Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Sybe Hoogstra


Geboren: 15-3-1889  te IJsbrechten (overl. 20-7-1935)
Wonende: -
Functie: directeur der N.V. tot Exploitatie der Haveninrichtingen van Dordrecht 
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 6 Maart 1931) Zooals Uwe Excellentie bekend is, was 25 September 1930 een hoogst belangrijke dag voor de gemeente Dordrecht wegens de feestelijke opening van de havenoutillage door H.M. de Koningin, waardoor onze stad na 60-jarigen strijd weer trad in de rij der modern uitgeruste Nederlandsche zeehavens.
Er lijkt mij aanleiding te bstaan, ook in aansluiting met een onderhoud, dat ik op dien feestdag met U mocht hebben, om Uwe aandacht te vestigen op enkele personen, die bij de uitvoering van de Dordtsche havenaanleg een belangrijke rol hebben gespeeld, n.l. de Heeren S. Hoogstra, havenmeester, Ir. H. Versteeg, directeur der gemeentewerken en Ir. L. Boogerd, directeur van de Handelsinrichtingen te Amsterdam.
Heeft de laatste meer een adviseerende taak vervuld, de beide anderen hebben de uitvoering feitelijk in handen gehad.
Ir. Hendrik Versteeg, geboren 7 Augustus 1888 te Hardinxveld, thans wonende Singel 312 te Dordrecht, is op 1 Januari 1921 in dienst onzer gemeente gekomen, eerst als adjunct-directeur en sinds 1 Mei 1925 als directeur der gemeentewerken. In deze functie heeft hij de gemeente zeer goede diensten bewezen en verschillende belangrijke werken kwamen onder zijn leiding tot stand. Het meest omvangrijk en gewichtig werk is echter de bouw van het nieuwe havenemplacement geweest; een werk van meer dan 1 millioen gulden, dat tal van technische moeilijkheden bood en dat door hem op uitstekende wijze is uitgevoerd.
De heer Sybe Hoogstra, geboren 15 Maart 1889 te IJsbrechten, is na een eervollen diensttijd als stuurman bij de S.S. Mij Nederland op 1 Januari 1913 in dienst der gemeente getreden als adjunct-havenmeester. Den 16den Mei 1922 werd hij benoemd tot havenmeester. In geschrifte en in woord heeft hij op uitstekende wijze de belangen van onze haven verdedigd en vooral ook in het buitenland op onze haven de aandacht gevestigd. Bij het ontwerpen van de nieuwe havenplannen, die in totaal 2 1/2 millioen gulden hebben gekost, was hij op nautisch gebied de leidende persoonlijkheid.
Dat de outillage uitnemend voldoet is naast onzen technischen adviseur den heer Boogers, den heer Hoogstra te danken.
Zijn verdiensten ook ten opzichte van de bedrijfsvorm van de havenexploitatie (een gemengd bedrijf van de gemeente met de N.V. Standaard Transport Maatschappij) werden door de gemeente zoo hoog gewaardeerd, dat de heer S. Hoogstra bij de oprichting der N.V. tot Exploitatie der Haveninrichtingen van Dordrecht tot haar Directeur is benoemd.
Op grond van het bovenstaande heb ik de eer Uwe Excellentie beleefd in overweging te geven te bevorderen, dat aan de heeren
Ir. Hendrik Versteeg, geboren 7 Augustus 1888, directeur van gemeentewerken te Dordrecht, en Sybe Hoogstra, geboren 15 maart 1889, havenmeester en directeur der N.V. tot Exploitatie der Haveninrichtingen van Dordrecht bij gelegenheid van den eerstvolgenden verjaardag van H.M. de Koningin het ridderkruis der Oranje-Nassau-orde wordt toegekend. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.