Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Dirk Hoogenboezem


Geboren: 12-1-1891 te Dordrecht
Wonende: Singel 21 (Dordrecht)
Functie: penningmeester van de vereniging 'Oranjedag'; directeur van de N.V. Handelmaatschappij Montan
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Vincent J.M. Eras, Dordrecht, 7 Januari 1948) Mag ik U by het begin van het nieuwe jaar in de eerste plaats myn beste wenschen zenden voor U enn de uwen. Ik hoop, dat het nieuwe jaar voor U in elk opzicht gunstig zal zyn. Dit jaar zullen wy het groote feest hebben van de regeering van H.M. de Koningin. Ik zou graag onder uw aandacht brengen twee heeren van de Vereeniging 'Oranjedag', die reeds jarenlang hun vacanties hebben opgeofferd, om de jaarlyksche feesten op den verjaardag van H.M. te doen slagen.
Dit zyn de heeren J. de Lange, Bankastraat 52 en D. Hoogenboezem, Singel 19. De vele jaren, dat ik persoonlyk de leiding had van de feesten alhier, heb ik van die heeren steeds de grootste medewerking gehad. Zy waren de twee, die het werk deden en waaraan zy niet alleen vele avonden, maar ongeveer hun geheele vacantie besteedden.
Indien het mogelyk is, zou ik gaarne zien - en ik geloof, dat dit in het belang zou zyn van de Vereeniging 'Oranjedag', - dat die beide heeren voor eenm Koninklyke Onderscheiding in aanmerking kwamen.
Dit moet echter uitgaan van U en ik hoop gaarne van U te vernemen, of U bereid is hiervoor de noodige stappen te doen. Ik zal dan meer nadere cyfers geven over hun leeftyd, den tyd dat zij aan 'Oranejdag' meewerkten, de fucnties, die zy daar verrichten enz. Voor beide heeren zou ik gaarne zien, als het mogelyk was,d at zy geen medaille van verdienste kregen, maar in aanmerking kwamen voor Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Met groote belangstelling wacht ik hierop Uw bericht.
Mag ik dan tevens onder Uw aandacht brengen den heer C.D. Groeneveld, Vrieseweg 13. Hy is de nestor in onze Vereeniging, die reeds een 35-tal jaren een zeer waardig meewerkend lid is en die voor 'Oranjedag' ook zeer veel heeft gedaan, al heeft hy daarin ook geen hoofdfuncties verricht. Misschien dat het mogelyk is voor hem de gouden medaille te krygen. met belangstelling zie ik Uw berichten tegemoet en teeken, met vriendelijke groeten, Hoogachtend Vincent Eras.
- (Dordrecht den 24 Mei 1948; Commissariaat van Politie) Onder terugzending van de missive van de Heer Commsisaris der Koningin in deze provincie d.d. 13 dezer, No. 1013 G, met daarbij gevoegd schrijven van de Heer Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 8 dezer no. 1040, benevens het verzoekschrift van de Heer V.J.M. ERAS, wonende te Dordrecht, Oranjepark 1, mij in handen gesteld bij Uw apostille d.d. 15 dezer, No. 1924 Kabinet, heb ik de eer uEdelachtbare het volgende te berichten:
(1) de Heer Johannes de LANGE, geboren te Dordrecht 6.8.1890, Hoofd ener M.U.L.O. school, wonende te Dordrecht Bankastraat 52, is sedert 1921 bestuurslid en sinds 1936 Secretaris der vereniging Oranjedag te Dordrecht;
(2) de Heer Dirk HOOGENBOEZEM, geboren te Dordrecht 12.1.1891, Directeur van de N.V. Handelmaatschappij MONTAN, thans wonende te Dordrecht, Singel 21, maakte in 1921 reeds deel uit van het bestuur en vervult sedert 1930 de functie van penningmeester van bovengenoemde vereniging, terwijl
(3) de Heer Cornelis Dionisius GROENEVELD, geboren te Strijen 2.7.1877, eigenaar van een zaak in gouden en zilveren werken en horloges, wonende te Dordrecht, Vrieseweg 13 rood, sedert 35 jaren werkend lid van meergenoemde vereniging is.
