Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Huisman


Geboren: 17-4-1889 te Dordrecht
Wonende: Sweelinckstraat 12 (Dordrecht)
Functie: werkmeester Nederlandsche Spoorwegen
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud
Uitreiking: 30 april 1953

Aanmerkingen:

 • ('s-Gravenhage 25 Februari 1953) bij deze heb ik de eer U.H.E.G. mede te delen, dat het in mijn voornemen ligt de hierna genoemde personen ter gelegenheid van de a.s. verjaardag van Harer Majesteit de Koningin voor toekenning van een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te brengen. Gaarne zal ik zeer spoedig - onder overlegging van het ambtsbericht van de betrokken burgemeester - van U vernemen, of wellicht omstandigheden bekend zijn, welke voor bedoelde toekenning een beletsel zouden kunnen vormen.
  Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud:
  J. Huisman, te Dordrecht, gep. werkmeester ter 2e klasse der N.V. Nederlandsche Spoorwegen;
  Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver:
  J. van Dorst, te Dordrecht, employé 1e klasse der P.T.T.;
  C.J. Behrtel, te Dordrecht, chef-vakman der P.T.T.;
  enz. De Minister van Verkeer en Waterstaat (Spitzen)

 • Onder terugzending van het schrijven dd. 27 Februari 1953 van de Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland met bijlagen, mij om advies in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 2 Maart j.l., no. 2366 Kabinet, heb ik de eer Uedelachtbare het volgende mede te delen.
  Johannes HUISMAN, geboren 17 April 1889 te Dordrecht, van Nederlandse nationaliteit, staat sedert geboorte in het Bevolkingsregister alhier ingeschreven. Hij woont aan het adres Sweelinckstraat 12 alhier.
  Johan van DORST, geboren 30 Juni 1889 te Gorinchem, van Nederlandse nationaliteit, werd op 27 Juli 1922 in het Bevolkingsregister te dezer stede ingeschreven, komende van Gorinchem. Hij woont momenteel aan het adres Jan Vethkade 26.
  Casper Jacobus BEHRTEL, geboren 11 November 1888 te Rotterdam, van Nederlandse nationaliteit, werd op 7 September 1891 te dezer stede ingeschreven, komende van Rotterdam. Hij woont aan het adres Krommedijk 207rood alhier.
  In de politieadministratie is op crimineel en politiek gebied niets ten nadele omtrent bovengenoemde personen bekend. Uit de bij het Ministerie van Justitie ondergebrachte archieven is niet gebleken, dat zij zich gedurende de bezettingstijd hebben schuldig gemaakt tot het opleggen van eenige straf of maatregel door organen der Bijzondere Rechtspleging. Voor wat betreft hun antecedenten bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van een Koninklijke onderscheiding.
  De Commissaris van Politie.


 • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

  Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.