Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

mej. Anna Cornelia Janse


Geboren: 29-6-1867 te Dordrecht (overl. Dordrecht 17-3-1949, begr. RK begraafplaats)
Wonende: Wijnstraat Huize Cronenburgh (Dordrecht)
Functie: dienstbode bij mevr. de wed. J.A.C. van Bilderbeek geboren Lamaison van Heenvliet
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 24-8-1928 no 26)
Uitreiking: koninginnedag 30-8-1928

Aanmerkingen:
- Hooggeachteheer de Gaaij Fortman! In beleefd antwoord op uwe vraag 20 dezer, deel ik u mede, dat Anna Cornelia Janse, geb. 29 Juni 1867 te Dordrecht, bij mijne zuster mevrouw Johanna Adriana Cornelia Lamaison van Heenvliet, weduwe Willem  Hendrik van Bilderbeek als dienstbode werkzaam was van 
2 aug 1882 - 4 juli 1902 d.i. 19 jaar en 11 mnd
1 febr 1908 - 1 maart 1928 d.i. 20 jaar en 1 mnd
zij op 1 maart ll 40 jaar in dienst was bij dezelfde familie.
Van juli 1902 - febr 1908 was zij dienstbode bij eene andere Dordtsche familie.Haar diensttijd valt dus m.i. art 2b 1e lid van het u bekende ... schrijven van 26 mei 1922 nr 342. Met zeer vriendelijken dank voor uwe groote bereidwilligheid en beleefde groeten. Hoogachtend Lamasion.
- Mevrouw de Wed. J.A.C. van Bilderbeek geb. Lamaison van Heenvliet (1849-1951) wonende Huize Cronenburgh Wijnstraat alhier, heeft mij verzocht te willen bevorderen de toekenning van eene koninklijke onderscheiding aan hare dienstbode Mejuffrouw Anna Cornelia Janse, geboren 29 Juni 1867 te Dordrecht. Deze is bij haar in dienstbetrekking geweest van 2 Augustus 1882 - 4 juli 1902 en van 1 Februari 1908 tot heden, alzoo een tijdperk van ruim 40 jaar. De tusschenperiode van Juli 1902 - Februari 1908 was zij dienstbode bij eene andere Dordtsche familie.
Met groote trouw en aanhankelijkheid heeft Mej. Janse steeds de familie van Bilderbeek gediend zoodat er dan ook, naar mijn oordeel, alle reden is haar voor te dragen voor een bronzen eeremedaille van de Oranje-Nassauorde, temeer waar Mevr. van Bilderbeek reeds hoogbejaard - bijna 80 jaar - is en dus op lang voortduren van de dienstbetrekking niet gerekend mag worden.
Mevrouw van Bilderbeek had gaarne, dat de medaille haar met Koninginsverjaardag werd toegekend. Ik vermoed echter, dat de lijst daarvoor gesloten is. In dat geval zou ik U willen verzoeken haar bij de eerstvolgende gelegenheid, dat een voordracht tot het verleenen van onderscheidingen gedaan wordt; in aanmerking te bregen; in 't bijzonder ook met het oog op de verdiensten van Mevr. van Bilderbeek zelve, die gedecoreerd is met de Oranje-Nassau-orde voor wie het een groot genoegen zou zijn als ook hare trouwe dienstbode beloond werd met eene eere-medaille van dat koninklijk instituut.
De Burgemeester van Dordrecht, de Gaay Fortman.
- zie ook Dordrechtsche Courant van 30-8-1928;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3136 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.