Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Daniël van der Jagt


Geboren: 25-4-1872 te Middelburg
Wonende: Willemstraat 26 (Dordrecht)
Functie: chef kantoor-expeditie bij de firma H.C. Wijers
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (L.P.A.J. Wyers, Nicolaas Maessingel 155; Dordrecht 20 Maart 1934) Hiermede verzoek ik U beleefd den chef der kantoor-expeditie van mijn firma H.C. Wyers, Distilleerderij-Likeurstokerij, alhier, te willen voordragen voor een decoratie. Mijn verzoek betreft den heer D. van der Jagt, wonende Willemstraat no 26, te Dordrecht, oud 62 jaar, die op 1 September 1934 den dag hoopt te herdenken, waarop hij coor 40 jaren bij mijn firma in dienstverband kwam. Indien op Uwe welwillende voordracht deze decoratie zou worden verleend, zou ik het buitengewoon waardeeren wanneer deze benoeming op den dag van zijn herdenking, n.l. 1 September 1934 aan hem kon worden medegedeeld. Garne zeg ik U beleefd dank voor Uwe welwillende medewerking en teeken, met verschuldigde Hoogachting, Wijers.
- (Dordrecht 21 Maart 1934 / aan de Minister) Daniël van der Jagt, geboren te Middelburg 25 April 1872, alhier woonachtig in de Willemstraat nr. 26, hoopt 1 September a.s. den dag te herdenken, waarop hij 40 jaren geleden in dienst trad bij de in deze Gemeente gevestigde firma H.C. Wijers, Distilleerderij-Likeurstokerij. Hij heeft al die jaren met grooten ijver en voorbeeldige nauwgezetheid tot volle tevredenheid van zijn voormaligen en tegenwoordigen patroon, den heer L.P.A.J. Wijers, zijn plicht gedaan. Thans vervult hij in dit omvangrijke bedrijf de functie van chef der kantoor-expeditie.
Ook als burger der Gemeente staat hij uitstekend aangeschreven. Ik moge hierin aanleiding vinden, U beleefd te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat hem ter gelegenheid van dit jubileum een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend en wel de gouden eeremedaille, verbonden aan de orde vvan Oranje-Nassau. Het verzoek om de gouden eeremedaille vindt zijn motiveering in dne aard der werkzaamheden, welke hij verricht en zijn daarmede overeenstemmenden maatschappelijken stand. Verder moge ik daarbij erop wijzen, dat den heer H.C. van Randwijk, hoofdvertegenwoordiger der firma, met wiens betrekking die van den heer Van der Jagt, wat belangrijkheid, is gelijk te stellen, bij diens 40-jarige jubileum in deze zaak op 12 Juni 1926 ook de gouden eeremedaille werd toegekend en dat aan den heer J. van den Kieboom, die onder leiding van den heer Van der Jagt werkt, op 1 Augustus 1931 bij diens 40-jarige jubileum de eeremedaille in zilver werd verleend. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- (Dordrecht 10 September 1934, Willemstraat 26) In verband met de mij toegekende Eere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, is het mij een behoefte U mijn welgemeenden dank te betuigen voor Uw zeer gewaardeerde medewerking tot het verleenen dezer Koninklijke onderscheiding. Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn Uw Edelacht. dienaar, D. van der Jagt.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.