te Leeuwarden, en F. Stroosnijder wonende te Amsterdam resp vice-voorzitter en secretaris van den Nederlandschen Bond van Sigarenwinkeliersvereenigingen, gevestigd te Amsterdam en domicilie keizende Spuistraat 110, de vrijheid zoch tot Uw Edel Achtbare te wenden inzakde het volgende....;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.