Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Cornelis van Hulst


Geboren: 18-2-1861 te Zwijndrecht
Wonende: Groenendijk 29 (Dordrecht)
Functie: loopknecht/winkelbediende later chef bij de firma Wed. Schenk en Zoon (eigenaar de heer P.L. van Dongen, limonadefabrikant en wijnhandelaar, Groote Spuistraat 41)
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 8-10-1924)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht dd 26 september 1924) Naar aanleiding van Uw apostille d.d. 22 September j.l. Kabinet no. 694 en met terugzending der daarbij gezonden bijlagen heb ik de eer U het volgende te berichten:
Bij besluit van heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente d.d. 8 Maart 1882 no 157 is vegrunning tot den verkoop van sterken drank in het klein verleend aan Dirk Schenk, onder de firma Wede. Schenk & Zoon, voor het voorhuis van het pand aan de Groote Spuistraat no 41 alhier. Den 10 April 1899 is deze vergunning op naam van adressant en met ingang van 1 Mei 1901 op de firma Weduwe Schenk & Zoon overgeschreven, terwijl adressant als medefirmant het vergunningsrecht bleef uitoefenen, uitsluitend echter voor den sterkendrankverkoop voor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop. Bovendien drijft hij ook handel in andere dan sterke dranken.
In het bedrijf, dat steeds in vorengenoemd pand werd uitgeoefend, is Cornelis van Hulst, geboren te Zwijndrecht 18 Februari 1861, wonende alhier aan den Groenendijk no 29, sedert zijn jongensjaren werkzaam, thans als loopknecht en winkelbediende. Van Hulst staat zeer gunstig bekend en is nimmer strafrechtelijk veroordeeld. Naar mijne meening zijn bij een zoo langdurig dienstverband bij eenzelfde firma alleszins termen aanwezig om hem eene onderscheiding toe te kennen.
- (Dordrecht 21 Maart 1931) Aan den heer Cornelis van Hulst, wonende alhier, Groenedijk 29, geboren te Zwijndrecht 18 Februari 1861 en in deze gemeente gevestigd sedert 17 Juli 1873, heeft H.M. de Koningin bij Koninklijk Besluit van 8 October 1924 Nr 24 verleend de eeremedaille in brons, verbonden aan de orde van Oranje Nassau.
Hij ontving die onderscheiding naar aanleiding van het feit, dat hij 8 october 1924 vijftig jarne in dienst was bij de firma Wed. Schenk en Zoon, eigenaar de heer P.L. van Dongen, limonadefabrikant en wijnhandelaar, Groote Spuistraat 41, alhier. Van Hulst, destijds loopknecht en winkelbediende, werd door den heer Van Dongen bij die gelegenheid bevorderd tot chef van het personeel in de magazijnen.
Hij heeft 18 Februari j.l. zijn zeventigste verhaardag gevierd en verricht zijn dagelijksche werkzaamheden nog steeds met grooten ijver en ernstige toewijding, tot groote tevredenheid van zijn patroon.
Ik moge hierin aanleiding vinden, U beleefd te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat aan Van Hulst ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin op 31 Augustus a.s., de eeremedaille in de orde van Oranje Nassau worde verleend in een hoogeren graad, n.l. in zilver. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.