Beide eerstgenoemde personen kunnen worden beschouwd als de werkers, op wie de gehele uitvoering van de plannen voor een nationale feestviering in Dordrecht neerkomt, terwijl laatstgenoemde, hoewel geen bestuurslid zijnde, reeds gedurende 35 jaren als werkend lid in diverse commissies voor de feestviering zitting heeft en thans het oudste werkend lid der vereniging is.
Dat de te Dordrecht door de vereniging 'Oranjedag' georganiseerde feesten steeds succesvol zijn verlopen is voor het overgrote deel te danken aan hun ijver en toewijding, gedurende een reeks van jaren betoond. Door hun arbeid hebben zij zeer zeker veel bijgedragen tot het levendig houden en, voor zover nodig, stimuleren van de gevoelens van aanhankelijkheid van de Dordrechtse burgerij ten opzichte van het Koninklijk Huis.
Het is mij bekend, dat voornoemde personen, zowel op maatschappelijk terrein, als in politiek opzicht, mede tijdens de bezettingsjaren, alleszins gunstig bekend staan. Bij onderzoek is gebleken, dat zij geen strafvonnissen te hunnen laste hebben. Mij zijn geen feiten of omstandigheden gebleken welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen de verlening van een Koninklijke onderscheiding. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht den 29 Mei 1948; aan Commissaris der Koningin) In antwoord op bovengenoemde apostille en met terugzending der darbij gevoegde stukken heb ik de eer U Hoogedelgestrenge het volgende te berichten.
De heer Johannes de Lange, geboren te Dordrercht 6 Augustus 1890, Onderwijzer aan de Gemeentelijke U.L.O. school, wonende alhier Bankastraat 52, is sedert 1921 bestuurslid en sinds 1936 Secretaris der Vereniging 'Oranjedag' in deze gemeente.
De heer Dirk Hoogenboezem, geboren te Dordrecht 12 Januari 1891, Directeur van de N.V. Handelmaatschappij 'Montan', thans wonende te Dordrecht Singel 21, maakte reeds in 1921 deel uit van het bestuur en vervult sedert 1930 de functie van penningmeester van genoemde Vereniging 'Oranjedag'.
De heer Cornelis Dionysius Groeneveld, geboren te Strijen 2 Juli 1877, eugenaar van een zaak in uurwerken, wonende te Dordrecht, Vrieseweg 13 rood , is sedert 35 jaren werkend lid van meergenoemde vereniging is.
Beide eerstgenoemde personen kunnen worden beschouwd als de werkers, op wie de gehele uitvoering van de plannen voor een nationale feestviering in Dordrecht neerkomt, terwijl laatstgenoemde, hoewel geen bestuurslid zijnde, reeds gedurende 35 jaren als werkend lid in diverse commissies voor de feestviering zitting heeft en thans het oudste werkend lid der vereniging is.
Dat de te Dordrecht door de vereniging 'Oranjedag' georganiseerde feesten steeds succesvol zijn verlopen is voor het overgrote deel te danken aan hun ijver en toewijding, gedurende een reeks van jaren betoond. Door hun arbeid hebben zij zeer zeker veel bijgedragen tot het levendig houden en, voor zover nodig, stimuleren van de gevoelens van aanhankelijkheid van de Dordrechtse burgerij ten opzichte van het Koninklijk Huis.
Het is mij bekend, dat voornoemde personen, zowel op maatschappelijk terrein, als in politiek opzicht, mede tijdens de bezettingsjaren, alleszins gunstig bekend staan. Bij onderzoek is gebleken, dat zij geen strafvonnissen te hunnen laste hebben. Mij zijn geen feiten of omstandigheden bekend geworden welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen de verlening van een Koninklijke onderscheiding., wanneer daarvoor op grond van hun verdiensten met betrekking tot genoemde vereniging aanleiding wordt gevonden. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.